Hotărârea nr. 219/2013

Hotărârea.nr.219 – aprobarea modificării listei de investiţii pe anul 2013, la Cap.66.02 – Sănătate


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.219

din data de 23.05.2013

- privind aprobarea modificării listei de investiții, pe anul 2013, la Cap.66.02 - Sănătate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.05.2013;

Analizând referatul nr.4681/17.05.2013 de către Direcția Investiții,Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea modificării listei de investiții, pe anul 2013, la Cap.66.02 - Sănătate, după cum urmează: poziția 71.03 - Rk ascensor targă 1 buc. și ascensor persoane 1 buc. - Spitalul Clinic de Copii, va avea următoarea denumire - Ascensor targă 1 buc. și ascensor persoane 1 buc. - Spitalul Clinic de Copii; poziția 71.03 - Modernizare corp B - Spitalul de Obstretică și Ginecologie „Ion Aurel Zbarcea”, va avea următoarea denumire - Ascensor targă 1 buc. și ascensor persoane 1 buc.- Spitalul de Obstretică și Ginecologie „Ion Aurel Zbarcea”;

Având în vedere dispozițiile art.19, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă modificarea listei de investiții, pe anul 2013, la Cap.66.02 - Sănătate, după cum urmează:

  • -  poziția 71.03 - Rk ascensor targă 1 buc. și ascensor persoane 1 buc. - Spitalul Clinic de Copii, va avea următoarea denumire - Ascensor targă 1 buc. și ascensor persoane 1 buc. -Spitalul Clinic de Copii;

  • -  poziția 71.03 - Modernizare corp B - Spitalul de Obstretică și Ginecologie „Ion Aurel Zbarcea”, va avea următoarea denumire - Ascensor targă 1 buc. și ascensor persoane 1 buc.-Spitalul de Obstretică și Ginecologie „Ion Aurel Zbarcea”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții,Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

PREȘEDMjlTX, Aristotel Cancesci

Contrasemnează, SECRETAR,


seu


Maria Dumbrăveanu

Se difuzează:

1 ex: Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex: Direcția Investiții,Urbanism și Amenajarea Teritoriului

1 ex: Colecție