Hotărârea nr. 227/2013

Hotărârea.nr.227 - privind aprobarea demarării procedurilor de licitaţie deschisă pentru încheierea unui acord cadru pentru lucrările privind întreţinerea şi repararea drumurilor judeţene - întreţinere curentă pe timp de vară şi pe timp de iarnă


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.227

din data de 23.05.2013

- privind aprobarea de principiu a demarării procedurilor de licitație deschisă pentru încheierea unui acord cadru pentru lucrările privind întreținerea și repararea drumurilor județene -întreținere curentă pe timp de vară și pe timp de iarnă

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.05.2013

Analizând referatul nr.4660/17.05.2013 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri prin care se propune aprobarea de principiu a demarării procedurilor de licitație deschisă pentru încheierea unui acord cadru pentru lucrările privind întreținerea și repararea drumurilor județene - întreținere curentă pe timp de vară și pe timp de iarnă;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”d” , alin 5, lit „a" pct.12 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.3, lit.”b”, Cap.IV - Secțiunea I, art. 142-150 din OUG nr.34/2006 privind achizițiile publice;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, - Se aprobă de principiu demararea procedurilor de licitație deschisă pentru încheierea unui acord cadru pentru lucrările privind întreținerea și repararea drumurilor județene - întreținere curentă pe timp de vară și pe timp de iarnă.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri.


Contrasemnează, SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu