Hotărârea nr. 203/2013

Hotărârea.nr.203 - privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2012, descărcarea de gestiune, precum şi raportul cenzorilor cu privire la situaţiile financiare pe anul 2012 ale SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov

România
Consiliul Județean Br;

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.203 din data de 23.05.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2012, descărcarea de gestiune, precum și raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2012 ale SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013, având și calitatea de adunare generală ordinară a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr.2687/21.03.2013 a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Carpaților nr.60, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1922 / 2003 și având CIF: ROI5786047, prin care se supune aprobării raportul de gestiune al administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2012, descărcarea de gestiune, precum și raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2012 ale SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, precum și referatul de opinie nr. 2687/2013 întocmit de către Compartimentul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile OUG nr.79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, ale art.45 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.112 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.lll alin.(l) lit.”a” și „d” din Legea nr.31/1990, și art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.12 din Actul Constitutiv al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, privind activitatea desfășurată în anul 2012, precum și descărcarea de gestiune, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2. - Se aprobă raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2012 ale SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3. - Prezenta hotărâre se va comunica SC METROM INDUSTRIAL PARC SAContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu