Hotărârea nr. 233/2013

Hotărârea.nr.233 - privind aprobarea realizării Proiectului „Sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol, în format electronic, în cadrul unui parteneriat între un număr de 15 U.A.T.-uri şi Consiliul Judeţean Braşov”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.233

din data de 23.05.2013

privind aprobarea realizării Proiectului „Sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol, în format electronic, în cadrul unui parteneriat între un număr de 15 U.A.T.-uri și Consiliul Județean Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013,

Analizând referatul nr.4726/20.05.2013 întocmit de Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care s-a propus aprobarea realizării Proiectului „Sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol, în format electronic, în cadrul unui parteneriat între un număr de 15 U.A.T.-uri și Consiliul Județean Brașov”, cu finanțare din Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013,

Axa prioritară III “Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”,

Domeniul Major de intervenție 2 “Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”,

Operațiunea 1 “Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. (6) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Proiectul „Sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol, în format electronic, în cadrul unui parteneriat între un număr de 15 U.A.T.-uri și Consiliul Județean Brașov”, în valoare totală de 6.570.884,60 lei, în urma analizei necesității și oportunității investiției, cu finanțare din Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013;

Art. 2 - Se aprobă cofinanțarea proprie din bugetul Consiliului Județean Brașov, în calitate de Lider de Proiect, pentru întregul Proiect, in valoare de 131.417,69 lei, reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Din acest total suma de 59.505,93 lei va fi propusă pentru includerea în bugetul propriu al județului Brașov pe anul 2014.

Restul de 71.911,76 lei care presupune cofinanțarea aferentă UAT-urilor participante la proiect va fi inclusă în sumele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale ale UAT-urilor respective pe anul 2014.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean Brașov, în calitate de reprezentant legal al Liderului de Proiect, va asigura d erea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu