Hotărârea nr. 207/2013

Hotărârea.nr.207 - privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2012, descărcarea de gestiune, precum şi raportul cenzorilor cu privire la situaţiile financiare pe anul 2012 ale SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.207 din data de 23.05.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2012, descărcarea de gestiune, precum și raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2012 ale SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013, având și calitatea de adunare generală ordinară a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr. 4086/29.04.2013 a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Zizinului nr.l 19, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1923 / 200 și având CUI: 15786039, prin care se supune aprobării raportul de gestiune al administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2012, descărcarea de gestiune, precum și raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2012 ale SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, precum și referatul de opinie nr.4240/8.05.2013 întocmit de către Compartimentul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile OUG nr.79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, ale art.45 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.112 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.lll alin.(l) Iit.”a” și „d” din Legea nr.31/1990, și art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, privind activitatea desfășurată în anul 2012, precum și descărcarea de gestiune, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2012 ale SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. -PrezentaTiotărâre se va comunica SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov.

Aristotel Câne'


PREȘEDIN^ / Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu
S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.

România - Brașov 500407 - Str. Zizinului nr. 119

J08/1923/2003; CUI 15786039; Capital social: 1.164.900 RON

RO23 RZBR 0000 0600 0367 5697 Raiffeisen Bank

Tel/Fax: +40 268 333674; www.cipbrasov.ro; e-mail: office@cipbrasov.ro

Nr. /_______________

RAPORT DE GESTIUNE

al Administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2012

 • 1. Date generale

S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov a fost înființata prin Hotararea Consiliului Județean nr. 187/03.07.2003 pentru administrarea parcului industrial CARFIL. Activitatea s-a desfasurat in baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale si O.G. nr. 65/2001 privind constituirea parcurilor industriale.

In anul 2012 societatea a fost administrata de un consiliu format din cinci membri, care a fost actualizat si modificat in conformitate cu prevederile cuprinse in Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011.

In perioada 01.01.2012 - 31.12.2012 Consiliul de administrație a avut următoarea componenta:

 • 1. Bran Vasile -președinte pt. perioada 01.01.2012-01.11.2012

 • 2. Nita Emil - perioada 01.11.2012-31.12.2012

 • 3. Sirghie Ovidiu - președinte perioada 01.11.2012 - 31.12.2012

 • 4. Manescu Ciprian

 • 5. Savu Gheorghe - 01.07.2012

 • 6. Cojocaru Ștefan-01.01.2012-01.07.2012

 • 7. Mitea Viorel

Activitatea financiar contabila si de gestiune a fost supravegheata si îndrumată de o comisie de cenzori formata din:

Dumitrascu Denisa - președinte;

Bertalan Tamas.

 • 2. Capital social

La data de 31.12.2012 capitalul social subscris si varsat este de 1.164.900 lei, divizat in acțiuni in valoare de 10 lei, deci un număr de 116.490 acțiuni.

 • 3. Situația activelor imobilizate

La 31.12.2012 societatea deținea active imobilizate in valoare de 3.559.428 lei din care imobilizări corporale de 3.556.228 lei si financiare 500 lei.

Activele imobilizate cuprind :

 • - terenuri - 234.083 lei;

 • - construcții - 2.714.767 lei;

 • - instalații, utilaje - 512.733 lei;

 • - altele, mobilier - 86.902 lei.

 • 4. Situația activelor circulante

Acestea înregistrau la 31.12.2012 suma de 779.557 lei, ce se regăsește in principal:

 • - creanțe - 735.569 lei fata de 735.983 lei sold la începutul anului;

 • - disponibilități - 43.988 lei fata de 21.760 lei sold la începutul anului.

Se impune sa facem precizarea ca o parte din suma s-a încasat la începutul anului in conformitate cu termenele de plata prevăzute in contract.

Sunt insa si societăți care au înregistrat datorii la sfârșitul anului 2012, cum ar fi:

S.C. Temvar S.R.L. - 191.905 lei;

S.C. Tolef Company S.R.L. - 80.577 lei;

S.C. CD Electric S.R.L. - 39.287 lei;

S.C. Construct Syn S.R.L. - 39.633 lei; S.C. Knit wear S.R.L. - 25.824 lei.

Aceste societăți au fost notificate, reușind a se diminua suma restanta prin grafice de reesalonare.

Sunt si societăți care au fost notificate sau trimise in judecata pentru recuperarea datoriilor sau care sunt in programe de insolventa sau reorganizare, prin acestea enumerăm:

S.C. Plastec S.R.L. - 80.496 lei;

S.C. Roivio S.R.L. - 16.581 lei;

S.C. Algorem S.R.L. - 53.299 lei.

5. Datoriile societății la 31,12.2012

La aceasta data societatea înregistrează datorii in suma de 449.219 lei fata de 539.751 lei la începutul anului, care provin in special din următoarele :

- furnizori -110.260 lei (in principal contravaloare en. electrica - S.C. Carfil S.A. );

 • - salarii si cheltuieli aferente salariilor - 50.406 lei fata de 52.955 lei la începutul anului;

 • - linie de credit - 288.553 lei fata de 298.052 lei la începutul anului.

Se observa ca datoriile au scăzut cu 90.532 lei fata de începutul anului, din care la furnizori s-a redus cu 78.484 lei, diferența regasindu-se in reducerile realizate la salarii si linii de credit.

 • 6. Contul de profit si pierdere


  Indicator

  Realizat la

  30.12.2011

  Realizat la

  30.12.2012

  %

  I. Venituri totale din care:

  1.750.198

  1.804.669

  103.11

  1 .Venituri din exploatare

  1.750.187

  1.804.631

  103.11

  2.Venituri financiare

  11

  12

  109

  II. Cheltuieli totale

  1.740.584

  1.777.945

  101.8

  III. Profit

  9614

  31.724

  329.9

  Impozit pe profit

  5.383

  6.512

  120.9

  Profit net al exercițiului

  4.231

  25.212

  595.88


Analizând aceste rezultate se constata o creștere a veniturilor cu 3 %, respectiv 54.471 lei, ceea ce a condus si la realizarea unui profit de 25.212 lei.

De remarcat este faptul ca prin acțiunile proprii ale societății, a colectivului de salariati s-au realizat venituri din servicii de secretariat, consultanta pe probleme de mediu, PSI, SSM si altele in valoare de 66.006 lei, ceea ce a condus la obținerea acestor rezultate.

Propunem ca profitul obtinut sa fie in totalitate reinvestit pentru a asigura o mai buna întreținere a spatiilor si pentru finalizarea lucrărilor începute.

 • 7. Modul de organizare si conducere a contabilității

Activitatea financiar-contabila a aplicat in totalitate prevederile si principiile prevăzute in Legea Contabilității, in Reglementările Contabile simplificate si armonizate cu Directivele Europene si prevederile Codului Fiscal.

Toate operațiunile au fost înregistrate la data producerii si in conturile corespunzătoare pe baza documentelor justificative.

Registrele societății si registrele contabile inclusiv cel de casa se completează la termenele prevăzute si sunt corect întocmite (registrul jurnal, casa, cumpărări, vanzari si altele ).

Se respecta întocmirea documentelor privind aplicarea legislației TVA .

Evidenta contabila reda o imagine fidela a veniturilor si cheltuielilor efectuate.

La amortizare s-a folosit metoda liniara in conformitate cu Legea 571/2003 si H.G. 2139/2004 privind duratele de funcționare.

Amortizarea s-a calculat pentru toate mijloacele fixe supuse amortizării care la 31.12.2012 aveau proces verbal de punere in funcțiune.

 • 8. Inventarierea anuala a patrimoniului

Prin deciziile nr. 4, 5, 6 din 12.12.2012 au fost stabilite comisiile de inventariere anuala a patrimoniului societății.

In urma inventarierii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a posturilor bilantiere nu s-au constatat diferente.

Comisia de inventariere a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar a verificat pe teren stocurile faptice si scriptice precum si stadiul de execuție a investițiilor in curs de execuție verificând daca :

 • - stadiul fizic al lucrărilor in curs de execuție corespunde cu volumul valoric al lucrărilor.

Investițiile executate in anul 2012 cuprind:

 • - Tamplarie termopan

 • - Hidroizolatii

 • - Reparație transformator 1000 KvA

 • - Amenajări interioare (pereți despărțitori termopan).

 • 9. Investiții

In anul 2012 societatea a realizat investiții in valoare de 69.377 lei, din care:

 • - 28.452 lei la construcții;

 • - 28.707 lei la echipamente tehnologice;

 • - instalații 4.476 lei.

Fata de cele prezentate in raportul administratorilor si al comisiei de cenzori solicitam Consiliului de Administrație si AGA aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2012, a contului de profit si pierdere cu anexele respective si descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2012.


Director Economic ec. Manole DRAGUSINManescu Ciprian Mitea Viorel Cx^
Raport al Comisiei de Cenzori

privind gestiunea SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA , conducerea evidenței contabile și întocmirea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere la 31.12.2012.

Comisia de Cenzori a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA alcătuită din:

- Ec.Denisa Dumitrașcu Ec.Tamas Bertalan

numită legal de către AGA a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA a verificat modul de administrare a societății, modul în care administratorii au respectat prevederile contractului și statutului societății, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor și actelor normative în vigoare , eficiența cu care aceștia au gospodărit întreg patrimoniul precum și corectitudinea situațiilor financiare întocmite pentru data de 31.12.2012 .

Baza legală:

 • -   Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare; republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454/2008;

Legea nr. 441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955/2006;

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile s                 conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 1.080/2005;

Ordinul Ministrului Economiei șl Finanțelor nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846/2007.

 • -   Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directievele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766bis / 2009.

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2869/2010 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.882 / 2010.

Ordin Ministrului Finanțelor Publice nr.2870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice publicat în Monitorul Ofidal al României, Partea I, nr.889 / 2010.

Normele nr. 1/1995 de audit financiar și certificare a bilanțului contabil, elaborate de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, avizate de Ministerul Finanțelor și aprobate prin Hotărârea nr. 3/1995 a Conferinței naționale a Corpului;

Hotărârea Guvernului nr. 483/1996;


Standardul profesional nr. 23 privind activitatea de cenzor in societățile comerciale;

Ordinul 40 din 15 ianuarie 2013 privind intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economia, publicat in Monitorul Oficial 44 din 21 ianuarie 2013;

Misiunea de audit statutar-cenzorial s-a efectuat pe baza de sondaje. Conturile anuale au fost intocmite cu respectarea regulilor si metodelor contabile general admise , sub responsabilitatea conducerii societății. Rezultatele înregistrate de către societate au fost raportate de către adminstratori in situațiile financiare ale anului 2012 (bilanț contabil, cont de profit si pierdere , politici contabile si note explicative la situațiile financiare) si sunt anexate la prezentul raport.

Operațiunile s-au înregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila, având la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligații de plata, evoluția veniturilor si stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect in balanțele de verificare lunare, efectuându-se in acest sens sondaje pentru fiecare luna din anul 2012, an supus analizei. Sondajele efectuate de Comisia de Cenzori nu au surprins aspecte de neconcordanță intre evidentele analitice si sintetice, la fel ca și in anii anteriori.

întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice elaborate de M.F., referitoare la închiderea conturilor, întocmirea, verificarea si centralizarea bilanțurilor contabile ale societăților comerciale , precum si cu respectarea prevederilor „Legii contabilității" nr. 82/1991 si "Planului de conturi" utilizat de aceste entitati,

In ceea ce privește perioada analizata, menționam că SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA a desfășurat in anul 2012 activitati economice de închiriere a spatiilor din patrimoniu , a realizat încasări , plăți si plasamente prin conturile deschise la bănci, dar si încasări si plăți prin caseria proprie. Din analiza soldurilor de casa s\ banca, nu au reieșit diferențe intre faptic si scriptic.

Rezultatul exercițiului încheiat la 31.12.2012, a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate și reprezintă un profit de 25.211,66 RON, stabilit ca diferența intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru bunul mers al activității acesteia.

Comisia de cenzori certifică prin prezentul raport, datele din Bilanțul Contabil si Anexele sale, încheiat pe anul 2012 si propune aprobarea acestora de ca Consiliul de Administratie sLAGA .


Raportul a fost întocmit in 5 exemplare origjfițle.

«•/- Ec.Denisa Dumitrașcu


- Ec.Tamas Bertalan


ANEXE

Z REGULI SI METODE

•  Imobilizări necorporale

La 31 decembrie 2012 SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA are înregistrat in evidenta, imobilizări necorporale nete in valoare de 2700 lei, amortizate integral.

•  Imobilizări corporale

Societatea înregistrează la 31 decembrie 2012 , imobilizări corporale nete de 3.559.428 lei, mai mari fata de aceeași perioada a anului 2011 cu 69.378 lei. Creșterile se datorează finalizării investițiilor in curs in suma de 61.634 lei . Regimul de amortizare a imobilizărilor corporale este cel liniar. Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale.

•  Stocuri

La 31 decembrie 2012 SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA nu prezintă solduri la stocuri.

•  Inventarierea patrimoniului

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii pentru inventarierea patrimoniului au fost emise Deciziile nr.4,5,6/12.12.2012 , iar rezultatele inventarierii consemnate in proces verbal nr. J? /^6.d)2.2c?j Comisiei Centrale de inventariere au fost înregistrate in contabilitate.

Inventarierea anuala a mijloacelor fixe s-a efectuat in conformitate si cu respectarea legislației in domeniu. Comisia întrunită a procedat la realizarea activității pentru care a fost însărcinata. Astfel, membrii comisiei au procedat la întocmirea listelor de inventariere pe fiecare loc de existenta si pe fiecare utilizator, din analiza acestora nereiesind diferențe in plus sau in minus, soldul faptic fiind egal cu cel scriptic.

H INFORMA 711 COMPLEMENTARE

l.Situatia creanțelor

Creanțele inregistrate de societate insumeaza 735.568,65 lei si reprezintă in totalitate creanțe din active circulante. Creanțele din active circulante se compun din :

 • •   810.382,00 lei, facturi emise si neincasate pana la data de 31.12.2012.

 • •   -109.882,79 lei provizioane pentru dienti incerti

 • •     14.928,00 lei FNUASS de recuperat de la CNAS

 • •    20.141,44 TVA de recuperat.

2.Situatia datoriilor

Volumul total al datoriilor este de 449.219,31 lei, din care :

 • •   datorii financiare 288.553,29 lei (linie credit bancar)

 • •   datorii de exploatare 160.666,02 lei.

Datorii financiare se compun din :

 • •   linie de credit pe termen scurt: 288.553,29 lei

 • •   leasing financiar: 0 lei.

Datoriile de exploatare sunt formate din:

 • •   furnizori 110.260,02 lei

 • •   datorii salariate si sociale 24.142,00 lei

 • •   datorii curente fata de stat 26.264,00 lei

3, Situația capitalurilor proprii

Situația capitalului propriu se prezintă astfel :

31.12.2011

Modificări

31.12.2012

Plus

Minus

Capital social

1.164.900

-

-

1.164.900

Rezultatul reportat

31.860,96

27.301,66

702,66

58.459,96

Profit curent

4.231,07

1.804.669,10

1.783.688,51

25.211,66

Rezerve

20567,24

2.142,00

-

22.709,24

Rezerve de reevaluare

1.222.962,34

-

-

1.222.962,34

Prime de capital

-

-

-

-

Repartizarea profitului

-4.231,07

-25.211,66

4.231,07

-25.211,66

Total Capital propriu

2.440.290,54

1.859.324,42

1.788.622,24

2.469.031,54

In exercițiul financiar 2012 s-a înregistrat un profit de 25.211,66 lei, in creștere fata de exercițiul financiar 2011 cu 495.88%.

4.Echiiibrui financiar

In urma prelucrării bilanțului contabil rezulta următorul bilanț financiar:

Bilanț financiar la 31.12.2012

ACTIV

PASIV

NEVOI STABILE= 2.138.694

RESURSE DURABILE = 2.469.032

imobilizări necorporale=        0

Capital social = 1.164.900

imobilizări corporale = 2.138.194

Rezerve = 22.710

imobilizări financiare =      500

rezultatul reportat = 58.460

rezultatul exercițiului = 25.212

Diferente din reevaluare=1.222.962

datorii financiare pe termen lung= 0

repartizarea profitului=- 25.212

NEVOI CICLICE = 735.569

RESUSRE CICLICE = 160.666

Stocuri = 0

datorii furnizori = 110.260

Creanțe = 735.569

datorii fiscale si sociale= 50.406

NEVOI DE TREZORERIE = 43.988

RESURSE DE TREZORERIE = 288.553

Disponibilități = 43.988

credite bancare curente= 288.553

Cheltuieli in avans = 0

Venituri in avans = 0

TOTAL ACTIV=    2.918.251

TOTAL PASIV= 2.918.251

Pe baza analizei bilanțului financiar rezulta următorii indicatori de echilibru financiar:

Fondul de rulment = Resurse durabile - Nevoi stabile

FR = 330.338 lei

 • -   Nevoia de fond rulment = Nevoi ciclice - Resurse ciclice

NFR = 574.903 lei

 • -  Trezoreria neta = Fond de rulment - Nevoia de fond rulment

TN = - 244.565 lei

Fondul de rulment este pozitiv si arata ca mijloacele fixe sunt finanțate in totalitate din surse proprii. Intrudt nevoia de fond de rulment este de 574.903 lei, iar fondul de rulment este de 330.338 lei, rezulta o trezorerie negativa de 244.565 lei, societatea fiind dependenta inca, de finanțare din partea creditorilor.

Practica economică arată că un fond de rulment care să exprime o situație de echilibru financiar ar trebui să reprezinte 1/3 din cifra de afaceri.

Având in vedere ca pe anul 2012 cifra de afaceri a fost de 1.744.458 lei (in creștere fata de anul 2011 cu 2.31 % ) , fondul de rulment ar trebui sa fie peste nivelul de 581.486 lei pentru ca societatea sa reflecte o situație de echilibru financiar .Nivelul aferent anului 2012 a fost de 330.338 lei , in creștere fata de anul 2011 cu 144.823 lei.

III, Nota asupra contului de profit si pierdere

1) Con tui de rezultate

In exercițiul financiar 2012 s-au inregistrat:

 • -   venituri din exploatare de 1.804.631 lei

 • -   cheltuieli din exploatare de 1.736.727 lei

 • -   rezultatul din exploatare ( profit) : + 67.904 lei

 • -   venituri financiare de 12 lei

 • -   cheltuieli financiare de 36.218 lei

 • -   rezultatul financiar (pierdere) = - 36.180 lei

profit brut: 31.724 lei

 • -   impozit pe profit: 6.512 lei

 • -   rezultatul net al exercițiului ( profit net): 25.212 lei

2) Soiduriie intermediare de gestiune

Societatea a inregistrat in anul 2012 venituri din vanzarea de mărfuri in suma de 17.226,89 lei.

3) Determinarea caoacitatii de autofinanțare

Capacitatea de finanțare In anul 2012, comparartiv cu 2011 se determina astfel:

2011

2012

Profit net

4.231

25.212

Amortizare calculata+proviz.

289.386

296.629

Capadtate de autofinanțare CAF

293.617

321.841

Capacitatea de autofinanțare CAF se poate calcula în două modalități:

 • -   Pornind de la excedentul brut de exploatare la care se adaugă alte venituri din exploatare, veniturile financiare și extraordinare (fără provizioane) și se scad alte cheltuieli de exploatare, cheltuieli financiare și extraordinare (mai puțin amortizările și provizioanele) și impozitul pe profit.

 • -   Pornind de la rezultatul net al exercițiului la care se adaugă suma amortizărilor și provizioanelor.

CAF ( 2011) = 293.617

CAF ( 2012 ) = 321.841

In anul 2012 capacitatea de autofinanțare este pozitiva si ded societatea are posibilitatea achitării datoriilor înregistrate si nu poate intra in insolventa.

4, Diagnosticul financiar si riscul de faliment

Prindpalii indicatori care atesta diagnosticul financiar si riscul financiar se prezintă astfel :

Rata autonomiei financiare = îndatorire globala/Capital propriu = 449.219/2.469.032=0.1819

Se recomanda ca acest indicator sa fie mai mic decit 1. In anul 2012 societatea înregistrează autonomie financiara, iar băncile pot acorda credite in condiții sigure.

 • -   Rata datoriilor financiare = D atorii financiare/Capitaluri permanente = 288.553 / 2.469.032 =0.1168 “ ""

Arata gradul de indatorare pe termen lung, societatea puțind beneficia de credite pe termen lung in condițiile in care acest indicator se situează sub 0,5.

Rata de prelevare = Cheltuieli financiare/Excedent brut exploatat = 36.218/67.904= 0.53 pune in evidenta capacitatea de plata a costului indatorarii separind întreprinderile sanatoase de cele cu probleme financiare si nu trebuie sa depaseasca 0,6. Societatea este la limita.

 • -   Rata capadtatii de rambursare = îndatorare globala / Capacitate autofinanțare = 449.219 /321.841 =1,39 ani

Societatea poate sa ramburseze datoriile in decurs de 1,39 ani

 • -   Solvabilitatea patrimoniala = (Capital propriu / Total pasiv ) x 100 = ( 2.469.032/ 2.918.251 ) xl00%= 84.60%

Acest indicator arata cit reprezintă sursele proprii in total pasiv si este considerata buna cind depășește 30%.

 • -   Lichiditate imediata in mărime absoluta se calculează ca diferența intre active circulante si totalitatea obligațiilor pe termen scurt.

 • - 31.12.2009 = 552.672 - 446.381 = 106.291 lei

 • - 31.12.2010 = 617.505 - 503.277 = 114.228 lei

 • - 31.12.2011 = 757.743 - 539.751 = 217.992 lei

 • - 31.12.2012 = 779.557 - 449.219 = 330.338 lei

IV. Note diverse

în conformitate cu prevederile legale, comisia de cenzori a verificat dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute la zi și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil.

în acest sens, s-a urmărit repectarea obiectivelor principale:

 • a) operațiunile legate de înregistrarea sau de modificarea capitalului social;

 • b) inventarierea patrimoniului, modul de valorificare a rezultatelor acestuia, precum și faptul că rezultatele inventarierii sunt cuprinse în bilanțul contabil anual;

 • c) existența procedurilor pentru organizarea gestiunilor de valori materiale și bănești și a evidenței analitice și sintetice a elementelor patrimoniale;

 • d) ținerea corectă și la zi a contabilității;

 • e) preluarea corectă în balanța de verificare a datelor din conturile sintetice și concordanța dintre contabilitatea sintetică și cea analitică;

 • f) întocmirea bilanțului contabil pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice și respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia și a anexelor sale;

 • g) dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementărilor legale în vigoare;

 • h) dacă contul de profit și pierderi este întocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare;

 • i) stabilirea în conformitate cu dispozițiile legale a profitului net și punctul de vedere referitor la destinațiile acestuia, propuse de consiliul de administrație;

 • j) situația creditelor și a altor împrumuturi ale societății comerciale și garantarea acestora;

 • k) inspecția lunară și inopinată a casei și verificarea existenței titlurilor sau valorilor care sunt proprietatea societății comerciale sau care au fost primite în gaj, cauțiune ori depozit;

 • l) să constate depunerea, în mod regulat, a garanției de către administratori;

 • m) să vegheze ca dispozițiile legii, ale contractului de societate sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori;

In urma verificării conturilor anuale la 31 decembrie 2012 rezulta ca bilanțul contabil, contul de profit si pierdere si anexele sunt coerente si corespund cu contabilitatea. Acestea sunt prezentate după principiile contabile si reglementările in vigoare, si prezintă o imagine fidela , clara si completa :

 • 1. a patrimoniului prin :

 • - tinerea corecta si la zi a contabilității;

 • - preluarea corecta din balanța de verificare a datelor din conturile sintetice si concordanta dintre acestea si cele analitice.

 • - întocmirea bilanțului contabil s-a efectuat pe baza balanței de verificare;

 • - corelarea datelor din anexe si bilanțul contabil;

 • 2. a rezultatelor prin intocmirea contului de profit si pierderi ce s-a efectuat pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare.

 • 3. a situației financiare prin garantarea imprumuturilor acordate si existenta resytselQCJOnanciare.

Ccnisb’//