Hotărârea nr. 220/2013

Hotărârea.nr.220 – aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Judeţul Dâmboviţa în vederea implementării şi realizării în comun a investiţiei: Proiect „TRANSCARPATICA” – Drum interregional Moroieni, judeţul Dâmboviţa (DN71) – Moieciu de Jos, judeţul Braşov (DN73)

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.220

din data de 23.05.2013


-privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Județul Dâmbovița în vederea implementării și realizării în comun a investiției: Proiect „TRANSCARPATICA” -Drum interregional Moroeni, județul Dâmbovița(DN71)- Moieciu de Jos, județul Brașov(DN73)


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.05.2013;


Analizând referatul nr.4661/17.05.2013 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu Județul Dâmbovița în vederea implementării și realizării în comun a investiției: Proiect „TRANSCARPATICA” -Drum interregional Moroeni, județul Dâmbovița(DN71)- Moieciu de Jos, județul Brașov(DN73)

Având în vedere dispozițiile art.35, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum și art. 91, alin.(l), lit.”e’* și alin. (6), lit. “c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Județul Dâmbovița în vederea implementării și realizării în comun a investiției: Proiect „TRANSCARPATICA” -Drum interregional Moroeni, județul Dâmbovița(DN71)- Moieciu de Jos, județul Brașov(DN73).

Art.2. - Se aprobă Acordul Cadru de Asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei


hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri.


Președinte ÎL/ Aristotel Cănc«scuContrasemenează,


Secretar

Maria DumbrăveanuSe difuzează:

1 ex: Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex: Direcția Administrare Drumuri și Poduri

1 ex: Județul Dâmbovița

1 ex: Colecție

ROMANIA

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA


ROMANIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Nr.S?.Z$.../. Z3; .9Ă.   f.3..


ACORD CADRU DE ASOCIERE

Având în vedere:

 • -  Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 220/23.05.2013

 • -  Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 126/25.06.2013

Art. 1 Părțile

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA prin Consiliul Județean Dâmbovița, reprezentat prin dl. Adrian Țuțuianu - președinte cu sediul în municipiul Târgoviște, str. Piața Tricolorului nr.l, jud. Dâmbovița, Cod fiscal nr.4280205, având calitate de lider de proiect,

JUDEȚUL BRAȘOV prin Consiliul Județean Brașov, reprezentat prin dl. Aristotel Căncescu -președinte, cu sediul în municipiul Brașov, Adresa: B-dul Eroilor, jud. Brașov, Cod fiscal 4384150 având calitate de partener au convenit următoarele:

Art. 2 Obiectul

Prin semnarea prezentului Acord Cadru, părțile își exprimă acordul de asociere în vederea realizării în comun a proiectului “TRANSCARPATICA — Drum interregional Moroeni, județul Dâmbovița (DN 71) - Moeciu de Jos, județul Brașov (DN 73)”. Este în înțelegerea părților că prezentul acord reprezintă o convenție privind cooperarea părților în atingerea scopului comun, nu reprezintă prestări de servicii între parteneri și nu dă naștere unei noi persoane juridice constituite de/între parteneri.

Art. 3 Roluri și responsabilități pentru ambii parteneri:

 • 3.1. Punerea la dispoziție a propriei experiențe pentru a participa la elaborarea și punerea în aplicare a proiectelor de infrastructură rutieră;

 • 3.2. Punerea la dispoziție a propriei experiențe pentru a participa la elaborarea și punerea în aplicare a proiectelor de infrastructură de turism;

 • 3.3. Susținerea reciprocă în fața instituțiilor și organismelor care administrează Parcul Natural Bucegi

  • 3.4 Părțile vor constitui un grup de lucru în care vor fi desemnați proprii reprezentanți și care va avea competențe specifice;

  • 3.5 Elaborarea, în fiecare an, a unui program operativ care să stabilească modalitățile și timpii tehnici pentru punerea în aplicare a diverselor inițiative;

  • 3.6 Favorizarea schimbului de informații cu privire la inițiativele prevăzute de prezentul protocol;

 • 3.6 Verificarea rezultatelor acțiunilor întreprinse.

 • 3.7 în acest scop, vor fi organizate întâlniri comune la care vor participa, în afară de componenții grupei de lucru, și reprezentanții fiecărei autorități.

 • 3.8 Să colaboreze și să susțină financiar pregătirea și implementarea proiectului

“TRANSCARPATICA - Drum interregional Moroeni, J:.dețul Dâmbovița (DN 71) -Moeciu de Jos, județul Brașov (DN 73) ” (contribuția ficrărui partener va/face obiectul unei înțelegeri ulterioare).                                               /

Art. 4. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

Organizația

Roluri și responsabilități

Lider de proiect

Consiliul Județean Dâmbovița

1. Pregătirea Proiectului

Realizarea documentațiilor tehnico - economice conform prevederilor HG nr. 28/2008 și a celorlalte acte normative în vigoare.

Organizarea instituțională corespunzătoare pentru pregătire și implementare prin nominalizarea Unității de Implementare a Proiectului și desemnarea atribuțiunilor, împreună cu celelalte activități, acțiuni, formalități și măsuri legale pentru accesarea resurselor financiare necesare realizării obiectivului.

 • 2. Managementul proiectului

Organizarea Unității de Implementare a Proiectului (UIP) și aranjamentele instituționale pentru implementare, contractarea managementului extern, elaborarea procedurilor de lucru interne și privind asocierea (nominalizarea unui colectiv de implementare a proiectului, compus din minim 5 persoane).

Tema proiectului comun va fi stabilită de către UIP din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița și Consiliului Județean Brașov și supusă aprobării consiliilor județene.

Monitorizare și planificare financiară.

Monitorizare și planificare tehnică, urmărirea indicatorilor de progres.

Auditarea cheltuielilor proiectului (dispune deschiderea unei contabilități analitice separate a proiectului și înregistrarea separată a documentelor contabile ale proiectului, planifică auditul financiar). Pentru auditarea cheltuielilor proiectului va fi contractată o firmă specializată, acreditată pentru elaborarea de audit financiar.

 • 3. Elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru lucrările de construcție și obținerea avizelor necesare, a serviciilor de consultanța și dirigenție șantier

Procurarea conform prevederilor OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, a serviciilor de proiectare tehnică cu detalii de execuție și întocmirea documentației pentru avize și acorduri.

Obținerea avizelor impuse prin Certificatul de Urbanism și Autorizația de Construire.

Procurarea conform legislației în vigoarea a serviciilor de consultanță și dirigenție de șantier. /

/


Partener

Consiliul Județean Brașov


 • 4. Execuția lucrărilor de construcție

  • 4.1. Licitarea lucrării de construcție și încheierea contractului de lucrări conform procedurilor prevăzute de OUG 34/2006.

  • 4.2. Execuția lucrărilor de construcție cu respectarea cerințelor de calitate prevăzute de Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare.

  • 4.3. Verificări, testări, remedieri, determinări de calitate cu respectarea normativelor în vigoare.

 • 4.4 Recepția lucrărilor conform prevederilor HG 273/1994, cu modificările și completările ulterioare.

 • 5. Publicitatea și informarea cu privire la proiect

  • 5.1.  Licitarea și contractarea publicității proiectului conform legislației în vigoare.

  • 5.2. Instalarea de panouri cu specificații tehnice elaborate de consultantul de publicitate pe segmentul de drum al județului pentru fiecare UAT în parte.

  • 5.3. Organizarea de conferințe (de lansare și de încheiere, include conferințe de presă) și publicitate media, elaborare și distribuire de broșuri, creare și actualizare web-page.

 • 1. Pregătirea Proiectului

Realizarea documențațiilor tehnice în colaborare cu liderul de proiect.

Organizarea instituțională corespunzătoare pentru pregătire și implementare prin nominalizarea Unității de Implementare a Proiectului și desemnarea atribuțiunilor, împreună cu celelalte activități, acțiuni, formalități și măsuri legale pentru accesarea resurselor financiare necesare realizării obiectivului.

 • 2. Managementul general al proiectului

Organizarea Unității de Implementare a Proiectului (UIP) și aranjamentele instituționale pentru implementare, contractarea managementului extern, elaborarea procedurilor de lucru interne și privind asocierea (nominalizarea unui colectiv de implementare a proiectului, compus din minim 5 persoane).

Monitorizare și planificare tehnică, urmărirea indicatorilor de progres.

Auditarea cheltuielilor proiectului (dispune deschiderea unei Contabilități analitice separate a proiectului și înregistrarea separată a documentelor contabile ale proiectului, planifica auditul financiar). Pentru auditarea

cheltuielilor proiectului va fi contractată o firmă specializată, acreditată pentru elaborarea de audit financiy/ • 3. Elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru lucrările de construcție și obținerea avizelor necesare, a serviciilor de consultanță și dirigenție de șantier

Procurarea conform prevederilor OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, a serviciilor de proiectare tehnică cu detalii de execuție și întocmirea documentației pentru avize și acorduri, în colaborare cu liderul de proiect.

Obținerea avizelor impuse prin Certificatul de Urbanism și Autorizația de Construire.

 • 4. Execuția lucrărilor de construcție

  • 4.1. Licitarea lucrării de construcție și încheierea contractului de lucrări în colaborare cu liderul de proiect.

  • 4.2. Execuția lucrărilor de construcție în colaborare cu liderul de proiect.

  • 4.3. Verificări, testări, remedieri, determinări de calitate cu respectarea normativelor în vigoare.

 • 4.4 Recepția lucrărilor conform prevederilor HG 273/1994, cu modificările și completările ulterioare.

 • 5. Publicitatea și informare cu privire la proiect

  • 5.1.  Licitarea și contractarea publicității proiectului conform legislației în vigoare, în colaborare cu liderul de proiect.

  • 5.2. Instalarea de panouri cu specificații tehnice elaborate de consultantul de publicitate pe segmentul de drum al județului pentru fiecare UAT în parte.

  • 5.3. Organizarea de conferințe (de lansare și de încheiere, include conferințe de presă) și publicitate media, elaborare și distribuire de broșuri, creare și actualizare web-page.

Art. 5 Finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

 • 5.1 Partenerii vor asigura contribuția de finanțare a cheltuielilor totale ale proiectului din bugetul național, bugetul local, programele de finanțare 2014 - 2020 și alte surse legal constituite.

 • 5.2 Cofinan/area din partea Consiliului Jude/ean Dâmbovița și Consiliul Jude/ean Brașov va fi proporțională cu lungimea sectorului de drum aflat în administrare.

 • 5.3 Valoarea totală a proiectului comun și contribuțiile financiare se vor definitiva după finalizarea documentației tehnico - economice și identificarea programului de finanțare.

 • 5.4 Plăți

 • ■    Toate plățile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect din contul deschis distinct al proiectului.

 • ■    Toate facturile vor avea înscrise următoarele informații:


 • a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului;

 • b) Linia de buget din proiect corespunzătoare

Art. 6 Perioada de valabilitate a acordului

Prezentul acord intră în vigoare la data încheierii și are valabilitate 5 ani după implementarea și finalizarea obiectivului comun.

Art. 7 Drepturile și obligațiile liderului de proiect

Drepturile liderului de proiect

 • 7.1 Liderul de proiect are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a documentelor de solicitare a rambursării, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Obligațiile liderului de proiect - Consiliul Județean Dâmbovița

 • 7.2 Liderul de proiect va coordona activitățile de implementare în conformitate cu prevederile Programului de finanțare, în colaborare cu partenerul de proiect.

 • 7.3 Liderul de proiect va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul în implementarea proiectului și îi va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • 7.4 Propunerile pentru modificări importante ale proiectului, trebuie să fie convenite cu partenerul înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de finanțare.

 • 7.5 Liderul de proiect se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, conform normelor în vigoare..

 • 7.6 în cazul în care partenerul nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care îi revin (ex. implementarea unor activități, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, etc.), liderul de proiect va depune toate diligențele pentru îndeplinirea acestor obligații.

Art. 8 Drepturile și obligațiile partenerului

Drepturile partenerului

 • 8.1 Cheltuielile angajate de partener sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • 8.2 Partenerul are dreptul, prin transfer certificat de liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • 8.3 Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • 8.4 Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului, înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de Finanțare.

Obligațiile partenerului - Consiliul Județean Brașov

 • 8.5 Partenerul este obligat să pună la dispoziția liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • 8.6 Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • 8.7 Partenerul este obligat să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de management, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din fonduri europene sau alte surse de finanțare.

 • 8.8 Partenerul este obligat să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • 8.9 In cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

Art. 9 Proprietatea

 • 9.1 Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului reabilitat și natura activității pentru care s-a acordat finanțare pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • 9.2 înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, etc. achiziționate prin proiect. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • 9.3 Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, clădirilor etc. achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • 9.4 Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin fonduri europene sau alte surse de finanDare.

Art. 10 Obligații comune ale partenerilor

 • 10.1 Părțile au obligația să se asigure că nu vor desfășura activități economice în scopul obținerii de profit din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea imobilului reabilitat.

 • 10.2 Părțile au obligația să se asigure că nu se vor desfășura activități economice în scopul obținerii din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea imobilului reabilitat, în afara activităților pentru care a fost finanțat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terțe părți (imobilul și echipamentele care fac obiectul proiectului finanțat prin fonduri publice în cadrul Programului de finanțare 2014 - 2020 nu pot fi utilizate în alt scop /cu altă destinație decât cea principală) .

Art. 11 Dispoziții finale

 • 11.1   Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de ambele părțile.

 • 11.2  Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 • 11.3   Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

întocmit în 2 exemolare. în limba română, câte unul Dentru fiecare oarte. -------

Semnături


Lider de proiect


Consiliul Județean


Dâmbovița


Partener Consiliul Județean Brașov


Data și locul semnării