Hotărârea nr. 238/2013

Hotărârea.nr.238 - privind asocierea Judeţului Braşov cu Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov şi finanţarea cu suma de 80.000 lei pentru executarea lucrărilor de reabilitare a faţadei obiectivului istoric Bastionul Fierarilor care este sediul Serviciului Judeţean Braşov a Arhivelor Naţionale


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.238

din data de 23.05.2013

- privind asocierea Județului Brașov cu Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Brașov și finanțarea cu suma de 80.000 lei pentru executarea lucrărilor de reabilitare a fațadei obiectivului istoric Bastionul Fierarilor care este sediul Serviciului Județean Brașov a Arhivelor Naționale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013;

Analizând referatul nr.8608/21.05.2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune asocierea Județului Brașov cu Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Brașov și finanțarea cu suma de 80.000 lei, pentru executarea lucrărilor de reabilitare a fațadei obiectivului istoric Bastionul Fierarilor, care este sediul Serviciului Județean Brașov a Arhivelor Naționale;

Ținând cont de faptul că imobilul, Bastionul Fierarilor, situat în Municipiul Brașov, str.George Barițiu nr.34, cu nr. de cadastru M.A.I. 08.09.01, cu destinația de sediu administrativ (birouri de lucru) și spații de depozitare arhivă, este în proprietatea statului român și administrarea inspectoratului și este inclus în patrimoniul istoric sub nr. de cod BV-II-m-A-11294.01;

Având în vedere dispozițiile art.45 și art.49 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art.91 alin.(l) lit.e și alin.(6) lit.e din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Brașov și finanțarea cu suma de 80.000 lei, din bugetul Județului Brașov aprobat pe anul 2013, Cap.51.02 - Autorități publice și acțiuni externe - titlul 20- pentru executarea lucrărilor de reabilitare a fațadei obiectivului istoric Bastionul Fierarilor care este sediul Serviciului Județean Brașov a Arhivelor Naționale.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prîTi Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘEDI,

Aristotel Ca iContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu