Hotărârea nr. 2/2013

Hotărârea.nr.2 - privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean şi pe cale de consecinţă a mandatului de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, al domnului Chiriac Viorel, ca urmare a demisiei


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.2

din data de 29.01.2013

privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean și pe cale de consecință a mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, al domnului Chiriac Viorel, ca urmare a demisiei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2013

Analizând adresa înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr.331/15.01.2013, prin care domnul Chiriac Viorel solicită încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean și pe cale de consecință a mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, înțelegând să opteze pentru mandatul de senator în Parlamentul României, obținut în urma alegerilor din data de 9 decembrie 2013;

Ținând cont de referatul constatator nr.ad 331/22.01.2013 privind, încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean și pe cale de consecință a mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, al domnului Chiriac Viorel, ca urmare a demisiei, precum și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta;

Având în vedere dispozițiile art.9 alin.(2) lit.’*a”, art.12, precum și art.18 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată prin Legea nr.249/2006;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean și pe cale de consecință, a mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, al domnului Chiriac Viorel, ca urmare a demisiei.

Art.2. - Se declară vacant locul de consilier județean ocupat de domnul Chiriac Viorel.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu