Hotărârea nr. 204/2013

Hotărârea.nr.204 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a planului de investiţii pe anul 2013 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov

România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.204 din data de 23.05.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2013 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013, având și calitatea de adunare generală ordinară a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr.2687/21.03.2013 a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA, cu sediul în municipiul Brașov, str. Carpaților nr.60, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1922 / 2003 și având CIF: ROI5786047, prin care se supune aprobării bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pe anul 2012, precum și referatul de opinie nr. 2687/2013 întocmit de către Compartimentul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.5 lit.a din OUG nr.79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, ale art.53 din Legea bugetului de stat pe anul 2013, nr.5/2013, ale art.45 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.112 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, și art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.12 din Actul Constitutiv al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă planul de investiții pe anul 2013 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexei, care facp^arte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. -Prezenta hotărâre^e va comunica SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov.

PREȘEDINT Aristotel CănciContrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu