Hotărârea nr. 208/2013

Hotărârea.nr.208 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a planului de investiţii pe anul 2013 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov

România

EiSlConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.208 din data de 23.05.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2013 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013, având și calitatea de adunare generală ordinară a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr. 4086/ 29.04. 2013 a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA, cu sediul în municipiul Brașov, str. Zizinului nr.l 19, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1923 / 2003, prin care se supune aprobării bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pe anul 2012, precum și referatul de opinie nr. 4240/8.05.2013 întocmit de către Compartimentul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.5 lit.a din OUG nr.79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, ale art.53 din Legea bugetului de stat pe anul 2013, nr.5/2013, ale art.45 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.112 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, și art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexelor 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă planul de investiții pe anul 2013 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexelor nr. 5-9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Prezenta hotărâre se va comunica SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov.Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu

-


ANEXA 1

Cod unic de înregistrare

BUGETUL DEVENITURI Șl CHELTUIELI

CONDUCĂTORUL UNIT AȚII


PE ANUt                                                           2013

mii lei

INDICATORI

Nr rd

Realizat an 2012

Propuneri an 2013

%

Estimări an 2014

Estimări an 2015

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd ^Rd.2-*Rd.3-*Rd.4)

1

1.804,64

1.862,44

1,032

1.959,29

2.002.39

1,052

1.022

1

Venituri din exploatare

2

1.804,60

1.862,40

1,032

1.959.24

2.002,35

1,052

1.022

2

Venituri financiare

3

0,04

0,04

1,026

0,04

0,04

1.052

1.022

3

Venituri extraordinare

4

0,00

0.00

0,00

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

1.772,90

1.829,68

1,032

1.924,82

1.967.17

1,052

1,022

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

1.736,70

1.792,30

1,032

1.885,50

1.926,98

1,052

1,022

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

212,30

769,77

3,626

809,80

827.61

1,052

1,022

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

8

1,20

0,00

0,000

0,00

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

691,90

659,40

0,953

693,69

708.95

1,052

1,022

C1

ch. cu salariile

10

545,50

463,60

0,850

487,71

498,44

1,052

1,022

C2

bonusuri

11

0,00

42,52

#DIV/0!

44,73

45.72

1,052

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0,00

0,00

0,00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

73,87

77,71

79,42

C5

cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legate

15

146,40

146,19

0,999

153,79

157,18

1.052

1,022

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

232,30

307,21

1,322

323,18

330,29

2

Cheltuieli financiare

17

36,20

37,38

1,033

39,32

40,19

1,052

1,022

3

Cheltuieli extraordi nare

18

0,00

0,00

0,00

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

31,70

32,74

1,033

34,44

35,20

1,052

1,022

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

20

6,50

6,72

1,034

7,07

7,22

1,052

1.022

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA

21

25,20

33,40

1,325

35,14

35,91

1,052

1,022

1

Rezerve legale

22

2,20

2,20

1,000

2,31

2,37

1,052

1,022

2

Alte rezerve reprezentând facilitat! fiscale prevăzute de lege

23

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

24

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele

25

23,10

23,82

1,031

25,06

25,61

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

33,40

35,14

35,91

1,052

1,022

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd.22, 23, 24, 25 Si 26

27

0,00

0,00

7

Participarea salariatllor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar

28

0,00

0,00

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local.în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăți lor/ companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

0,00

0,00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

31

2,20

23,82

10,827

25,06

25,61

1,052

1,022

VI.

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0,00

0,00

VII.

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

0,00

0,00

a)

cheltuieli materiale

34

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariale

35

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

0,00

0,00

e)

alte cheltui eli

38

0,00

0,00

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

263,40

208,56

0,792

219,41

224,23

1

Alocații de la buget, din care:

40

0,00

0,00

alocații bugetare aferente plăti i angajamentelor din anii anteriori

40 bis

0,00

0,00

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

23,10

23,82

25,06

25,61

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

42

0,00

0,00

1

Nr. de personal prognoza! la finele anului

43

14,00

14,00

1,000

14,73

15,05

1,052

1,022

2

Nr. mediu de salariati total

44

14,00

14,00

1,000

14,73

15,05

1.052

1,022

3

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

545,50

519,80

0,953

546,83

558,86

1,052

1,022

a)

cheltuieli cu salariile

46

545,50

519,80

0,953

546,83

558,86

1,052

1,022

b)

bonusuri

47

0,00

0,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.45/Rd.44)/12*1000

48

3.247,02

3.094,05

0,953

3.254,94

3.326,55

1,052

1,022

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentei de bonificațiile si bonusurile în lei si/sau natura

49

3.247,02

0,000

0,00

0,00

6

Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/ persoana)(Rd.1/Rd.44)

50

128,90

133,03

1,032

139,95

143,03

1,052

1,022

7

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoana )(Rd.1/Rd.44*ICP)

51

128,90

133,03

1,032

139,95

143,03

1,052

1,022

8

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)

52

0,00

0,00

9

Cheltuieli totale 1a 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000

53

982,41

982,41

1,000

1.033,50

1.056.23

1,052

1,022

10

Plăti restante, în preturi curente

54

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Creanțe restante, în preturi curente

55

810.382,00

610.000,00

0,753

641.720,00

655.837.84

1,052

1,022

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL—\

ANEXA 2

AUTORITATEA ADMINISTRAI IEI PUBLICE CENTRAI E/LOCAl E

Operatorul economic: ...................

Sediul/Adresa: .................

Cod unic de înregistrare: .............

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti în bugetul de venituri si cheltuieli 2013

lei

Nr. crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Aprobat

Prelimi-nat/ Realizat

Propuneri

7 = 6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

1.822.716

1.804.669

1.862.418

1,032

1

Venituri din exploatare

2

1.822.677

1.804.631

1.862.379

1,032

a)

din producția vânduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

1.761.903

1.744.458

1.800.281

1,032

a1)

din vânzarea produselor

4

32)

din servicii prestate

5

572.878

567.206

585.357

1,032

a3)

din redevente si chirii

6

1.189.025

1.177.252

1.214.924

1,032

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:

9

0

0

0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

c3

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

f)

alte venituri din explotare

15

60.775

60.173

62.099

1,032

f1)

din amenzi si penalitati

16

60.775

60.173

62.099

1,032

f2)

din vânzarea activelor si alte operații de

17

0

0

0

- active corporale

18

- active necorporale

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

f5)

alte venituri

22

2

Venituri financiare

23

38

38

39

1,032

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferente de curs

26

<9

din dobânzi

27

12

12

12

1,032

e)

alte venituri financiare

28

26

26

27

1,032

3

Venituri extraordinare

29

0

0

0

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)

30

1.766.844

1.772.945

1.829.679

1,032

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:

31

1.754.093

1.736.726

1.792.301

1,032

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

753.359

745.900

769.769

1,032

A1

Cheltuieli privind stocurile

33

538.695

533.361

550.429

1,032

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

8.246

8.164

8.425

1,032

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

11.585

11.470

11.837

1,032

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

227

225

232

1,032

d)

cheltuieli privind energia si apa

39

494.807

513.502

529.934

1,032

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terii

41

114.044

112915

116.528

1,032

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

42

101.327

100.324

103.534

1,032

b)

cheltuieli |

43

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar

44

b2)

- către operatori cu capital privat

45

prime de asigurare

46

12.717

12.591

12.994

1,032

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de Ierți (Rd 48 *

Rd.49-*Rd 51 + Rd.58-+Rd.63 « Rd 64 4 Rd 68 ->

Rd.694 Rd.70+Rd.79), din caie.

47

100.620

99.624

102 812

1.032

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

49

404

400

413

1,032

b1) (cheltuieli privind consultanta juridica

50

404

400

413

1,032

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

46

46

47

1,032

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

52

46

46

47

1,032

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

c2)

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

54

- tichete cadou pir. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

- ch. de promovare a produselor

57

d)

Ch. cu sponsorizarea

(Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

283

280

289

1,032

d1)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

0

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

0

0

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

61

0

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

283

280

289

1,032

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

63

1.874

1.855

1.914

1,032

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din

64

1.340

1.327

1.369

1,032

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

1.340

1.327

1.369

1,032

- interna

66

1.340

1.327

1.369

1,032

- externa

67

0

0

9)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

68

15.858

15.701

16.203

1,032

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

69

7.357

7.284

7.517

1,032

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

70

73.458

72.731

75.058

1,032

i1)

cheltuieli de asigurare si paza

71

46.463

46.003

47.475

1,032

i2)

cheltuieli privind întreținerea si funcționarea

72

i3)

cheltuieli cu pregătirea profes ionala

73

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilo r

74

- aferente bunurilor de natura

75

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea si pl asarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.

77

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

78

D

alte cheltuieli

79

B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte as imitate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:

80

1.230

1.218

1.257

1,032

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale

82

c)

ch. cu taxa de licența

83

<0

ch. cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

f)

cheltuieli cu alte taxe si impozite

86

1.230

1.218

1.257

1,032

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)

87

698.841

691.922

714.064

1,032

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

453.720

449228

463.603

1,032

a) salarii de baza

89

412.108

408.028

421.085

1,032

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

90

0

0

c) alte bonificații (conform CCM)

91

41.612

41.200

42.518

1,032

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98-+Rd.99), din care:

92

30.731

30.427

31.401

1,032

a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care.

93

4.798

4 759

4 902

1.032

- lichele de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- lichele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masa;

96

25.934

25.677

26.499

1,032

c) tichete de vacanta;

97

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariat e cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) ch. de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de concere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:

104

71.316

70610

72.870

1,032

a) pentru directori / directorat

105

68.347

67.670

69.835

1,032

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de

106

1.782

1.764

1.820

1,032

c) pentru AGA si cenzori

107

1.188

1.176

1.214

1,032

d) pentru alte comisii si comitete constituite

108

0

C5

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115) , din care:

109

143.074

141657

146.190

1,032

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

108.723

107.647

111.092

1,032

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

3.270

3.238

3.342

1,032

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de

112

31.080

30.772

31.757

1,032

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

113

e) ch. privind contribuția unitatii la schemele de

114

f) cheltuieli privind alte contribuții si fon duri

115

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124),din

116

300.663

297.686

307.212

1,032

a)

cheltuieli cu majorați si penalitati (Rd.118+Rd.119), din care:

117

7.125

7.054

7.280

1,032

- către bugetul general consolidat

118

760

752

776

1,032

- către alti creditori

119

6.365

6.302

6.504

1,032

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

121

0

d)

alte cheltuieli

122

521

516

533

1,032

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si

123

187.314

185.459

191.394

1,032

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:

124

105.704

104.657

108.006

1,032

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

125

105.704

104.657

108.006

1,032

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:

126

f2.1)

din anularea provizioanelor

127

0

0

0

- din participarea salariatilor la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

36.581

36.219

37.378

1,032

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd. 134), din care:

132

36.419

36.058

37.212

1,032

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

36.419

36.058

37.212

1,032

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

134

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar

135

290

287

296

1,032

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

137

290

287

296

1,032

c)

alte cheltuieli

financiare

138

-127

-126

-130

1,032

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profil/pierdere) (Rd 1-Rd.3O)

140

55 872

31.724

32.739

1.032

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

0

0

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

142

8.939

6.512

6.720

1,032

V.

DATE DE FUNDAMENTARE

143

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

144

14

14

14

1,032

2

Nr. mediu de salariali

145

14

14

14

1,032

3

a)

Câștigul mediu lunar pe s alariat aferent salariului de baza (lei/persoana) (Rd.89/Rd.145)/12*1000

146

2.453.025

2.428.738

2.506.458

1,032

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12’1000

147

2.700.716

2.673.976

2.759.543

1,032

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) infuentat de bonificațiile si bonusurile în lei si sau natura [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000

148

2.883.640

2.855.089

2.946.452

1,032

4

a)

Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoana) (Rd.1/Rd.145)

149

130.194

128.905

133.030

1,032

b)

Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoana) (Rd.149 x ICP)

150

c)

Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoana) (Rd.1 -Rd.17-Rd.20)/Rd.145

151

130.191

128.902

133.027

1,032

d)

Productivitatea muncii ajustata 2 (lei/persoana) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145

152

1

1

1

1,032

e)

Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoa na) W = NUF/Rd.145

153

e1

Elemente de calcul a productivității muncii în unitati

154

- număr unitati fizice NUF

155

- pret/tarif/UF

156

valoare UF x T/P

157

- pondere în venituri totale = Rd.157/Rd.1

158


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA 3

Gradul de realizare a veniturilor proprii

mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an N-2

%

Prevederi an precedent (N-1)

%

Aprobat

Realizat

încasat

5 = 4/2

Aprobat

Realizat

încasat

9=8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venituri proprii din exploatare (exemplu)*):

1750187

1

#DIV/0!

1804631

0

2

- din producția vânduta

1705071

#DIV/0!

1744458

0

3

- din vânzarea mărfurilor

#DIV/0!

#DIV/0!

4

- producția de imobilizări

#DIV/0!

#DIV/0!

5

- alte venituri din exploatare

45116

#DIV/0!

60173

0

•) Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum si veniturile care nu se transforma în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic.

CONDUCĂTORUL UNITATII,CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

mii lei

Repartizarea jșe trimestre a indicatorilor economico-financiari 2013

Nr.Crl

INDICATORI

Nr.

Propuneri an curent (N)

T rim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

Rd.

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2-»Rd.23-»Rd.29)

1

1.862.418

465.605

465.605

465.605

465 605

1

Venituri din exploatare

2

1 862.379

465.595

465.595

465.595

465.595

a)

din producția vânduta (Rd.4-rRd.5+Rd 6*Rd.7), din care:

3

1.800.281

450.070

450.070

450.070

450.070

at)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

a2)

din servicii prestate

5

585.357

146.339

146.339

146.339

146.339

a3)

din redevente si chirii

6

1.214.924

303.731

303.731

303.731

303.731

a4)

alte venituri

7

0

0

0

0

0

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10-»Rd.11-rRd.12), din care:

9

0

0

0

0

0

C1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare

11

0

0

0

0

0

c3

transferuri pentru plata personalului

12

0

0

0

0

0

d)

din producția de imobilizări

13

0

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

14

0

0

0

0

0

0

alte veniluri din explotare (Rd.16*Rd.17+Rd.20*Rd.21+Rd.22), din care:

15

62.099

15.525

15.525

15.525

15.525

din amenzi si penalitati

16

62.099

15.525

15.525

15.525

15.525

f2)

din vânzarea activelor si alte operații de capital (Rd.18*Rd.19), din care:

17

0

0

0

0

0

- active corporale

18

0

0

0

0

0

- active necorporale

19

0

0

0

0

0

f3)

din subvenții pentru investiții

20

0

0

0

0

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

0

0

0

0

0

f5)

alte venituri

22

0

0

0

0

0

2

Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27*Rd.28), din care:

23

39

10

10

10

10

a)

din imobilizări financiare

24

0

0

0

0

0

b)

din investiții financiare

25

0

0

0

0

0

c)

din diferente de curs

26

0

0

0

0

0

d)

din dobânzi

27

12

3

3

3

3

e)

atte venituri financiare

28

27

7

7

7

7

3

Venituri extraordinare

29

0

0

0

0

0

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131*Rd.139)

30

1.829.679

457.420

457.420

457.420

457.420

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.32-»Rd.8O+Rd.87+Rd.116), din care:

31

1.792.301

448.075

448.075

448.075

448.075

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

769.769

192.442

192.442

192.442

192.442

A1

Cheltuieli privind stocurile

33

550.429

137.607

137.607

137.607

137.607

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

8.425

2.106

2.106

2.106

2.106

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

0

0

0

0

0

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

0

0

0

0

0

b?)

cheltuieli cu combustibilii

37

11.837

2.959

2.959

2.959

2.959

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

232

58

58

58

58

d)

cheltuieli privind energia si apa

39

529.934

132.484

132.484

132.484

132.484

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

0

0

0

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terii (Rd.42+Rd.43+Rd.46).

41

116.528

29.132

29.132

29.132

29.132

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

42

103.534

25.884

25.884

25.884

25.884

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:

43

0

0

0

0

0

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

0

0

0

0

0

b2)

- către operatori cu capital privat

45

0

0

0

0

0

c)

prime de asiqurare

46

12.994

3.248

3.248

3.248

3.248

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terii (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64*Rd.68+Rd.69+ Rd.70*Rd.79), din cae:

47

102.812

25.703

25.703

25.703

25.703

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

49

413

103

103

103

103

b1) Icheltuieli privind consultanta juridica

50

413

103

103

103

103

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.52*Rd.54), din

51

47

12

12

12

12

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

52

47

12

12

12

12

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

54

0

0

0

0

0

• tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Leqii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

0

• tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare

56

0

0

0

0

0

- ch. de promovare a produselor

57

0

0

0

0

0

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.59*Rd.60-rRd.61*Rd.62), din care:

58

289

72

72

72

72

d1)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

0

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

0

0

0

0

0

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

61

0

0

0

0

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

289

72

72

72

72

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

63

1.914

479

479

479

479

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

1.369

342

342

342

342

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd 67). din care:

65

1.369

342

342

342

342

- interna

66

1.369

342

342

342

342

- externa

67

0

0

0

0

0

o)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

68

16.203

4.051

4.051

4.051

4.051

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

69

7.517

1.879

1.879

1.879

1.879

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terii, din care:

70

75.058

18.765

18.765

18.765

18.765

•1)

cheltuieli de asiqurare si paza

71

47.475

11.869

11 869

11.869

11.869

i2)

cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul

72

0

0

0

0

0

J31

cheltuieli cu pregătirea profesionala

73

0

0

0

0

0

'■'•i

cMTtuifchcu reev?-luarea tn-.oMizarr'or corporale ci neccrpcrate d»> care

74

?

0

l G

c

0

- afereme bunurilor Ce nalura domeniului public

75

0

c

0

c

0

•5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

0

0

0

0

0

•C)

chellu eli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgenta a Guvernului nr 10&/20H

77

0

0

0

0

0

i7)m

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

78

0

0

0

0

0

1)

alte cheltuieli

79

0

0

0

0

0

B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85-rRd.86), din care:

80

1.257

314

314

314

314

s)

ch.

cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

0

0

0

0

0

b)

ch.

cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse

82

0

0

0

0

0

c)

ch.

cu taxa de licența

83

0

0

0

0

0

d)

ch.

cu taxa de autorizare

84

0

0

0

0

0

e)

ch.

cu taxa de mediu

85

0

0

0

0

0

f)

cheltuieli cu alte taxe si impozite

86

1.257

314

314

314

314

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88*Rd.92*Rd.100+Rd.104+Rd.109)

87

714.064

178.516

178.516

178.516

178.516

C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89*Rd.90*Rd.91). din care:

88

463.603

115.901

115.901

115.901

115.901

a) salarii de baza

89

421.085

105.271

105.271

105.271

105.271

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform

90

0

0

0

0

0

c) alte bonificații (conform CCM)

91

42.518

10.630

10.630

10.630

10.630

C2

Bonusuri (Rd.93*Rd.96*Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

31.401

7.850

7.850

7.850

7.850

a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

4.902

1.226

1.226

1.226

1.226

- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

* tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

0

0

0

0

b) tichete de masa;

96

26.499

6.625

6.625

6.625

6.625

c) tichete de vacanta;

97

0

0

0

0

0

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul

98

0

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0

0

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101-rRd.102-rRd.103), din care:

100

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de

101

0

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri

102

0

0

0

0

0

c) cheltuieli de natura salariata aferente restructurării, privatizării,

103

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de

104

72.870

18.217

18.217

18.217

18.217

a) pentru directori / directorat

105

69.835

17.459

17.459

17.459

17.459

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere

106

1.820

455

455

455

455

c) pentru AGA si cenzori

107

1.214

303

303

303

303

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

108

0

0

0

O

0

C5

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte

109

146.190

36.548

36.548

36.548

36.548

a) ch. privind contribuția la asiqurari sociale

110

111.092

27.773

27.773

27.773

27.773

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

3.342

835

835

835

835

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sanatate

112

31.757

7.939

7.939

7.939

7.939

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de

113

0

0

0

0

0

e) ch. privind contribuția unltatii la schemele de pensii

114

0

0

0

0

0

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

115

0

0

0

0

0

D. Alte cheltuieli de exploatare

116

307.212

76.803

76.803

76.803

76.803

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd.118+Rd.119), din care:

117

7.280

1.820

1.820

1.820

1.820

- către bugetul general consolidat

118

776

194

194

194

194

- către afli creditori

119

6.504

1.626

1.626

1.626

1.626

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

0

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli

122

533

133

133

133

133

e)

ch.

cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

123

191.394

47.848

47.848

47.848

47.848

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane

124

108.006

27.002

27.002

27.002

27.002

f1)

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

125

108.006

27.002

27.002

27.002

27.002

12)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare.din care:

126

0

0

0

0

0

12.1)

din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130). din care:

127

0

0

0

0

0

- din participarea salariatilor la profit

128

0

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

0

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

130

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare (Rd.132*Rd.135+Rd.138), din care:

131

37.378

9.345

9.345

9.345

9.345

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133*Rd.134). din care:

132

37.212

9.303

9.303

9.303

9.303

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

37.212

9.303

9.303

9.303

9.303

12)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

134

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136«Rd.137).din care:

135

296

74

74

74

74

b1)

aferente creditelor penlru investiții

136

0

0

0

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

137

296

74

74

74

74

c)

alte cheltuieli financiare

138

-130

-33

-33

-33

-33

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0

0

0

0

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)

140

32.739

8.185

8.185

8.185

8.185

| cheltuieli nedeductibile fiscal

141

0

0

0

0

0

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

142

6.720

1.680

1.680

1 680

1.680

CONDUCĂTORUL UNITATII.

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare mii lei 2013

INDICATORI

Dala finalizării investiției

an precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realizai/ Preliminat

an curent (N)

an N-» 1

an N-»2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

1

Surse proprii, din care:

273152

208599

a) - amortizare

268921

185459

b) - profit

4231

23070

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursa)

- (denumire sursa)

-

II.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

61634

208000

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ -teritoriale:

61634

208000

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ -teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ -teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privai al statului sau al unitatii administrativ * teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

|d) pentru bunurile luate in conte^une, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele cm domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ -teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

61634

208000

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:

• (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ -teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ -teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ -teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externe


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL


Programul de reducere a stocurilor

Mii lei 2013

Nr. crt.

Stocuri

Sold la 31.12.an precedent (N-1)

Intrări

01.01 -

31.12.an curent(N)

Ieșiri 01.01.-31.12.an

Sold la 31.12.an curent (N)

Sold la

31.12.an

N+1

Sold la

31.12.an N+2

prod. si cons. propriu pt. desf. activi -tatii

vânzări, lichidări de stocuri

1

2

3

4

5

6

7=3+4-5-6

8

9

1.

Materii prime, din care:

0

1a)

- stocuri fara mișcare

0

2 .

Materiale, din care:

0

2a)

- stocuri fara mișcare

0

3 .

Obiecte de inventar, din care:

0

3a)

- stocuri fara mișcare

0

4 .

Piese de schimb, din care:

0

4a)

- stocuri fara mișcare

0

5 .

Produse finite, din care:

0

5a)

- stocuri fara mișcare

0

6.

Alte stocuri, din care:

0

6a)

- stocuri fara mișcare

0

TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:

0

- stocuri fara mișcare (Rd.1a+

Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)

0


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCI -CONTABIL


Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. crt.

Arierate

Sold inițial an curent (N)

Reduceri

Sold final an curent (N)

Reduceri Total an N+1

Sold final an N+1

Reduceri Total an N+2

Sold final an N+2

Total an curent (N)

din care:

Surse an curent (N)

încasări creanțe

credite

alte surse

1

2

3

4=5+6+7

5

6

7

8 = 3+4

9

10=8-9

11

12=10-11

1.

TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din

care:

0

1a.

- buget general consolidat

0

1b.

- alti creditori

0

0

0

2 .

Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b), din care:

0

2a.

- buget general consolidat

0

2b.

- alti creditori

0

0

0

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUISituația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate


Mii lei 2013

Nr. crt.

Valoarea creditului conform contractului

Perioada de rambursare în ani

Sold sf. an prece -dent (N-1)

Valoarea anuala scadenta în anul curent (N)

Valoarea anuala scadenta în anul N+l

Valoarea anuala scadenta în anul N+2

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferente de curs nefavora bile

corni -sioane

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferente de curs nefavora bile

corni -sioan e

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferente de curs nefavora-bi le

corni -stoane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

IR

A. Credite pentru activitatea curenta

3)

0

a!)

0

92)

0

0

b)

0

bl)

0

b2)

0

0

0

0

0

Total A

0

B. Credite pentru investiții

a)

0

al)

0

a2)

0

0

b)

0

bl)

0

b2)

0

0

0

0

0

0

Total B

0

Total

0

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Masurile îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

2013         NU SINT ARIERATE

Nr. crt.

Masuri

Termen de realizare

an precedent (N-1)

an curent (N)

an N+1

an N+2

Preliminat/Realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut(+/ -)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

0

1

Măsură 1 ....................

X

0

2

Măsură 2....................

X

0

3

Alte masuri

X

0

4

TOTAL Pct. I

X

0

Pct. II

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

1

Cauza 1 .....................

X

0

2

Cauza 2 .....................

X

0

3

Alte cauze

X

0

4

TOTAL Pct. II

X

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL