Hotărârea nr. 21/2013

Hotărârea.nr.21 - privind aprobarea prelungirii termenului de tragere a liniei de finanţare şi majorarea marjei dobânzii curente la Contractul nr.70005/2007 încheiat de Judeţul Braşov cu Banca Comercială Română S.A.


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.21

din data de 29.01.2013

- privind aprobarea prelungirii termenului de tragere a liniei de finanțare și majorarea marjei dobânzii curente la Contractul nr.70005/2007 încheiat de Județul Brașov cu Banca Comercială Română S.A.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2013,

Analizând referatul nr. 13930/21.01.2013 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea prelungirii termenului de tragere a liniei de finanțare până la data de 30.06.2013 și majorarea marjei dobânzii curente la Contractul nr.70005/2007 încheiat de Județul Brașov cu Banca Comercială Română S.A., la Robor la 3 luni + o marjă de 2,75 p.p. pe an, care va fi valabil după data aprobării Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de faptul că perioada de tragere integrală a finanțării rambursabile contractate de la BCR SA prin contractul de credit nr.70005/25.01.2007 - pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare, amenajare și refuncționalizare a unor obiective cultural sportive și de agrement din municipiul Brașov și județul Brașov, de către județul Brașov, a expirat la data de 12.12.2012, iar suma rămasă de tras este necesară în continuare pentru realizarea lucrărilor aprobate la obiectivele culturale;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.b și alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.61 alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă prelungirea termenului de tragere a liniei de finanțare, până la data de 30.06.2013, la Contractul nr.70005/2007, încheiat de Județul Brașov cu Banca Comercială Română S.A., pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare, amenajare și refuncționalizare a unor obiective cultural sportive și de agrement din municipiul Brașov și județul Brașov, de către județul Brașov.

Art.2. - Se aprobă nivelul dobânzii curente la Contractul nr.70005/2007 încheiat de Județul Brașov cu Banca Comercială Română S.A., pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare, amenajare și refuncționalizare a unor obiective cultural sportive și de agrement din municipiul Brașov și județul Brașov, de către județul Brașov, la Robor la 3 luni + o marjă de 2,75 p.p. pe an, care va fi valabil după data aprobării Consiliului Județean Brașov.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDIN Aristotel CăAj


>cu


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu