Hotărârea nr. 202/2013

Hotărârea.nr.202 - privind aprobarea bilanţului contabil la data de 31.12.2012, a contului de profit şi pierdere pe anul 2012, precum şi a distribuirii profitului net aferent anului 2012 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.202 din data de 23.05.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

- privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2012, a contului de profit și pierdere pe anul 2012, precum și a distribuirii profitului net aferent anului 2012 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013 având și calitatea de adunare generală ordinară a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr.2687/21.03.2013 a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Carpaților nr.60, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1922 / 2003 și având CIF: ROI5786047, prin care se supune aprobării bilanțul contabil la data de 31.12.2012, contul de profit și pierdere pe anul 2012 și distribuirea profitului net aferent anului 2012, precum și referatul de opinie nr.2687/2013, întocmit de către Compartimentul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile OUG nr.79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, ale art.45 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.112 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.lll alin.(l) lit.”a” și „d” din Legea nr.31/1990, și art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.12 din Actul Constitutiv al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bilanțul contabil la data de 31.12.2012, contul de profit și pierdere pe anul 2012 și distribuirea profitului net aferent anului 2012 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. -Prezenta hotărâre se va comunica SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuPREȘEDIN Aristotel CănJcdsc

')

!\ \J