Hotărârea nr. 221/2013

Hotărârea.nr.221 – participarea Judeţului Braşov, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Braşov 2012 – Capitală Europeană a Culturii”

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

(Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTARAREA NR.221

din data de 23.05.2013

- privind aprobarea participării Județului Brașov, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Brașov 2021 - Capitală Europeană a Culturii”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.05.2013 ;

Analizând referatul cu nr.4682/17.05.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Brașov 2021 - Capitală Europeană a Culturii”;

Având în vedere dispozițiile art.l, alin.(l) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații; art.91, alin.(l), lit.’’e'’, alin.(6), lit.”a”, precum și art.92 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.l03 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă participarea Județului Brașov, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației Brașov 2021 - Capitală Europeană a Culturii.

Art.2. - Se aprobă Statutul Asociației „Brașov 2021 - Capitală Europeană a Culturii”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă Actul constitutiv al Asociației „Brașov 2021- Capitală Europeană a Culturii”, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4, - Se aprobă plata cotizației inițiale, a cotizației anuale și a celorlalte cheltuieli ocazionate de constituirea asociației, astfel cum vor fi stabilite de Adunarea Generală a Asociației ..Brașov 2021 - Capitală Europeană a Culturii”.

Art.5. - Se împuternicește președintele Consiliului Județean, domnul Aristotel Căncescu, să semneze actele constitutive ale Asociației și se desemnează ca reprezentant al Județului Brașov în Consiliul Director al Asociației.

Art.6. - Președintele Consiliului Județean Brașov, va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.                /                 .


PREȘEDINTOJ/ Aristotel Căncescu


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Se difuzează:

1 ex: Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex: Direcția Coordonare, Integrare Europeană

1 ex: Colecție

•X.

STATUTUL ASOCIAȚIEI

BRAȘOV 2021 - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

Art. 1. Asociația „BRAȘOV 2021 - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII”, numită în continuare ASOCIAȚIA, este organizată si funcționează conform prevederilor actului constitutiv si prezentului statut cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 nrivire la asociații si fundații, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. Asociația se înființează în baza dreptului constituțional la liberă asociere, ca n^rsoană juridică română de drept privat si utilitate publică, având un patrimoniu ^.ectat, autonom, permanent si irevocabil, distinct de patrimoniul asociațiilor, în scopul realiz-”** unor activități de interes general si comunitar în domeniile instructiv-«rb.^tiv, cultural, social, medico-sanitar.

CAPITOLUL II - Membrii.asociației

Art. 3. Asociaua se înființează din inițiativa, preocuparea, aportul patrimonial si pe baza liberului consimtăm?.-’: următorilor membri:

.^iunul dRASOV cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 8, cod fiscal 4384206, tel 0268416550, reprezentat prin Primar

.’ .. jdețear. uJ l      I

 • -  Asociația Agenția Metropolitană de Dezvoltare Durabilă Brașov

 • -  Agenția de Dezvoltare Durabila a Județului Brașov

Art. 4. Poate deveni membru al ASOCIAȚIEI orice persoană fizică sau juridică, '-«diferent de cetățenie si naționalitate, care recunoaște si îsi asumă statutul, .elegând să acționeze dezinteresat pentru realizarea scopului si obiectului de activ-? -- ^CIATIEI .

Art. 5. Calitatea de membru al ASOCIAȚIEI se dobândește în momentul depunerii si mrepi'-u~~-" ^-«rii de adeziune, aprobată de Consiliul director si validată de Adunarea Generală a asociaților.

Art. 6. ASOCIAȚIA recunoaște următoarele categorii de membri:

 • a. membri: persoane juridice si fizice fondatoare sau care au intrat ulterior în ASOCIAȚIE, recunosc statutul ASOCIAȚIEI, contribuie activ la derularea acțiunilor si demersurilor ASOCIAȚIEI si achită cotizația anuală de membru;

 • b. membri de onoare: personalități care îsi exprimă sprijinul si solidaritatea cu scopul si obiective^ mouCIATIEI.

 • (2) Calitatea de membru de onoare se acordă de către Consiliul director si se mlidează cu către Adunarea generală a asociaților.

 • (3) re. soanele juridice sunt reprezentate în cadrul ASOCIAȚIEI prin reprezentanții legali.

Art. .. t.) Calitatea de membru al ASOCIAȚIEI încetează prin deces, retragere, excludere sac   • ”*ma desființării ASOCIAȚIEI.

 • (2) Ce... ca de retragere se comunică Consiliului director cu minim 10 săptămâni mte de mome”4-"'. la care urmează a produce efecte.

 • (3) CaL_. . . _ ,.entru excluderea unui membru al ASOCIAȚIEI sunt inactivitate ASOCIAȚIEI sau fante de natură să prejudicieze obiectivele, imaginea si principiile ASOCIAȚIEI. Măsura excluderii este luată de Adunarea generală a asociaților cu o majoritate calificată si poate fi contestată în instanță.

 • (4) Retragerea sau excluderea nu absolvă pe asociat de îndeplinirea obligațiilor avute

t iterior ____5-_rii sau excluderii.                     •

CAPITOLUL III - Denumirea, sediul, durata, scopul, obiectivele

Art. 8. (1) ASOCIAȚIA poartă denumirea ASOCIAȚIA BRAȘOV 2021 - CAPITALA EUROPEANĂ A CULTURII ”.

■ "bilitatea denumirii este dovedită prin actul eliberat de Ministerul Justiției nr. 123668/29.03.2013 .

(3^ Denumirea completă se va regăsi în toate actele ASOCIAȚIEI, precum si pe stampila acesteia.

Art. 9. (1) Sediul ASOCIAȚIEI este în Brașov , .....................................

 • (2) ASOr’noate constitui filiale în tară si străinătate , ca structuri teritoriale pe baza hotărârii Consiliului director prin care li se alocă un patrimoniu.

AT. 10. (1) ASOCIAȚIA se constituie pe o perioadă nedeterminată, din data înscrierii ca pers Juridică în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor aflat la Grefa Judecătoriei Munici.. . ^rasov .

Asociații sau consiliul director pot decide dizolvarea sau lichidarea ASOCIAȚIEI, în conditi" ' "si ale statutului.

Art. 11. (1) ASOCIAȚIA este o organizație nepatrimonială, neguvernamentală, apolitică si independenta, cu un caracter cultural si educativ.                         •

.._ ______u _ ca scop principal asigurarea programului            Capitală^^—

culturală europeană (Programul). în acest sens, ASOCIAȚIA va pregăti dosarul de candidatură si va face toate diligentele necesare atingerii acestui obiectiv.

 • (3) ASOCIAȚIA are ca scop pregătirea Programului,- planificarea evenimentelor, Rsiaurprop coordonării si punerii în practică a măsurilor necesare pentru derularea

,      _ r. „vum si strângerea de fonduri necesare organizării, promovării si realizării

Programului. Ulterior, ASOCIAT,/ avea ca scop sprijinirea si dezvoltarea de nrniecte culturale în folosul comunității, în ideea sustenabilitătii Programului.

Art. 12 tivele ASOCIAȚIEI:

să pregătească F i ugramul „BRAȘOV - 2021 -Capitală culturală europeană” în. vedere- li tatii sale

L. să planifice si să asigure punerea în practică a evenimentelor incluse si /sau asociate Pr^smului

promoveze evenimente L din cadrul Programului în mass media

 • d. să pron..... :e imaginea Programului în tară si străinătate

 • e. sâ atragă sprijin din partea țuturor factorilor interesați

 • f. să realizeze activități de atragere de fonduri necesare implementării si promovării naționale si internaționale a Programului

 • g. să colaboreze cu orice alte instituții, asociații, fundații, cluburi etc. în vederea

promo-.-M.J               ^"--amului

 • h. să contribuie, ulterior anului 2020, la sustenabilitatea Programului prin proiecte

comunității.

Art. 13. Pentru realizarea sco-'-'u! enuntat, prin organele sale de dcizie, ASOCIAȚIA

... , -..aiime legii si în scop caritabil donații, subvenții, contribuții, legate, bunuri mobile si imobile, sume de bani în lei si în valută, din tară si din străinătate, ’a oHre Dersoană fizică sau juridică

 • b. achiziționează terenuri pentru construirea si amplasarea obiectivelor pe care urmează să le ridice

c' co^aborează si asigură colaborarea cu institutii.de specialitate, ONG-uri, persoane juridice de drept public sau privat si cu personae fizice, fără a exprima interese de gruD (politice Sdc. uc cllt fel), în vederea îndeplinirii obiectivelor

!

 • l. ijina si organizează întâlniri între organizații neguvernamentale din tară si din străinătate, precum si între acestea si autoritățile centrale si locale ale statului, în vederea bunului mers al Programului

r.-r?---pentru promovarea Programului

 • f. organizează diferite manifestări (conferințe, expoziții, dezbateri etc.), editează

“ •                    popularizării activităților ASOCIAȚIEI

 • g. organizează manifestări HJUiceîn vederea atragerii de fonduri

 • i. utiidsod. a orice alte activități legale necesare realizării scopului si obiectivelor

Q- j       ASOCIAȚIEI

CAPITOLUL IV - Patrimoniul ASOCIAȚIEI

Art.' ' (1) Patrimoniul inițial al Asociației este de lei ( lei) si se compune din ape. .u. in numerar al membrilor, după cum urmează:

 • (2) Patrimoniul inițial va fi vărsat în contul deschis în numele ASOCIAȚIEI la Banca....

- n^’i vor putea aduce în patrimoniul ASOCIAȚIEI si aporturi în natură.

Art. 16. întregul patrimoniu inițial va fi evidențiat si păstrat în conformitate cu în materie, pe numele ASOCIAȚIEI si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor sale.

a ..4. h \ oțegoriile de resurse patrimoniale ale ASOCIAȚIEI sunt:

 • a. taxa de înscriere

 • b. cotizat; c-----’.ă

. ibutiile membrilor, în numerar sau aporturi în natură, în scopul majorării ’• activului pr"ni al al ASOCIAȚIEI

nzi si dividende . . ^uitate din plasarea de sume disponibile, în condițiile legii

 • e. sponsoriza. .. donații în bani, bunuri mobile si imobile, dispoziții testamentare

? terte perso? favoarea ASOCIAȚIEI

 • f. finanțări de ia bugetele locale sau de la bugetul național, angajate conform legii

endele societăților comerciale deschise ale ASOCIAȚIEI

 • h. venituri realizate din activități economice directe

''eniturik^nofirii din cedarea folosinței bunurilor mobile si imobile proprii

 • j. încasări rezultate în urma unor publicații sau manifestări cu taxă, organizate de ASOCIAȚIE


’ din programe —a fi implementate de ASOCIAȚIE

1. sprijin materia /. financiar acordat de alte asociații sau fundații, naționale sau respectiv organisme care aparțin Uniunii Europene;

m. alte surse pre

^udiitu.Mdl cotizației anuale de membru se stabilește de către Adunarea Generală a Asociaților. Co J.: tia inițială este de 100 de lei pe an. Modificarea acesteia se face Adunării Generale a Asociaților, dar nu mai devreme de un an calendaristic de la data.adoptării. Cotizația trebuie plătită până la finele primului trimestru sau în termen de 30 de zile de la înscriere, în cazul noilor membri.

 • (3) Asociația ar_ dreptul să refuze orice venituri oferite în condiții care contrazic scopul si obiectivele ASOr,Ar’EI.

noniu! ‘.SDCIATIEI nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul statut.

. CAPITOLUL V - Organizarea si funcționarea. Organele de conducere si control. Consituire si atribuții

Art. 18. Organele de con'J :cere, administrare si control ale asociației sunt:

... .     -----aia

 • b. Consiliul director

 • c. r ■-ia de cenzori

Art. 19. Adunarea generală este organul de conducere al ASOCIAȚIEI si este compus din totalitatea asociaților care au fost confirmați până la data convocării, si care alizarea obiectivelor stabilite prin statut.

Art. 20. (1) Adunarea generală poate fi oridnară sau extraordinară. Adunarea g .7. r.e desfășoară o dată pe an, până la data de         , iar adunarea generală

extraordinară are                ori este nevoie.

"" '       ~ generală se convoacă de Consiliul director cu cel puțin 30 de zile înainte

de data fixată pentru desfășurarea ei, cu menționarea datei, locației, orei, precum si a ordinii de zi.

Armarea generală este statutar constituită în prezenta a cel puțin două treimi din .«um.o. asociaților si adoptă hotărâri cu votul majorității absolute a asociaților prezenti.

 • (4) La a doua convocai c, ca«e poate avea loc într-un interval cuprins între 1 si 48 de

or         ? se adoptă cu votul majorității abșqlute a celor prezenti, indiferent de

numărul acestora.

 • (5) Propo—ile sau actel~ r~riteîn scris, fără deliberare, vor avea putere de decizie •’-r- 'or fi semnate de unanimitatea asociaților.

I

 • (6) Membri' au drept de vot egal în adunarea generală.

.embrii de onoare participă cu drept de vot consultativ.

 • (8) Pot participa la Adunarea generală reprezentati ai unor organisme cu preocupări în domeniu, ai instituțiilor de stat locale si centrale, sponsori, mass media etc, în

ca’ tatede _i, fără drept de vot.

 • (9) Lucrările Adunării generale sunt conduse de un prezidiu.format din membrii

Consiliului    .c.or.

 • (10) Derularea lucrărilor este consemnată într-un proces verbal semant de membrii . 'diului.

Art.21. D ciziile AdunC. h general, luate cu respectarea legii, actului constitutiv si a ului sunt Aligatorii pentru toti asociații, inclusiv pentru cei care nu au fost prezenti la Adunarea generală sau care au votat contra. Deciziile contrare legii, actului constitutiv, respectiv statutului pot fi atacate în justiție de oricare dintre care r au luat parte la Adunarea generală sau care au votat împotrivă si au cerut să se insereze aceasta în procestul verbal de ședință, în termen de 15 zile de la dat? au luat la cunoștință despre decizie sau de la data în care a avut loc z-..ia                  după caz.                       j

Art. 22. Atribuțiile Adunării generale sunt:     :

 • a. stabilește strategia si obiectivele generale ale ASOCIAȚIEI

i

 • b. aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil, aprobă raportul de

' Consiliului director si dă descărcare de gestiune acestuia pentru nucia uesiasurată în exercițiul financiar anterior

 • c. controlează activitatea derulată de Consiliul director, de cenzori si de aparatul de

t A       A Ț|£|

 • d. alege j evocă, individual si colectiv, membrii consiliului director si cenzorii

 • e. înființează filiale

f confirmă primirea noilor membri în perioada dintre adunări

 • g. modifi w ‘ ? ””~is ti tu tiv si statutul

 • h. dizolvă si lichidează ASOCIAȚIA si stabilește destinația bunurilor după lichidare

 • i. orice aice airioutii prevăzute de lege sau care reies din prevederile prezentului statut

k i} Consiliul di rec .o. aiigdi ă punerea în executare a deciziilor Adunării generale a asociaților.

 • (2) r<'”riliul director este alcătuit din 11 membri aleși dintre asociati, de adunarea

ge               °          de 3 ani. în Consiliul director pot fi alese si peroane din

afara ASOCIAȚIEI în limita a cel mult un sfert din componenta sa. în caz de vacantare, din diferite motive, a unui loc de membru în Consiliul director, la prima Adunare gene:'ala r. La agerea acestuia, în condițiile prevăzute de lege si statut.

 • (3) Consiliul director se întrunește în ședințe de lucru periodice. El este constituit

-----țrejmj din numărul membrilor si ia decizii cu votul „pentru” a cel puțin două treimi din numărul membrilor Consiliului prezenti sau reprezentări.

 • (4) In cazul în care din motive temeinice unii membri ai Consiliului director nu se pot prezenta la ședințe, aceștia pot transmite prin fax sau e-mail votul lor, pentru sau împotrivă în leg?" ră cu fiecare problemă înscrisă .în ordinea de zi.

_____cijui urea lucrărilor ședințelor se consemnează în registrul de procese verbale.

 • (6) Consiliul director elaborează un regulament intern de funcționare propriu.

 • (7) Consiliul director desemnează persoanele care vor încheia acte juridice în numele si pe seama ASOCîa TI El si o vor reprezenta în relația cu tertii.

z*m i. Z.-4. j) Consiliul director are următoarele atribuții:

 • a. efectuează demersurile necesare realizării deciziilor Adunării generale a asociaților

vederea îndeplinirii scopului prevăzut în statutul ASOCIAȚIEI

 • b. conduce activitatea curentă a ASOCIAȚIEI

Adunării ©enerale raportul de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli si bilanțul contabli pentru exercițiul financiar încheiat

 • d. organizează acțiunile prevăzute în statut, în vederea atingerii obiectivelor AVJUtlA I I |£I

 • e. elaborează bugetul de venituri si cheltuieli si răspunde de realizarea acestuia în fata Aounării genei cicc a asudărilor

 • f. prezintă Adunării Generale a Asociaților rapoarte periodice privind activitatea desfăsc. ată si orice alte rapoarte considerate necesare

 • g. încheie acte juridice în numele si pe seama ASOCIAȚIEI

 • h.        ^anigrama si politica de personal ale ASOCIAȚIEI, elaborează sarcini pentru posturile nou create, precum si politica de salarizare

 • j. îr1’ avarrif-^ atribuțiile cu sprijinul aparatului de lucru al ASOCIAȚIEI, stabilit în condițiile prevăzute de statut, numește directorul executiv si membrii birourilor de coordonare ale p. oiectelor ASOCIAȚIEI

j. primește noi membri in perioada dintre adunări si supune primirile acestora deciziei Je confirmare a /-.dunării generale

 • k. creează _omisii speciale permanente sau cu caracter temporar

 • i. asigură colaborarea ASOCIAȚIEI cu autoritățile, instituțiile culturale, de învătL. .....cu alte organziatii de profil din tară si din străinătate

rn. stabilește sarcini si domenii concrete de activitate pentru personalul ASOCIAȚIEI

n. se ocupă de organizarea unor activități economice proprii prin înființarea de societăți comeroaie sau prin încheierea de contracte de asociere în participatiune cu res " ' - ~a legii societăților comerciale si a codului comercial în vederea obținerii unor venituri suolimentare proprii destinate realizării scopului ASOCIAȚIEI

o. ----de buna gestionare a patrimoniului si a investițiilor ASOCIAȚIEI

p. îndeplinește \, alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea generală a asociaților

*'.) în situația în care un membru al ASOCIAȚIEI ocupă o funcție de conducere în cadr ei instituții publice pe care ASOCIAȚIA, prin scopul si obiectivele sale o sprijină, acesta nu poate fi membru al Consiliului director al ASOCIAȚIEI

Art.25. Controlul financiar intern al ASOCIAȚIEI este asigurat de comisia de cenzori, alcătuită din 3 persoane alese de Adunarea generală dintre asociati sau din rândul persoanelor neasociate, pe o perioadă de trei ani. Cel puțin unul dintre cenzori trebui'' să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

Ârt. 26. Comisa ue cenzori are următoarele atribuții:

a. verifică modul în care este administrat patrimoniul instituției

 • b. verifică ge.. J.unea ASOCIAȚIEI, modul în care se execută bugetul de venituri si che'4-"îoli, respectarea dispozițiilor legale privind organizarea evidentei contabile, plata impozitelor, taxelor, drepturilor salariale etc.

 • c. întocmește periodic procese verbale de control în care se inserează constatările, concluziile si recomandările necesare, iar anual prezintă Adunării generale un raport privind activ iui te a consiliului director si a aparatului de lucru în domeniul financiar corA-’-'il

 • d. participi. ..i Jlr.tele Consiliului director fără drept de vot

 • e. . ^eplineste orice alte atribuții prevăzute de statut sau stabilite de Adunarea

generală - • ~            s-zul neîndeplinirii acestor atribuții, cenzorul poate fi

revocat. Pentru activitatea desfășurată, cenzorul este retribuit în cuantumul stabilit de ASOCIAȚIE, în cazul în care nu decide să desfășoare gratuit această activitate.

CAPITOLUL VI - Aparatul de lucru

Art. 27. (1) Aparatul de lucru al ASOCIAȚIEI se compune din: directorul executiv, contabil-casier. birourile de coordonare ale programelor derulate de ASOCIAȚIE

1 ■ '

(2) în vederea realizării activităților ASOCIAȚIEI, directorul executiv angajează personal salariat, sau, dacă e cazul, voluntar. t

Art.28. (1) Directorul executiv urmărește stadiul de rezlovare a acțiunilor si programelor prevăzute în obiectul de activitate, îndeplinește deciziile luate în Adună, hc genei ale, deciziile consiliului director pe care îl informează periodic despre acestea si îndeplinește orice alte sarcini stabilite de conducere si administrare.

(2) Stru^vu. u si compuneri ca birourilor de coordonare a proiectelor inițiate si derulate d- ASOCIAȚIE se decid de către Consiliul director. Ele se vor ocupa de coordonarea generală a orooramelor culturale, detalierea obiectivelor si conceptelor artistice ale programelor culturale, vor răspunde de implementarea programelor, precum si de realizarea strategiei de comunicare si marketing si vor gestiona programele din punct de                  r’ administrativ.

29. Contabilul - casier tine evidenta contabilă a ASOCIAȚIEI, cu respectarea legii si a normelor leo?’<=> în vigoare. Asigură efectuarea încasărilor si plăților în lei si valută, organizează evidenta intrărilor si ieșirilor de bunuri mobile si imobile, întocmește balanța de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil, rapoarte privind activitatea financiar contabila a ASOCIAȚIEI, efecutează formalitățile necesare angajării si disponibilizării de personal etc.

CAPITOLUL v" - Drepturi si obligații ale membrilor

Art.30. Drepturile asocatilor:

a. aieâgă sa fie aleși în funcțiile de conducere si control ale ASOCIAȚIEI, respectiv să propună ca ronrozentantii lor să aleagă si să fie aleși în fucntiile de conducere si de control ale ASOCIAȚIEI în cazul membrilor persoane juridice • b. să-si exprime prin vot opțiunea fată de proiectele de hotărâre ale Adunării generale si ale Consiliului director, precum si în legătură cu strategia si acțiunile hiu cprmse uc ASOCIAȚIE în vederea realizării obiectivelor sale

 • c. să consulte bilanțul contabil, procesele verbale ale ședințelor organelor de

____________ol ASOCIAȚIEI              (

 • d. să se adreseze instanțelor judecătorești competente în cazul în care o decizie a .. .a contrară statutului, legilor si reglementărilor în vigoare sau este-de natură să producă daune considerabile unei minorități si să conteste legalitatea respectivei decizii, în termen de 30 de zile de la adoptarea acesteia

 • e. să formuleze cereri. Dropuneri, sesizări

'       -^’-’vat includere? pe ordiena de zi si a altor probleme decât cele

anunțate

2 sa           ia datele si informațiile deținute de ASOCIAȚIE

h. să solicite si să obtir~ sprijin din partea ASOCIAȚIEI, în vederea soluționării unor specifice scopului ASOCIAȚIEI

Art. 31 Obligațiile asociaților

...             .La rezerve statutul, regulamentele si deciziile Adunării generale si

ale Consiliului director ASOCIAȚIEI

~          ^jpul si obiectul de activitate âl ASOCIAȚIEI si să apere fără rezerve

interesele ASOCIAȚIEI

activitatea ASOCIAȚIEI în diversele sale aspecte

/ p '/ L_ A M

•&U-ICL aw . W(l

ACT CONSTITUTIV

AL ASOCIAȚIEI „BRAȘOV 2021 - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII ”

Art. 1 Denumirea asociației este ASOCIAȚIA „„BRAȘOV 2021 - CAPITALĂ ~           / CULTURII ”

(2) Asociația se înființează în baza dreptului constituțional la libera asociere, ca persoană juridică română de drept privat și utilitate publică, având un patrimoniu afectat, autonom, pe——e: îw,„—ur,           patrimoniul asociațiilor, în scopul realizării unor

activități

de interes general și comunitar în domeniile instructiv-educativ, cultural, social, medico*?’"''tar.

Art. ~ Asociația se înființează din inițiativa, preocuparea, aportul patrimonial și pe baza . Oberului consimțământ al membrilor.

Art. 3 Sediul asociației este în Brașov ,.............................................

Art. 4 row.aiia are un scop profund cultural și instructiv educativ, acela de a pregăti și ~"'mova la toate nivelurile proiecte pentru asigurarea Programului „ BRAȘOV 2021 -CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII”. în acest sens, Asociația va pregăti dosarul de candi.Aiu^ va face toate diligențele pentru atingerea acestui obiectiv, va pregăti nrngramul seriei de evenimente, va planifica evenimentele reunite sub această titulatură, va pune în practică toate măsurile necesare pentru buna derulare a acestora, asigurând totodată • de fonduri necesare organizării, realizării și promovării Programului. Ulterior asociația va avea ca scop sprijinirea și dezvoltarea de proiecte culturale în ideea susienabilității Programului.

Art. 5 (r ’ ~':vele asociației sunt următoarele:

 • a) să pregătească Programul „BRAȘOV 2021 - CAPITALĂ EUROPEANĂ A C .. LTURII ” în vederea eligibilității sale.

 • b) să plEm^'''* ș; să ?*:"re punerea în practică a evenimentelor incluse/asociate Programului

v; să promoveze în mass media evenimentele din cadrul programului

 • d) să promoveze imaginea Programului în țară și străinătate

 • e) să realizeze activități de atragere de fonduri necesare implementării și promovării

onaie și internaționale " c mul ui             •  •       •■

 • f) să colaboreze cu orice alte instituții, asociații, fundații, cluburi etc. în vederea promovăm

•’ ’ mlementării Programului

 • g) să contribuie la sustenabilitatea programului prin proiecte culturale în folosul comunitău.

în vederea îndeplinirii obiectivelor menționate și pentru realizarea activităților

propuse,

Asociația .. elabora cu instituții, organizații non-guvemamentale, persoane juridice de dreDt public sau privat și cu persoane fizice, fără a exprima în nici un fel interese de grup • (politice, religioase sau alteie), putând participa la înființarea unor organizații în acest sens.

G.) Asociația va putea înființa societăți comerciale având ca obiect activități economice adiacente și în strânsă legătură cu scopul Asociației, cu respectarea dispozițiilor din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.

' A 'n.ția funcționează pe o perioadă nedeterminată.

Art. 7(1) Patrimoniul inițial al asociației este de        lei, și se compune de aportul în

numerar al membrilor, în suma          lei / membru.

('yy D^-^nniul inițial va fi vărsat în contul deschis în numele Asociației la Banca....

Art. b Memorii asociației își vor putea aduce aportul inclusiv în natură.

Art. 9. Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociației sunt: 3

 • -      (jp înscriere

 • - cotizația anuală

 • - contribuțiile ad'..:- ?           sau în natură de către membrii asociației în scopul

majorării

______hmrimonial

 • - dobânzi și dividende rezultate din plasarea de sume disponibile, în condițiile legii;

 • - sponsorizări și donații în bani, bunuri mobile și imobile, dispoziții testamentare făcute

terțe persoane în favoarea Asociației;

 • - finanțări de la bugete locale sau bugetul național angajate conform legii;

” ‘        societăților comerciale deschise de Asociație;

 • - venituri realizate din activități economice directe; “

 • - venituri și benef. .. um cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile proprii;

_         -^uitate în urma unor publicații sau manifestări cu taxă realizate de asociație,

 • - finanțări din programe angajate a fi implementate de Asociație;

 • - sprijin material și financiar acordat de alte asociații sau fundații naționale sau internaționale;

 • - ciivC dtil’SC prevăzute de lege.

Art. 10 Organele de conducere și control ale Asociației sunt:

 • 1. Adunarea generală;

director; atrimJile Consiliului director sunt stabilite prin statutul Asociației

3. Comisia de cenzori;         •    •

Primul consiliu director este alcătuit din:

Comisia de cenzori este alcătuită din:

Art. 11 Mandatul Consiliului director și al Comisiei de cenzori este de 3 ani de la data ~~-sonalității ju-^^ a Asociației, respectiv data înscrierii în registrul Asociației și fundațiilor.

Art. 12 Mandatul încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleși, prin

-—     —vncare, pierderea calității de membru al Asociației și a calității de reprezentant

al persoanei juridice care l-a desemnat (unde e cazul) sau în caz de deces.

Art. 13. Modificarea sau cc mpletarea actului constitutiv se face în formă scrisă și cu înd^Hînjrea condițiilor legale de fond și formă.

.ni u i4. Doamna Durbaca Alexandrina Adina identificata cu CI seria BV nr551032 eliberată de SPCLEP Brașov , la data de 17.11.2007 , CNP 2700216080049 , domiciliată

în Brașov , .,u.Valea Cetatii nr . 18 Bl. B 19 Sc . B ap. 1 , jud. Brașov, este împuternicită ^«ctueze toate formălitățile legate de procedura de dobândire a personalității juridice a . Jației.                                                i

Art. 15. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu celelalte dispoziții legale

în vigoare.                                             '       .

. .. 'ritul Act constitutiv a fost aprobat de Adunarea Generală a Asociației. Prezentul act constitutiv a fost redactat într-un număr de 6 exemplare.