Hotărârea nr. 222/2013

Hotărârea.nr.222 – aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu S.C.”Centrul Educaţional Magister Print” şi finanţarea cu suma de 1.000 lei, în vederea editării şi tipăririi volumului de fabule, satire şi epigrame „O incursiune în trecut”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.222

din data de 23.05.2013

privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu S.C. „Centrul Educațional Magister Prinț” și r finanțarea cu suma de 1.000 lei, în vederea editării și tipăririi volumului de fabule, satire și epigrame „O incursiune în trecut”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.05.2013;

Analizând referatul nr. 4267/16.05.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu S.C. „Centrul Educațional Magister Prinț” în vederea editării și tipăririi volumului de fabule, satire și epigrame „O incursiune în trecut”și finanțarea cu suma de 1.000 lei RON din bugetul Județului Brașov, aprobat pe anul 2013, Cap.67.02, „Cultură, recreere și religie”;

Având în vedere dispozițiile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale; art. 91, alin.(l), lit.”e” și alin. (6), lit. "a” precum și art. 91, alin.(5), lit.”a”, pct.4 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu S.C. Centrul Educațional Magister Prinț și finanțarea cu suma de 1.000 lei, în vederea editării și tipăririi volumului de fabule, satire și epigrame „O incursiune în trecut”.

Art.2. - Suma de 1.000 lei, necesară finanțării editării și tipăririi volumului de fabule, satire și epigrame „O incursiune în trecut, va fi asigurată din bugetul Județului Brașov, aprobat pe anul 2013. Cap.67.02, „Cultură, recreere și religie”.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană.


PREȘEDINfTE/ Aristotel Căinrefecu


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu