Hotărârea nr. 237/2013

Hotărârea.nr.237 - privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului „Casa Mureşenilor” cu suma de 27,55 mii lei

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.237 din data de 23.05.2013

- privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” cu suma de 27,55 mii lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013

Analizând referatul nr.4621/21.05.2013 întocmit de Direcția Economică -Compartimentul Venituri prin care se propune modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” cu suma de 27,55 mii lei, ca urmare a câștigării de către Muzeul Casa Mureșenilor a proiectului cultural cu finanțare nerambursabilă din partea Administrației Fondului Cultural Național (AFCT), cu denumirea „SM@RT-EXPO - Program de valorificare a patrimoniului cultural național în mediul virtula”, în valoare de 35.371 lei, iar prima tranșă de finanțare în valoare de 27.551 lei;

Având în vedere dispozițiile art.19, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale :

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” cu suma de 27,55 mii lei, după cum urmează:

  • -  la Venituri: Secțiunea de funcționare, Cap. 36.10 „Diverse venituri”, Subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri”, Trim II +27,55 mii lei

  • -  la Cheltuieli: Secțiunea de funcționare, Cap. 67.10 „Cultură, recreere și religie”, Titlul II, „Bunuri și servicii”, Articolul 20.30 „Alte cheltuieli”, Alineatul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, Trim..n + 27,55 mii lei

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.