Hotărârea nr. 22/2013

Hotărârea.nr.22 - privind aprobarea modificării modelului contractului de vânzare- cumpărare, ce se va încheia, în vederea vânzării spaţiilor (proprietate privată a Judeţului Braşov), cu destinaţie medicală şi a celor în care se defăşoară activitate conexă actului medical, din imobilul - Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi”, situat în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov,ro Website: www.judbrasov.roCONSILIUL JUDE LE

Cod F-16


A BRAȘOV


HOTĂRÂREA NR. 22

din dala de 29.01.2013

- privind aprobarea modificării modelului contractului de vânzare-cumpărare, ce se va încheia, în vederea vânzării spațiilor (proprietate privată a Județului Brașov), cu destinație medicală și a celor în care se defașoară activitate conexă actului medical, din imobilul - Policlinica Stomatologică ..Diaconii Coresi”, situat în Municipiul Brașov, str. Diaconii Coresi, nr. 1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2013:

Analizând referatul înregistrat sub nr. ad. 13768/23.01.2013. întocmit de către Compartimentul Patrimoniu, din cadrul Direcției Investiții. Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea modificării modelului contractului de vânzare-cumpărare. ce se va încheia în vederea vânzării spațiilor (proprietate privată a Județului Brașov), cu destinație medicală și a celor în care se defașoară activitate conexă actului medical, situate în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi'”. nr. I. în sensul clarificării perceperii sau nu a T.V.A.- ului, prevăzut în cuprinsul prețului de vânzare-cumpărare pentru imobilul, care face obiectul vânzării: acest preț de vânzare-cumpărare este stabilit prin raportul de evaluare, astfel cum a fost însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 316/02 1 1.2010:


Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 139/18.02.2011 privind aprobarea modelului contractului de vânzare-cumpărare. ce se va încheia în vederea vânzării spațiilor (proprietate privată a Județului Brașov), cu destinație medicală și a celor în care se defașoară activitate conexă actului medical, situate în cadrul Policlinicii Stomatologice ..Diaconu Coresi". nr. 1. precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 190/29.10.2012 privind aprobarea modificării modelului contractului de vânzare-cumpărare. aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 53/11.09.2012. ce se va încheia în vederea vânzării spațiilor (proprietate privată a Județului Brașov), cu destinație medicală și a celor în care se defașoară activitate conexă actului medical, situate în cadrul Policlinicii Stomatologice ..Diaconu Coresi". nr. I:

Văzând dispozițiile art. 141. alin.(2). lit. ..f” din H.G.R. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2004 privind Codul fiscal, cu modiOcările și completările ulterioare, art. 12 din O.U.G.nr.68/200<8 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-tcriloriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor in care se desfășoară activități conexe actului medical, precum și dispozițiile ari. 9] alin. (I ) lit."c" și alin.(4) lit.”b" din Legea nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.9? și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea modelului contractului de vânzare-cumpărare. ce se va încheia în vederea vânzării spațiilor (proprietate privată a Județului Brașov), cu destinație medicală și a celor în care se defașoară activitate conexă actului medical, din imobilul - Policlinica Stomatologică ..Diaconu Coresi”, situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1, în sensul eliminării sintagmei: ..+ 24 % T.V.A.”, din cuprinsul alineatului privind prețul de vânzare-cumpărare pentru imobilul, care face obiectul vânzării.

Art.2. - Pe dala prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 190/29.10.2012 privind aprobarea modificării modelului contractului de vânzare-cumpărare. aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 53/11.09.2012, ce se va încheia în vederea vânzării spațiilor (proprietate privată a Județului Brașov), cu destinație medicală și a celor în care se defașoară activitate conexă actului medical, situate în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi". nr. 1, se completează în mod corespunzător.

Art. 3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții. Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu