Hotărârea nr. 199/2013

Hotărârea.nr.199 - privind aprobarea încadrării din categoria funcţională a unui drum de interes județean în categoria funcțională a drumurilor comunale, situat pe teritoriul administrativ al comunei Lisa, judeţul Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR .199

din data de 23.05.2013

- privind aprobarea încadrării din categoria funcțională a unui drum de interes județean în categoria funcțională a drumurilor comunale, situat pe teritoriul administrativ al comunei Lisa, județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013

Analizând referatul nr. ad.4200/13.05.2013 întocmit de Direcția Administrare Drumuri și Poduri prin care se propune încadrarea unui drum județean în categoria funcțională a drumurilor comunale, situat pe teritoriul administrativ al comunei Lisa, județul Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al comunei Lisa nr. 17/01.03.2013 privind propunerea de declasare a drumului județean DJ 102 D din categoria funcțională a drumurilor județene în categoria funcțională drum comunal;

Având în vedere dispozițiile art. 12 si art.13 din O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă încadrarea din categoria funcțională a unui drum de interes județean în categoria funcțională a drumurilor comunale, situat pe teritoriul administrativ al comunei Lisa, județul Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

sv

Se difuzează la:

1 ex.-

1 ex.-

1 ex. -

1 ex. -


Președintele Consiliului Județean Brașov Instituția Prefectului Județului Brașov DADP Colecție