Hotărârea nr. 206/2013

Hotărârea.nr.206 - privind aprobarea bilanţului contabil la data de 31.12.2012, a contului de profit şi pierdere pe anul 2012, precum şi a distribuirii profitului net aferent anului 2012 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.206 din data de 23.05.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

- privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2012, a contului de profit și pierdere pe anul 2012, precum și a distribuirii profitului net aferent anului 2012 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013, având și calitatea de adunare generală ordinară a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr. 4086/29.04.2012 a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Zizinului nr.119, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08/l923/2003 și având CUI: 15786039, prin care se supune aprobării bilanțul contabil la data de 31.12.2012, contul de profit și pierdere pe anul 2012 și distribuirea profitului net aferent anului 2012, precum și referatul de opinie nr. 4240/8.05.2013, întocmit de către Compartimentul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile OUG nr.79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, ale art.45 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.112 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.lll alin.(l) lit.”a” și „d” din Legea nr.31/1990, și art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bilanțul contabil la data de 31.12.2012, contul de profit și pierdere pe anul 2012 și distribuirea profitului net aferent anului 2012 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


comunica SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Entitatea / CARFIL INDUSTRIAL PARC SA

Iudei

Sector                  Localitate

|Brasov                                          |

Ibrasov                                         |

Strada

Nr.          Bloc    Scara Ap.          Telefon

|119       ||       ||       ||     | |0268333674            |

ZIZ INULUI

Cod unic de înregistrare

Număr din registrul comerțului

J08 1923 2003

1 5 7 8 6 0 3 9

S1003_A1.0.0    / 29.01.2013


Suma de control


1.164.900Tip situație financiară: BS


Anul 2012


Forma de proprietate 12-Socletati comerciale cu capital Integral de stat

Activitatea preponderent!! (cod si denumire clasa CAEN)

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

FIO-BILANȚ prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:


Capitaluri - total


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


Numele si prenumele


IOSIF RAZVANDRAGUSIN MANOLE


Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC


Semnătura
BILANȚ prescurtat

Formular 10                     la data de 31.12.2012

FIO - pag. 1

- lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2012

31.12.2012 (

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201 +203+205+2071 +208+233+234-280-290-2933)

01

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)

02

2.254.275

2.13^194

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)

03

500

500

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

jiiii

2.254.775

2.138.694

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct.301 +321+302+322+303+323+/-308+328+331 +332+341 +345+346 +/-348+351 +354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391 -12-393-394-395-396-397-398+4091-4428)

05

s,

'i.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) » (ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 **+437**+4382+441 **+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453**+456**+4582+461 +473** -491 -495-496+5187)

06

735.983

735.569

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.5O1+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)

07

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)

08

21.760

43.988

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

757.743

779.557

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

10

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423 +424+426+427+4281 +431 ***+437***+4381 +441 **»+4423+4428***+444***+446***+ 447 ***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+457+4581 +462+473***+509+5186+519)

11

539.751

449.219

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10-11-19)

ii®

217.992

33(1338

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12)

2.472.767

2.469.032

k DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN

(hN (ct.161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423 +424+426+427+4281 +431***+437***+4381 +441***+4423+4428***+444***+446***+ 447*»*+4481 +451 ***+453*** +455+456***+4581 +462+473***+509+5186+519)

14

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

15

1. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21+22)

32.477

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

17

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)

MB

32.477

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

19

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

20

32.477

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)

21

Fondul comercial negativ (ct.2O75)

22

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)

liâîi

1.164.900

1.164.900

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

24

1.164.900

1.164.900

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

25

«

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

26

FIO - pag. 2

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

27

«. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

28

c

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

29

1.222.962

1.222.962

IV. REZERVE (ct.106)

30

20.567

22.710

Acțiuni proprii (ct. 109)

31

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

32

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

33

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)               SOLD C (ct. 117)

34

31.861

58.460

SOLD D (ct. 117)

35

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct 121)

36

4.231

25.212

SOLD D(ct. 121)

37

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

38

4.231

25.212

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)

\39^

2.440.290

2.469.032

Patrimoniul public (ct. 1016)

40

CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)

41. ■

2.440.290

2.469.032


Suma de control F10:  35554720/101414953


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**•) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumeleNumele si prenumele

DRAGUSIN MANOLE


Formular VALIDATF20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20                                                                         - iei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2011

2012

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

1.705.071

1.744.458

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

1.705.071

1.744.458

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

_ Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care Tiai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

SoldC

07

SoldD

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)

09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

Hi®

45.116

60.173

-din care, venituri din fondul comercial negativ

ii

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 -08 + 09 + 10)

■i

1.750.187

1.804.631

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)

13

368

449

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

11.008

8.389

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

502.154

513.502

y, c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)

Ml

665.592

691.922

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)

19

520.843

545.515

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

144.749

146.407

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

Iii

268.921

290.117

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

268.921

290.117

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

IliiWiiiiii

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

.iiiiSiiiii

256.431

232.348

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28

216.658

212.259

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

997

1.218

F20 - pag.’2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

38.776

18.871

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul generai si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

ilii

Ulii

- Cheltuieli (ct.6812)

33

-Venituri (ct.7812)

34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 -17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

Silii

1.704.474

1.736.727

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 12-35)

1

II

45.713

67.904

- Pierdere (rd. 35-12)

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7613)

38

liWIhiH

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

1 Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

«

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

11

12

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

26

VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

11

38

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

lll

-Cheltuieli (ct.686)

47

- Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

I

iu

fi II

35.206

36.058

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

904

160

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

illili

36.110

36.218

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd. 45-52)

i

ii

0

0

- Pierdere (rd. 52-45)

1

liiiiii

36.099

36.180

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

- Profit (rd. 12+ 45-35-52)

iik

îfiii'niiiît

9.614

31.724

- Pierdere (rd. 35 + 52-12-45)

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

-Profit (rd. 57-58)

iii

Hll

0

0

- Pierdere (rd. 58 - 57)

iii

Iii

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

iii

1.750.198

1.804.669

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

lij

1.740.584

1.772.945

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61-62)

9.614

31.724

- Pierdere (rd. 62-61)

0

0

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

5.383

6.512

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63-64-65-66)                                               i

II» lIHîll

4.231

25.212

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)                                           i

rar ii IBiili

0

0

Suma de control F20: 27369958/101414953

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al / contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ȚW


ADMINISTRATOR,                           ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

DRAGUSIN MANOLE


Formular VALIDATDATE INFORMATIVE               F3° ‘pag 1

_     .                     la data de 31.12.2012

Formular 30                                                                       - lei -

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

1

25.212

Unități care au inregistrat pierdere

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 +15 la 19 + 23)

lip

jmizori restanți - total (rd. 06 la 08)

W&L

li ",l(

- peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.10 la 14)

SlBtSîii

W

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- Contribuția pentru pensia suplimentară

12

- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- Alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

.'Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20 la 22)

w

T. ■ .*11 Ir'p

- restante după 30 de zile

20

- restante după 90 de zile

21

- restante după 1 an

22

Dobânzi restante

23

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2011

31.12.2012

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

24

14

14

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul exercițiului financiar

25

14

• 14

F30 - pag. 2

IV. Plăti de dobânzi, dividende si redevente

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

«

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

^;28i

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

îlpli

32

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

renituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane «nerezidente, din care:

34

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

iftj

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

40

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

41

Redevență minieră plătită

42

Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:

43

- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor

44

- subvenții aferente veniturilor, din care:

45

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)

46

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

47

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

48

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

49

V. Tichete de masa

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tlchetelor de masa acordate salariatilor

50

25.677

F30 - pag. 3

Nr. rd.

31.12.2011

31.12.2012

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

,51

- din fonduri publice

52

- din fonduri private

53

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)

îiiHHtîiinil-!

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

55

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

56

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

57

''III. Alte informații

^Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)

58

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)

59

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)

i'Mf; mii!

- acțiuni cotate emise de rezidenti

62

- acțiuni necotate emise de rezidenti

63

- părți sociale emise de rezidenti

64

- obligațiuni emise de rezidenti

65

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

66

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

67

- obligațiuni emise de nerezidenti

68

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)

Bl

V

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție je cursul unei valute (din ct. 267)

70

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

71

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + 418), din care:

72

- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

73

810.382

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411+ din ct. 413)

74

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

75

14.739

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +

4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81)

■1

26.120

35.069

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382)

77

1.408

14.928

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)

78

24.712

20.141

- subvenții de incasat(ct.445)

79

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

80

-alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

81

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

82


F30 - pag. 4

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

83

©

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)

- decontări privind interesele de participare,decontări cu actionari/asociatii privind capitalul «decontări din operații in participatie (ct.453+456+4582)

85

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice(institutiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

86

- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)

87

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:

- de la nerezidenti

89

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)

90

nvestiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), rd.92la98)

ii

- acțiuni cotate emise de rezidenti

92

- acțiuni necotate emise de rezidenti

93

- părți sociale emise de rezidenti

94

- obligațiuni emise de rezidenti

95

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

96

- acțiuni emise de nerezidenti

97

- obligațiuni emise de nerezidenti

98

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

99

Casa în lei și în valută (rd.101 +102)

H$Sl

4.492

3.621

-în lei (ct. 5311)

101

3.538

2.647

-în valută (ct. 5314)

102

954

974

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)

17.268

40.367

-în lei (ct. 5121), din care:

w

17.265

40.367

j           - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

105

-în valută (ct. 5124), din care:

106

3

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

107

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

109

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct 5125 + 5412)

110

Datorii (rd. 112+115 + 118 + 121 + 124 +127 +130 +133 +136 +139 +142 + 143 + 147 + 149 + 150+155 + 156 + 157+163)

illi

383.454

449.219

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114)

lilll

-în lei

113

-în valută

114

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)

-in lei

116

- in valuta

117


F30 - pag. 5

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 +5192 + 5197 ), (rd. 119+120)

11’8»

isiiii'lliiiii’iii

298.053

288.553

-în lei

119

298.053

288.553

-în valută

120

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)

Wi

B81

- in lei

122

- in valuta

123

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126)

0

0

-în lei

125

0

0

-în valută

126

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)

- in lei

128

- in valuta

129

rodite bancare pe termen lung (ct. 1621 +1622+ 1627), (rd.131+132)

'          -în lei

131

- în valută

132

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)

- in lei

134

-in valuta

135

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 +1624 +1625) (rd.137+138)

;i

Hi

-în lei

137

-în valută

138

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)

- in lei

140

- in valuta

141

Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)

142

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 +1685 +1686 +1687) (rd. 144+145)

Wiii

-în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

144

- în valută

145

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

146

Datorii comerciale, avansuri primite de la dienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

.147

110.260

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

148

110.260

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

149

22.919

24.142

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 +441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 )(rd.151 Ia154)

150

30.005

26.264

-datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

151

20.001

18.317


- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)


153


- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)


154
Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct451)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)


156

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581)

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)


158
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)


f         - varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen

scurt (ct.269+509)


- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)


Dobânzi de plătit (ct. 5186)


Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)


Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:


- acțiuni cotate 2)


-acțiuni necotate 3)


- părți sociale


- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)


Brevete si licențe (din ct.205)


IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii L

4^


^Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)


X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului


Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare


Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune


Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate


XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)


- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)


- deținut de instituții publice de subordonare centrală


- deținut de instituții publice de subordonare locală


- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:


- cu capital integral de stat


- cu capital majoritar de stat


- cu capital minoritar de stat160


161


162


163


164166


167


168


169


170171172


173


1741.164.9001.164.900
1.164.900177


178


179


180


181


182


F30 - pag.7

- deținut de regii autonome

183

- deținut de societăți comerciale cu capital privat

184

- deținut de persoane fizice

185

- deținut de alte entități

186

XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, din care:

187

- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:

iii)

- către instituții publice de subordonare centrală

189

- către instituții publice de subordonare locală

190

- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:

ii

z    - către instituții publice de subordonare centrală

192

r     - către instituții publice de subordonare locală

193

- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice, din care:

II

- către instituții publice de subordonare centrală

195

- către instituții publice de subordonare locală

196


Suma de control F30: 8240499/101414953


Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(l) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**/ Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

[   **} Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea

* Aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea (^științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.                                                                                                                                        *

****J Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 depunere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului E uropean si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

*****) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile redasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

  • 1) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 'nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului472.

  • 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

  • 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE         F40 - pag. 1

Formular 40


la data de 31.12.2012

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

2.700

X

2.700

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 01 la 03)

0^,1.

2.700

X

2.700

Imobilizări corporale

erenuri

05

234.083

X

234.083

Construcții

06

2.686.315

28.452

2.714.767

Instalații tehnice si mașini

07

479.550

33.183

512.733

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

86.902

86.902

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

69.377

61.634

7.743

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

3.486.850

131.012

61.634

3.556.228

Imobilizări financiare

11

500

0

0

X

500

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)

12

3.490.050

131.012

61.634

3.559.428

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

Alte imobilizări

14

2.700

2.700

TOTAL(rd.13+14)

15

2.700

2.700

Imobilizări corporale

Terenuri

16

Construcții

17

1.058.939

145.170

1.204.109

Instalații tehnice si mașini

18

113.157

113.157

Alte instalații .utilaje si mobilier

19

60.479

40.289

100.768

TOTAL (rd.16 la 19)

20

1.232.575

185.459

1.418.034

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15 +20)

21

1.235.275

185.459

1.420.734

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

^iiii

' 25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Construcții

27

istalatii tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31:

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-

TOTAL (rd.25+31+32)

33;

Suma de control F40 :  30249776 ZJ 01414953

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IOSIF RAZVAN

Semnătura        A

Stampila unității

v

Numele si prenumele

DRAGUSIN MANOLE


Formular VALIDAT