Hotărârea nr. 223/2013

Hotărârea.nr.223 - aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia „Ramidava XXI” Rupea şi finanţarea cu suma de 15.000 lei în vederea realizării evenimentului „Festivalul aniversar al fanfarei ţărăneşti din Rupea

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.223

din data de 23.05.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația „Ramidava XXI” Rupea și finanțarea cu suma de 15.000 lei în vederea realizării evenimentului „Festivalul aniversar al fanfarei țărănești din Rupea”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.05.2013;

Analizând referatul nr.4403/16.05.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația „Ramidava XXI” Rupea în vederea realizării evenimentului „Festivalul aniversar al fanfarei țărănești din Rupea” și finanțarea cu suma de 15.000 lei din bugetul Județeului Brașov, aprobat pe anul 2013, Cap.67.02 , „Cultură, recreere și religie”;

Având în vedere dispozițiile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale; art. 91, alin.(l), lit.”e” și alin. (6), lit. “a” precum și art. 91, alin.(5), lit. “a”, pct.4 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația „Ramidava XXI” Rupea și finanțarea cu suma de 15.000 lei, în vederea realizării evenimentului „Festivalul aniversar al fanfarei țărănești din Rupea”.

Art.2. - Suma de 15.000 lei, necesară finanțării evenimentului va fi asigurată din bugetul Județului Brașov, aprobat pe anul 2013, Cap.67.02 , „Cultură, recreere și religie” .

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu