Hotărârea nr. 205/2013

Hotărârea.nr.205 - privind aprobarea planului de administrare al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.205 din data de 23.05.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

privind aprobarea planului de administrare al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013 având și calitatea de adunare generală ordinară a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr.2687/21.03.2013 a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Carpaților nr.60, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1922 / 2003 și având CIF: ROI5786047, prin care se supune aprobării planul de administrare al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Având în vedere dispozițiile OUG nr.79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, art.13 din OUG nr.109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, ale art.45 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.112 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, și art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.12 din Actul Constitutiv al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă planul de administrare al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexei care face parte integrantă din presenta hotărâre.

Art.2. - Prezenta hotărâre se va comunica SC METROM INDUSTRIAL PARC SA

Brașov.
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

PLAN DE ADMINISTRARE

S.C. METROMINDUSTRIAL PARC SA. BRAȘOV

2012-2016

CUPRINS:

 • I. Cadrul general

 • 1. Cadrul instituțional

 • 2. Cadrul legal

 • 3. Prezentarea S.C. Metrom Industrial Parc SA.

 • II. Viziunea, declarația de misiune și obiectivele strategice

 • III. Strategia de administrare

 • 1. Strategia privind aspectele instituționale - sistemul de management

 • 2. Strategii comerciale

 • 3. Strategii de promovare

 • 4. Strategii financiare

 • 5. Strategii privind operarea și mentenanța

 • 6. Strategii de resurse umane

 • IV. Planul de investiții pentru anii 2012-2016

Concluzii

 • 1. Cadrul general

1 Cadrul instituțional

Prezentul Plan de Administrare a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvemanței corporative, în conformitate cu reglementările OUG. Nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

2. Cadrul legal:

 • • OG nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu completările și modificările ulterioare;

 • • Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de inters public;

 • • Legea nr. 52/2003 privind transparența dedzională în administrația publică.

3. Prezentarea S.C. Metrom Industrial Parc SA.

Societatea comercială, S.C. Metrom Industrial Parc S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 31/1990 - republicată, privind societățile comerciale cu modificările ulterioare, Legii nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, coroborate cu art. 4 din H.G. 419/2003 si O.G. nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea 490/2002 și cu prevederile Hotărârii nr. 188 din data de 03.07.2003 a Consiliului Județean Brașov, privind înființarea societății comerciale „Metrom Industrial Parc” S.A. Brașov.

Este societate pe acțiuni al cărui acționar unic este Consiliul Județean Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/1922/2003 având codul fiscal RO 15786047.

Obiectul principal de activitate îl constituie ”alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.” ce corespunde codului CAEN 8299.

n. Viziunea, declarația de misiune și obiectivele strategice

Viziune:

Parcul industrial METROM este un parc de tipul brown field. Strategia de dezvoltare se bazează pe definiția parcului industrial ca fiind aceea de ”zonă delimitată în care se desfășoară activități economice cu scopul de a valorifica potențialul uman și material din zonă”.

Declarația de misiune:

 • • promovarea respectului și transparenței prin tratamentul egal al tuturor clienților și prin menținerea unei comunicări eficace cu toți factorii interesați;

 • • țintirea unui nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaților societății pe care să îi tratăm cu respect și fără discriminare;

• construirea viitorului societății având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabila a acesteia pentru un management competitiv.

Obiectivele strategice:

 • 1. Obiectivul prioritar: Metrom Industrial Parc SA trebuie să corespundă întocmai cerințelor pentru parcurile industriale la nivel european.

 • 2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

 • > modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere în beneficiul clienților;

 • > extinderea capacității de închiriere prin construirea de imobile noi și extinderea celor existente, precum și diversificarea ofertei de servicii către clienți;

furnizarea serviciilor de utilități la costuri reduse către clienți;

 • 3. Orientarea către client

 • > preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinse;

 • > îmbunătățirea calității activității clienților prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă, canalizare, energie electrică la nivelul standardelor europene;

 • 4. Competența profesională

 • > creșterea eficienței generale a companiei prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;

 • > instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism.

III. Strategia de administrare

1. Strategii privind aspecte instituționale - sistemul de management

 • 5. C. Metrom Industrial Parc SA. a manifestat o preocupare continuă pentru obținerea satisfacției clienților săi, prin controlarea activităților și proceselor din cadrul organizației, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care se răspunde solidtărilor/cerințdor înaintate de către clienți. In acest scop, dorim implementarea unui sistem de management al calității, mediului, calitatea fiind un obiectiv central al strategiei generale a organizației, această orientare fiind în concordanță cu direcțiile de reformare din Uniunea Europeană, ce are calitatea ca axă centrală.

Orientarea generală a organizației privind calitatea revine managementului de la cd mai înalt nivel, care trebuie să se asigure că serviciile realizate de sodetate sunt corespunzătoare cerințdor clienților și continuu îmbunătățite în scopul creșterii satisfacției clientului. Prindpalde obiective privind calitatea, adecvate misiunii sodetății, sunt următoarele:

 • -  S.C. Metrom Industrial Parc are ca obiectiv prindpal îmbunătățirea continuă a activității;

 • -  In cadrul S.C. Metrom Industrial Parc S.A. din Brașov cercetarea științifică este o latură importantă a activității;

 • -  Beneficiarul final al serviciilor realizate de sodetate, programe educaționale și de cercetare, sunt dienții. Sodetatea trebuie să evalueze satisfacția firmdor care își desfășoară activitatea în Parcul industrial și să le atragă sprijinul la îmbunătățirea programdor de dezvoltare a unor parteneriate;

 • -  Calitatea proceselor depinde și de relațiile cu clienții: societatea trebuie să evalueze satisfacția dienților și să asigure cadrul organizatoric și metodele de participare eficientă a acestora la realizarea proceselor de dezvoltare a Parcului industrial și la îmbunătățirea acestora;

 • -  Nivelul serviciilor este în relație directă cu pregătirea, calificarea și reputația personalului angajat. S.C. Metrom Industrial Parc SA. trebuie să evalueze satisfacția personalului și eficiența muncii și să sprijine eforturile acestuia și a întregului personal

Realizarea acestor obiective generale presupune dezvoltarea și funcționarea eficientă a sistemului de management al calității în curs de implementare în societate.

S.C. Metrom Industrial Parc S.A. a proiectat și este în curs de implementare în vederea certificării sistemului de management al calității conform cu SR EN ISO 9001: 2001, a cărui funcționare eficientă și îmbunătățire este responsabilitatea managementului de la cel mai înalt nivel.

2. Strategii comerciale

 • a) strategii de piață — societatea își propune implementarea unei strategii de creștere intensivă a pieței primn realizarea de campanii de promovare a oportunităților de desfășurare a afacerilor în Parcul Industrial Metrom.

 • b) strategii de preț — în ceea ce privește componenta de preț a mixului de marketing, societatea își propune menținerea unor prețuri competitive, atât la închirierea spațiilor cât și cele pentru serviciile de apă, canalizare, energie electrică, etc.

3. Strategii de promovare

Sub aspectul politicii de relații publice, societatea își propune implementarea unei Politici de promovare a Parcului Industrial Metrom prin participarea la evenimentele organizate de APITSIAR, pagina de internet, materiale informative, evenimente publice, relații cu mass-media, petiții, solicitări de informații. De asemenea, promovarea Parcului Industrial cu ajutorul politicilor publice elaborate de Acționarul Unic — Consiliul Județean Brașov.

4. Strategii financiare

Se vor avea în vedere urmărirea atentă a încasărilor — plăților, a respectării prevederilor bugetare.

Astfel, în scopul asigurării stabilității financiare, societatea va dezvolta o strategie de optimizare a fluxului de numerar, prin implementarea unui plan de măsuri care să vizeze încasarea la termen a facturilor, recuperarea debitelor restante, diminuarea deficitului de numerar.

5. Strategii privind operarea și mentenanța

Societatea își propune asigurarea stabilității financiare prin optimizarea și controlul costurilor operaționale de exploatare și întreținere, având în vedere îmbunătățirea monitorizării costurilor de exploatare a infrasturcturii (drumuri, rețele de apă, canalizare, energie electrică etc.)

6. Strategii de resurse umane

Se va pune accent pe calificarea personalului angajat, elaborându-se un plan de perfecționare în fiecare compartiment al societății. Se va urmări:

 • > dezvoltarea competențelor angajaților, creșterea eficienței resurselor umane și promovarea lucrului în echipă, pentru a răspunde cerințelor generate de noile investiții, nivelul de performanță în creștere și exigențele clienților;

 • > îmbunătățirea randamentului fiecărui angajat, a comportamentului său profesional și implicit, creșterea performanțelor resurselor umane ale societății, respectiv creșeterea productivității muncii.

IV. Planul de investiții pentru perioada 2012-2016

Pentru perioada 2012-2016 propunem următoarele investiții:

Z

Z

z

z

z

z


Constituirea și actualizarea cărților tehnice ale construcțiilor din parcul industrial. Reabilitarea și clarificarea responsabilităților asupra căilor de acces.

Realizarea unui sistem de supraveghere video la nivelul întregului parc.

Reabilitarea termică a fațadelor tuturor clădirilor.

Modernizarea luminatoarelor de pe acoperișul halei 156.

Amenajări de parcări pentru autovehicule, pentru locatari și societatea de administrare.

S Alimentarea prin rețea proprie cu energie electrică.

S Extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică.

J Amenajări, modernizări și compartimentări în spațiile neînchiriate.

S Construirea Centrului de afaceri prin atragerea de finanțări nerambursabile

J Construcția unor noi imobile.

J Achiziția de noi imobile.

J Extinderea imobilelor existente

J Atragerea de finanțări în vederea realizării investițiilor propuse.

CONCLUZII

Principalele consecințe ale implementării și monitorizării cu succes a prezentului Plan de Administrare vizează consolidarea S.C. Metrom Industrial Parc S.A. în județul Brașov, respectiv atingerea competitivității la nivel național și, în context mai amplu, european astfel încât parcul industrial să corespundă întocmai cerințelor pentru parcurile industriale la nivel european.