Hotărârea nr. 235/2013

Hotărârea.nr.235 - privind aprobarea realizării Proiectului „Eficientizarea furnizării serviciilor publice prin implementarea de soluţii informatice integrate destinate gestiunii Registrului Agricol şi a tuturor activităţiilor specifice la nivelul Judeţului Braşov - Regiunea Făgăraş”


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.235

din data de 23.05.2013

privind aprobarea realizării Proiectului „Eficientizarea furnizării serviciilor publice prin implementarea de soluții informatice integrate destinate gestiunii Registrului Agricol și a tuturor activitățiilor specifice la nivelul Județului Brașov - Regiunea Făgăraș”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013,

Analizând referatul nr.4727/20.05.2013 întocmit de Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care s-a propus aprobarea realizării Proiectului „Eficientizarea furnizării serviciilor publice prin implementarea de soluții informatice integrate destinate gestiunii Registrului Agricol și a tuturor activitățiilor specifice la nivelul Județului Brașov - Regiunea Făgăraș” cu finanțare din Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013

Axa prioritară III “Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”,

Domeniul Major de intervenție 2 “Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”,

Operațiunea 1 “Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. (6) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Proiectul „Eficientizarea furnizării serviciilor publice prin implementarea de soluții informatice integrate destinate gestiunii Registrului Agricol si a tuturor activitatilor specifice la nivelul Județului Brașov - Regiunea Fagaras”, în valoare totală de 6.708.530,20 lei, în urma analizei necesității și oportunității investiției, cu finanțare din Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013;

Art.2 - Se aprobă cofinanțarea proprie din bugetul Consiliului Județean Brașov, în calitate de Lider de Proiect, pentru întregul Proiect, in valoare de 134.170,61 lei, reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Din acest total suma de 61.654,41 lei va fi propusă pentru includerea în bugetul propriu al județului Brașov pe anul 2014.

Restul de 72.516,91 lei care presupune cofinanțarea aferentă UAT-urilor participante la proiect va fi inclusă în sumele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale ale UAT-urilor respective pe anul 2014.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean Brașov, în calitate de reprezentant legal al Liderului de Proiect, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu