Hotărârea nr. 236/2013

Hotărârea.nr.236 - privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Braşov, în calitate de Lider de Proiect şi un număr de 15 U.A.T. - uri, în vederea realizării Proiectului „Eficientizarea furnizării serviciilor publice prin implementarea de solutii informatice integrate destinate gestiunii Registrului Agricol şi a tuturor activităţilor specifice la nivelul Judeţului Braşov - Regiunea Făgăraş”


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.236

din data de 23.05.2013

privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Brașov, în calitate de Lider de Proiect și un număr de 15 U.A.T. - uri, în vederea realizării Proiectului „Eficientizarea furnizării serviciilor publice prin implementarea de soluții informatice integrate destinate gestiunii Registrului Agricol și a tuturor activităților specifice la nivelul Județului Brașov - Regiunea Făgăraș”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013,

Analizând referatul nr.4727/20.05.2013 întocmit de Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care s-a propus aprobarea realizării Proiectului „Eficientizarea furnizării serviciilor publice prin implementarea de soluții informatice integrate destinate gestiunii Registrului Agricol și a tuturor activităților specifice la nivelul Județului Brașov - Regiunea Făgăraș”, cu finanțare din Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013,

Axa prioritară III “Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”,

Domeniul Major de intervenție 2 “Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”,

Operațiunea 1 “Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. (6) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă încheierea unui parteneriat între Consiliul Județean Brașov, în calitate de Lider de Proiect și un număr de 15 U.A.T.-uri, în vederea realizării Proiectului „Eficientizarea furnizării serviciilor publice prin implementarea de soluții informatice integrate destinate gestiunii Registrului Agricol și a tuturor activităților specifice la nivelul Județului Brașov - Regiunea Făgăraș”.

Art.2 Drepturile și obligațiile partenerilor în cadrul Parteneriatului sunt cele prevăzute în

Acordul de Parteneriat, anexă la prezenta hotărâre.

Art.3 Președintele Consiliului Județean Brașov, în calitate de reprezentant legal al Liderului de


Proiect, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Z-

o


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Acord de parteneriat

Art. 1 Părțile, constituite din următorii:

 • 1. Consiliul Județean Brașov, cu sediul în cu sediul Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, jud Brașov, cod poștal 500007, codul fiscal 4384150, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1),

 • 2. Comuna Beclean, cu sediul în Beclean nr.196, Jud. Brașov, codul fiscal 4443426, cod poștal 507010 având calitatea de Partener 2

 • 3.  Comuna Dumbrăvița, cu sediul în Dumbrăvița, strada Mare nr. 1176, jud. Brașov, cod poștal 507060, codul fiscal 4777132, având calitatea de Partener 3

 • 4. Comuna Hârseni, cu sediul Hârseni, str. Principală, nr. 96, jud. Brașov, cod poștal 507090, codul fiscal 4384591, având calitatea de Partener 4

 • 5.  Comuna Drăguș, cu sediul în Drăguș, str. Principală nr.42, jud. Brașov, cod poștal 507251, codul fiscal 16436600, având calitatea de Partener 5

 • 6.  Comuna Lisa, cu sediul Lisa, str. Principală nr. 194, jud. Brașov, cod poștal 507115, codul fiscal 4443434, având calitatea de Partener 6

 • 7. Comuna Mândra, cu sediul Mândra, str. Principală nr. 364, jud. Brașov, cod poștal 507125, codul fiscal 4384605, având calitatea de Partener 7

 • 8. Comuna Pârău, cu sediul în Părău nr. 214, jud. Brașov, cod poștal 507155, codul fiscal 4384613, având calitatea de Partener 8

 • 9. Comuna Poiana Mărului, cu sediul în Poiana Mărului, str.Principala nr.189, jud. Brașov, cod poștal 507160, codul fiscal 4777272, având calitatea de Partener 9

 • 10. Comuna Recea, cu sediul în Recea, str. Principală nr. 42, jud. Brașov, cod poștal 507180, codul fiscal 4384567având calitatea de Partener 10

 • 11. Comuna Sâmbăta de Sus, cu sediul în Sâmbăta de Sus, Str. Lisei nr.150, jud. Brașov, cod poștal 507266, codul fiscal 15578950, având calitatea de Partener 11

 • 12. Comuna Șercaia, cu sediul Șercaia, str. Principală, nr. 82, jud. Brașov, cod poștal 507195, codul fiscal 4384575, având calitatea de Partener 12

 • 13. Comuna Șinca Nouă, cu sediul Șinca Nouă, str. Principală nr. 358, jud. Brașov, cod poștal 507210, codul fiscal 14670850, având calitatea de Partener 13

 • 14. Comuna Șinca, cu sediul Șinca Veche nr. 314, jud. Brașov, cod poștal 507206, codul fiscal 4384583, având calitatea de Partener 14

 • 15. Comuna Șoarș, cu sediul Șoarș nr. 111, jud. Brașov, cod poștal 507215, codul fiscal 43 84621, având calitatea de Partener 15

 • 16. Comuna Ucea, cu sediul Ucea de Jos nr. 78, jud. Brașov, cod poștal 507238, codul fiscal 4443477, având calitatea de Partener 16

au convenit următoarele:

Art 2. Obiectul

 • (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: „Efienticizarea furnizării serviciilor publice prin implementarea de soluții informatice integrate destinate gestiunii Registrului Agricol și a tuturor activităților specifice la nivelul Județului Brașov -Regiunea Făgăraș”, care este depus în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013, Axa prioritară 3 - TIC pentru sectoarele privat și public, Domeniul de intervenție 3.2 - Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice, operațiunea 3.2.1 apel 3

 • (2) Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:

  Organizația

  Roluri și responsabilități

  Sevor descrie actiyitățil^ și subq,^^iiățilk pe care fiecare partener trebuie să le implementeze, în strânsă corelare cu informațiile furnizate în formularul cererii de finanțare

  Consiliul Județean Brașov

  Activitatea 1. Achizițiile publice

  Activitatea 1.1 Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru servicii de audit financiar, audit tehnic si de securitatea aplicației, de informare si publicitate si pentru achiziția de echipamente si servicii de implementare a sistemului informatic integrat (inclusiv servicii de instruire) Activitatea 1.2 Derularea procedurilor de achiziție publica Activitatea 2. Management de proiect

  Activitatea 2.3. Management financiar-contabil Activitatea 3 Implementare hardware&licente Activitatea 3.1 Recepția si instalarea echipamentelor hardware necesare implementării proiectului

  Activitatea 3.2 Recepția si instalarea licențelor necesare implementării proiectului, inclusiv soluții de securitate software

  Activitatea 4 Implementare rețea LAN Activitatea 4.1. Stabilire topologie rețea Activitatea 4.2. Implementare si configurare rețea Activitatea 5 Implementare aplicație software Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 6 Informare și publicitate

  Activitatea 7 Instruire

  Activitatea 8 Audit financiar Activitatea 9 Audit tehnic

  Comuna Beclean

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Dumbrăvița

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Hârseni

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Drăguș

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Lisa

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Mândra

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Pârău

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Poiana Mărului

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 7 Instruire

  Comuna Recea

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Sâmbăta De Sus

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Șercaia

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Șinca Nouă

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Șinca

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  Comuna Șoarș

  Activitatea 5 Implementare aplicație software

  Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic integrat

  Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat Activitatea 7 Instruire

  ; Comuna Ucea

  I

  i


I Activitatea 7 Instruire

| Activitatea 5 Implementare aplicație software

| Activitatea 5.1. Analiza cerințelor sistemului informatic

i integrat

| Activitatea 5.2. Proiectarea sistemului informatic integrat

! Activitatea 5.3. Implementarea sistemului informatic

I integrat

| Activitatea 5.4. Testarea sistemului informatic integrat

] Activitatea 7 Instruire

 • (2) Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

  Organizația

  Contribuția

  Valoarea contribuției (în lei) precum și Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%)

  Numărul și data Hotărârii de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, semnată de ordonatorul de credite al fiecărui partener

  Consiliul Județean Brașov (Lider de proiect)

  134.170,61 lei;

  2%

  HCJ nr.235 din 23 mai 2013

  HCJ nr.236 din 23 mai 2013

  Comuna Beclean

  0 lei; 0%

  HCL nr.32 din 30 mai 2013

  Comuna Dumbrăvița

  Olei; 0%

  HCL nr.41 din 29 mai 2013

  Comuna Hârseni

  0 lei; 0%

  HCL nr.39 din 31 mai 2013

  Comuna Draguș

  0 lei; 0%

  HCL nr.18 din 28 mai 2013

  Comuna Lisa

  0 lei; 0%

  HCLnr.31 din 10 mai 2013

  Comuna Mândra

  0 lei; 0%

  HCL nr.27 din 29 mai 2013

  Comuna Pârău

  0 lei; 0%

  HCL nr.12 din 28 mai 2013

  Comuna Poiana Mărului

  0 lei; 0%

  HCL nr.32 din 19 mai 2013

  Comuna Recea

  0 lei; 0%

  HCL nr.27 din 31 mai 2013

  Comuna Sâmbăta De Sus

  0 lei; 0%

  HCL nr.18 din 30 mai 2013

  Comuna Șercaia

  0 lei; 0%

  HCL nr.22 din 29 mai 2013

  Comuna Șinca Nouă

  0 lei; 0%

  HCL nr.10 din 31 mai 2013

  Comuna Șinca

  0 lei; 0%

  HCLnr.lbdin 29 mai 2013

  Comuna Șoarș

  0 lei; 0%

  HCL nr.23 din 3 iunie 2013

  Comuna Ucea

  0 lei; 0%

  HCL nr.39 din 31 mai 2013

 • (3) Plăți

Toate plățile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (partener 1) din contul deschis distinct al proiectului.

Plățile către parteneri pentru activitățile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către Liderul de proiect (partener 1).

Toate facturile vor avea înscrise următoarele informații:

 • a)       Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului;

 • b)       Linia de buget din proiect corespunzătoare activității.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între 23 mai 2013 și 31 decembrie 2020. Acordul de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme la 31 decembrie 2020, dar nu mai devreme de cinci ani de la data finalizării proiectului.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (partenerului 1).

Drepturile liderului de proiect

 • (1)    Liderul de proiect (partener 1) are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Obligațiile liderului de proiect

 • (2) Liderul de proiect (partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (3) Liderul de proiect (partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, Liderul de proiect (partener 1) va indica acest lucru când va solicita aprobarea Autorității de management / Organismului intermediar.

 • (5) Liderul de proiect se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare, prin verificarea documentațiilor de atribuire aferente.

 • (6) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii.

 • (7) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

 • (8) în cazul în care unul din partenerii 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații.

 • (9) In cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

Drepturile partenerilor 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

 • (1) Cheltuielile angajate de partenerii 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (4) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar.

Obligațiile partenerilor 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

 • (5) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (6) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (7) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

 • (8) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (9) în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

Art. 7 Proprietatea

 • (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea infrastructurii/aplicatiei informatice construite/ dezvoltate/ extinse și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2) înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra distribuirii echitabile a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate din finanțarea nerambursabilă. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4) Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional „Creșterea Competitivității Economice”, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.

Art. 8

 • (1) Părțile au obligația să se asigure că nu vor desfășura activități economice în scopul obținerii de profit din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea infrastructurii/aplicatiei informatice realizate.

 • (2) Părțile au obligația să se asigure că nu vor desfășura alte activități economice în scopul obținerii de venituri din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea infrastructurii/aplicației informatice realizate, în afara activităților pentru care a fost finanțat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terțe părți (infrastructura și echipamentele care fac obiectul proiectului finanțat prin fonduri publice nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinație decât cea principală).

Art 9 Dispoziții finale

 • (1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

 • (2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 • (3) Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

întocmit în 18 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, plus două exemplare (unul pentru Organismul Intermediar și unul pentru cererea de finanțare).

Semnături______________________________________________,             ___________________

Lider de      CĂNCESCU ARISTOTEL                        Data și locul

proiect          -Președinte Consiliul Județean Brașov, /   /          ! semnării

(Partener 1)


Partener 2


LEANCU COSMIN IO AN

Primar Comuna Beclean


Partener 3


POPA ZACHIU

Prima Comuna Dumbrăvița


Partener 4


OLTEAN MIHAI

Primar Comuna Hârseni

Partener 5 Partener 6 Partener 7 Partener 8 Partener 9 Partener 10 Partener 11 Partener 12 Partener 13 Partener 14


SUCACIU GHEORGHE

Primar Comuna Drăguș


GREAVU SORIN NICOLAE

Primar Comuna Lisa


TAFLANIOAN ȘERBAN

Primar Comuna Mândra


POPENECIU MIHAI

Primar Comuna Părău


CODREANU NICOLAIE Primar Comuna Poiana Mărului


LAZEA GHEORGHE

Primar Comuna Recea


ANDREAS VASILE

Primar Comuna Sâmbăta de Sus


PALTIN CRISTINEL

Primar Comuna Șercaia


FLUCUȘ DUMITRU

Primar Comuna Șinca Nouă


BRALEZ VICTOR

Primar Comuna Șinca2^3 COMUNA USA
T

wS&l/ °


Data și locul semnării


și locul

2<a.o6.Qoia>


Partener 15 TIMIȘ DÂNUȚIOAN

Primar Comuna Șoarș

Partener 16    BĂCILĂ MARIAN VALENTIN

Primar Comuna Ucea