Hotărârea nr. 225/2013

Hotărârea.nr.225 - privind aprobarea bugetului rectificat al creditelor externe şi interne al Judeţului Braşov, pe anul 2013

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr. 225

din data de 23.05.2013

privind aprobarea bugetului rectificat al creditelor externe și interne al Județului Brașov, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.05.2013

Analizând referatul nr.4732/20.04.2013 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Buget prin care se propune aprobarea bugetului rectificat al creditelor externe și interne al Județului Brașov, pe anul 2103;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”b” , alin 3, lit „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.4 alin.l și art.5 din OUG nr.3/2003 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative, precum și ale art.61 alin. (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea nr 3154/08.05.2013 a Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale precum, HCJ Brașov nr.99/2013 și HCJ Brașov nr. 139/2013;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă bugetul rectificat al creditelor externe și interne al Județului Brașov, pe anul 2013, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă bugetul rectificat al creditelor externe și interne al Județului Brașov, pe anul 2013 - Secțiunea de funcționare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă bugetul rectificat al creditelor externe și interne al Județului Brașov, pe anul 2013 - Secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


BUGETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR EXTERNE Si INTERNE PE ANUL 2013 SI ESTIMĂRI PENTRU ANU 2014-2016Data: 21/05/2013


111:


PR:     1   - mii lei-


Prevederi trimestriale buget 2013

Prevederi anuale buget 2013

Cod

Denumire indicator

TOTAL

<fin cure credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.il

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

5050

CREDITE EXTERNE SI INI URNE

51.704.66

15.976,00

28.428.66

7.300,00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

89.33

89.33

57

TITLUL IX ASISTENT A SOC IALA

89.33

89.33

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

51.615.33

15 886.67

28 428.66

7.300.00

71

TITLUL XII ACTIVE NEHNANC1ARE

51.615.31

15.886.67

28.428.66

7.300,00

5007

CREDITE INTERNE

51.704.66

15.976.00

28 428.66

7.300,00

01

CHELTUIELI CURENTE

89.33

89.33

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

89.33

89.33

5702

Ajutoare sociale

80.33

89.33

570202

Ajutoare sociale in natura

89.33

89.33

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

51.615.33

15.886.67

28.128.66

7 300.00

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

51.615.33

15.886.67

28.428.66

7.300,00

7101

Active fixe

51 615.33

15 886.67

28.428.66

7300.00

710101

Construcții

51.615.33

15.886.67

28 428,66

7.300.00

6507

INVATAMANT

89.3.3

89.33

Ol

CHELTUIELI CURENTE

89,33

89.33

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

89.33

89.33

5702

Ajutoare sociale

89.33

89.33

570202

Ajutoare sociale in natura

89.33

R933

650703

lnvatamant preșcolar si primar

89.33

89.33

65070302

In val amant primar

89.33

89.33

6707

CULTURA. RECREERE SI RELIGE

3.300.66

1.650.00

1 650.66

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.300.66

1.650.00

1.650.66

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

3.300.66

1 650.00

1.650.66

7101

Active fixe

3.300.66

1.650.00

1 650.66

710101

Construcții

3.300,66

1.650.00

1.650,66

670703

Servicii culturale

3.300,66

1.650.00

1.650.66

67070312

Consolidarea s restaurarea monumentelor

istorice

3.300.66

1.650.00

1.650.66

8407

TRANSPORTURI

48.314.67

14.236.67

26.778.00

7.300,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

48.314,67

14.236,67

26 778.00

7 300.00

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

48.314,67

14 236.67

26.778.00

7.300.00

7101

Active fixe

48.314,67

14.236.67

26.778.00

7.300.00

710101

Construcții

48.314,67

14.236.67

26.778.00

7.300,00

840703

Tran sport rutier

20 457.67

1.457.67

14 000.00

5.000.00

84070301

Uiumuri si poduri

20 457.67

1.457.67

14 000.00

5 000.00

840706

Transport aerian

27.857,00

12 779.00

12 778.00

2.3OO.OO

84070602

Aviația civila

27.857,00

12 779.00

12.778.00

2 3IMMIU

Estimări 2014Estimări 2015Bitimari 2016/?Y7SA>A/

BUGETULUI CENTRALIZAT AL CREDITELOR EXTERNE SI INTERNE PE ANUL 2013

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Influență

OBSERVAȚII

0

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI

547,00

65.07 ÎNVĂȚĂMÂNT

89,33

împrumut arierate MF învățământ

89,33

ajutoare sociale in natură

57

89,33

SC AGRO-PAN -STAR SRLSF.GHEORGHE

84.07 TRANSPORTURI

457,67

împrumut arierate MF Drumuri

457,67

-chelt.capital

71

457,67

373,35 mii lei SC GOTIC SA BRAȘOV; 84,32mii lei SC CIVILPROIECTSRL BRAȘOV

DIRECTOR EXECUTIV, AURELIA POPESCU

SEF SERVICIU BUGET, CAMELIA SCARLATESCU

BUGETUL LOCAL PE ANUL2013

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data: 21/05/2013 Tit:Ql pag:    i -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2013

<fin care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.111

Trim.1V

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

5007

CREDITE INTERNE

89.33

89,33

01

CHELTUIELI CURENTE

89.33

89.33

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

89.33

89.33

5702

Ajutoare sociale

89.33

89.33

570202

Ajutoare sociale in natura

89.33

89.33

6507

1NVATAMANT

89.33

89.33

01

CHELTUIELI CURENTE

89.33

89.33

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

89.33

89.33

5702

Ajutoare sociale

89.33

89.33

570202

Ajutoare sociale in natura

89.33

89.33
APROBAT, PREȘEDINTEBUGETULUI CENTRALIZAT AL CREDITELOR EXTERNE SI INTERNE PE ANUL 2013 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Influență

OBSERVAȚII

0

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI

89,33

65.07 ÎNVĂȚĂMÂNT

89,33

împrumut arierate MF învățământ

89,33

ajutoare sociale in natură

57

89,33

SC AGRO-PAN -STAR SRL SF. GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV, AURELIA POPESCU

SEF SERVICIU BUGET,

CAMELIA SCARLATESCU

&

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 S ECTIUN EA DE DEZVOLTARE

Data: 21/05/2013 TitQl pag; j -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2013

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Triin.ni

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5007

CREDITE INTERNE

51.615.33

15.886.67

28.428.66

7.300.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

51.615.33

15.886.67

28.428.66

7.300,00

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

51.615.33

15.886.67

28.428.66

7.300.00

7101

Active fixe

51.615.33

15.886.67

28.428.66

7.300.00

710101

Construcții

51.615.33

15.886.67

28.428.66

7.300.00

6707

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

3.300.66

1.650.00

1.650.66

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.300.66

1.650,00

1.650.66

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

3.300.66

1.650.00

1.650.66

7101

Active fixe

3.300,66

1.650.00

1.650.66

710101

Construcții

3.300.66

1.650.00

1.650.66

8407

TRANSPORTURI

48.314.67

14.236.67

26.778.00

7.300,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

48.314.67

14.236.67

26.778.00

7.300,00

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

48.314.67

14.236,67

26.778.00

7.300.00

7101

Active fixe

48.314.67

14.236.67

26.778.00

7.300.00

710101

Construcții

48.314.67

14.236.67

26.778,00

7.300,00

BUGETULUI CENTRALIZAT AL CREDITELOR EXTERNE SI INTERNE PE ANUL 2013 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Influență

OBSERVAȚII

0

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI

457,67

84.07 TRANSPORTURI

457,67

împrumut arierate MF Drumuri

457,67

-chelt.capital

71

457,67

373,35 mii lei SC GOTIC SA BRAȘOV; 84,32mii lei SC CIVILPROIECT SRL BRAȘOV


SEF SERVICIU BUGET,

CAMELIA SCARLATESCU

&

Consiliul Județean Brașov

Formular 132


Lista sinteza a investițiilor de natura nefinanciara derulate in anul 2013


Surse de finanțare ale investițiilor'

Buget local (02)

împrumuturi externe (06)

împrumuturi interne (07)

Fonduri externe nerambursabile (08)

Venituri proprii si subvenții (10)

Venituri si cheltuieli evidențiate in afara bugetului local (11)

Alte surse

Total capitol

Total surse de finanțare

18912.72

. 0

51615.33

3769.50

10664.90

0

0

z«4962.45

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

5916.72

0

51241.98

3518.00

0

0

0

60676.70

B. LUCRĂRI NOI

1142.00

0

373.35

0

9401.00

0

0

10916.35

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

11854.00

0

0

251.50

1263.90

0

0

13369.40

Total cheltuieli de capital din care, pe capitole de cheltuieli:

18912.72

0

51615.33

376950

10664:90

0

0

84962.45

51. AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

672.00

0

0

0

0

0

0

672.00

54. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

334.50

0

0

0

465.00

0

0

799.50

60. APARARE

270.00

0

0

0

0

0

0

270.00

61. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

560.00

0

0

0

50.00

0

0

610.00

65. INVATAMANT

925.50

0

0

0

0

0

0

925.50

66. SANATATE

6676.00

0

0

0

9854.40

0

0

16530.40

67. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

1711.00

0

3300.66

0

245.50

0

0

5257.16

68. ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

1639.50

0

0

3769.50

50.00

0

0

5459.00

70. LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

743.00

0

0

0

0

0

0

743.00

74. PROTECȚIA MEDIULUI

80.00

0

0

0

0

0

0

80.00

83. AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

80.00

0

0

0

0

0

0

80.00

84. TRANSPORTURI

5221.22

0

48314.67

0

0

0

0

53535.89

DIRECTOR EXEC. ECONOMIC, Aurelia Popescu

VICEPREȘEDINTE, Pascu/lClihai


DIRECTOR EXEC. DIUAT Emil Cirica


Anexa 1A)

Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov

Lista

obiectivelor de investiții pe anul 2013, cu finanțare de la bugetul creditelor interne

repartizate pentru Consiliul Județean Brașov

1/2


21.5.2013 10:40 AMmii lei

încadrări bugetare

Denumire investiție

Valoare totala actualizata

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2012

Cheltuieli aprobate in bugetul CJ in 2013

Plăti Efectuate Nr. Si Data Documentului

Termen Pif

Total general, din care:

129.090,18

0,00

51.615,33

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

128.716,83

0,00

51.241,98

B. LUCRĂRI NOI

373,35

0,00

373,35

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0,00

0,00

0,00

I.Achiziții imobile (lit.a)

0,00

0,00

0,00

II.Dotări independente (lit.b)

0,00

0,00

0,00

111 .Studii fezabilitate,...(lit.c)

0,00

0,00

0,00

IV.Consolidari, expertize,...(lit.d)

0,00

0,00

0,00

V.Reparații capitale, alte cheltuieli de investiții (lit.e)

0,00

0,00

0,00

Capitol 67.07 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

Total din care

15.366.20

0,00

3.300,66

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

15.366,20

0,00

3.300,66

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

15.366,20

0,00

3.300,66

71.01.01

Consolidare, restaurare si punere in valoare a Cetatii Feldioara

15.366,20

0,00

3.300,66

Capitol 84.07 TRANSPORTURI

Total din care

113.723,98

0,00

48.314,67

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

113.350,63

0,00

47.941,32

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

113.350,63

0,00

47.941,32

71.01.01

Proiectarea si execuția suprafețelor de mișcare aeroportuare, ca etapa a II a din programul de dezvoltare etapizata a Aeroportului International Brașov- Ghimbav

76.134,12

0,00

27.857,00

71.01.01

Modernizare DJ 107E Corbi-DJ 105C (Victoria) KM 0+000-2+750

3.973,98

0,00

3.134,37

71.01.01

Modernizare DJ 112C Satu Nou - Dumbravita-Vladeni km 2+755-4+160; 10+290-14+425

5.700,79

0,00

4.810,15

71.01.01

Modernizare DJ 730 limita jud. Argeș- Sirnea KM 9+550-14+95

9.361,08

0,00

8.049,27

71.01.01

Reabilitare DJ 104C Fagaras- Recea (intravilan Fagaras) KM 0+000 -1+350

1.768,62

0,00

1.757,90

71.01.01

Modernizare DJ 106B Holbav- Paltin (DN 73A) Km 6+460-13+375

14.689,37

0,00

895,50

71.01.01

Modernizare DJ 130B Parau - Grid, km 2+687 -4+290

1.722,67

0,00

1.437,13

B. LUCRĂRI NOI

373,35

0,00

373,35

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

373,35

0,00

373,35

71.01.01

Amenajări exterioare si drumuri in cartier de locuințe ANL Bunloc Sacele

373,35

0,00

373,35DIRECTOR EXEC. DIUAT Emil Cirica w2/2


21.5.2013 10:40 AM