Hotărârea nr. 218/2013

Hotărârea.nr.218 - privind împuternicirea executivului Consiliului Judeţean Braşov să aprobe rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţilor sanitare cu paturi din subordine, precum şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pentru plata arieratelor, conform dispoziţiilor HGR nr.278/21.05.2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.218

din data de 23.05.2013

- privind împuternicirea executivului Consiliului Județean Brașov să aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al unităților sanitare cu paturi din subordine, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pentru plata arieratelor, conform dispozițiilor HGR nr.278/21.05.2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013

Analizând referatul nr.4903/23.01.2013 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune împuternicirea executivului Consiliului Județean Brașov să aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli ale unităților sanitare cu paturi din subordine, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2013, pentru plata arieratelor, conform dispozițiilor HGR nr.278/21.05.2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiile HGR nr.278/21.05.2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, ale art.91 alin.(l) lit.d și alin.(5) lit.a pct.3 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20 alin.(l) lit.h) și alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se împuternicește executivul Consiliului Județean Brașov să aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli ale unităților sanitare cu paturi din subordine, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2013, pentru plata arieratelor, conform dispozițiilor HGR nr.278/21.05.2013, privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, Anexa nr.l.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâriContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu