Hotărârea nr. 224/2013

Hotărârea.nr.224 - aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Casa Orăşenească de Cultură Rupea şi finanţarea cu suma de 20.000 lei, în vederea organizării evenimentului „50 de ani de activitate folclorică la Rupea”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.224

din data de 23.05.2013

-privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Casa Orășenească de Cultură Rupea și finanțarea cu suma de 20.000 lei, în vederea organizării evenimentului „50 de ani de activitate folclorică la Rupea”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.05.2013;

Analizând referatul nr. 6451/16.05.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Casa Orășenească de Cultură Rupea în vederea organizării evenimentului „50 de ani de activitate folclorică la Rupea” și finanțarea cu suma de 20.000 lei din bugetul Județului Brașov, aprobat pe anul 2013, Cap. 67.02 -..Cultură,recreere și religie”;

Având în vedere dispozițiile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, art.91, alin.(l), lit.”e” și alin.(6), lit.”a”, precum și art. 91, alin.(5), lit.”a”, pct.4 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Casa Orășenească de Cultură Rupea și finanțarea cu suma de 20.000 lei, în vederea organizării evenimentului „50 de ani de activitate folclorică la Rupea”.

Art.2. - Suma de 20.000 lei, necesară finanțării evenimentului va fî asigurată din bugetul Județului Brașov, aprobat pe anul 2013, Cap. 67.02 - „Cultură,recreere și religie” .

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu