Hotărârea nr. 226/2013

Hotărârea.nr.226 - privind aprobarea reintregirii programului de cheltuieli aferente drumurilor judeţene prin alocarea sumei de 900.000 lei, din disponibilul existent în excedentul bugetar al Judeţului Braşov pe anul 2012


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.226

din data de 23.05.2013

- privind aprobarea reîntregirii programului de cheltuieli aferente drumurilor județene prin alocarea sumei de 900.000 lei, din disponibilul existent în excedentul bugetar al Județului Brașov pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.05.2013

Analizând referatul nr.4662/17.05.2013 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri prin care se propune aprobarea reîntregirii programului de cheltuieli aferente drumurilor județene prin alocarea sumei de 900.000 lei, din disponibilul existent în excedentul bugetar al Județului Brașov pe anul 2012;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.3 lit a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.58 alin.l lit a din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă reintregirea programului de cheltuieli aferente drumurilor județene prin alocarea sumei de 900.000 lei, din disponibilul existent în excedentul bugetar al Județului Brașov pe anul 2012, la Cap. 84.02 - Transporturi - Cheltuieli materiale.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Adpiinistrare Drumuri și Poduri;


PREȘEDIN Aristotel


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu