Hotărârea nr. 231/2013

Hotărârea.nr.231 - privind aprobarea realizării Proiectului „Achiziţionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Judeţului Braşov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov”


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16              .................................................................................................................................................. ......

HOTĂRÂREA NR.231

din data de 23.05.2013

republicată conform Hotărârilor nr.576/9.12.2013 și nr. 121/06.03.2014 adoptate de Consiliul Județean Brașov

privind aprobarea realizării Proiectului „Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Județului Brașov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013,

Analizând referatul nr.4725/20.05.2013 întocmit de Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care s-a propus aprobarea realizării Proiectului „Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Județului Brașov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov”, cu finanțare din Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013,

Axa prioritară III “Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”,

Domeniul Major de intervenție 2 “Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”,

Operațiunea 1 “Susținerea implementării de soluții de e-guvemare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. (6) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Proiectul „Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Județului Brașov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov”, în valoare totală de 6.304.662,63 lei, în urma analizei necesității și oportunității investiției, cu finanțare din Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013.
i

i
Art. 2 - Se aprobă cofmanțarea proprie din bugetul Consiliului Județean Brașov, în calitate de Lider de Proiect, pentru întregul Proiect, in valoare de 126.087,05 lei, reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile și 310,00 lei reprezentând valoarea neeligibilă din întreg Proiectul.

Din acest total suma de 126.087,50 lei lei la care se adaugă suma de 310,00 lei, se include în bugetul propriu al județului Brașov astfel:

1.800,00 - pe anul 2013

124.287,50 lei la care se adaugă suma de 310,00 lei - pe anul 2014.

Art.3. - Se aprobă alocarea sumei de 90.000 lei (inclusiv TVA) în bugetul Județului Brașov pe anul 2013, la Cap.83.02- “Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare” pentru finanțarea Proiectului „Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Județului Brașov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov.

Art.4. - Se aprobă finanțarea din bugetul Consiliului Județean Brașov a tuturor costurilor neeligibile ale proiectului și a cheltuielilor suplimentare/conexe care pot apărea pe durata implementării proiectului.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov, în calitate de reprezentant legal al Liderului de Proiect, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu