Hotărârea nr. 198/2013

Hotărârea.nr.198 – aprobarea menţinerii până la data de 31.12.2013 a valabilităţii Programului de transport public judeţean de persoane prin servicii regulate, precum şi a duratei contractelor dedelegare a gestiunii acestor servicii

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


HOTARAREA NR.198 din data de 23.05.2013


- privind aprobarea menținerii până la data de 31.12.2013 a valabilității Programului de transport public județean de persoane prin servicii regulate, precum și a duratei contractelor de delegare a gestiunii acestor servicii

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.05.2013 ;

Analizând referatul cu nr.4221/8.05.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobareamenținerii până la data de 31.12.2013 a valabilității Programului de transport public județean de persoane prin servicii regulate, precum și a duratei contractelor de delegare a gestiunii acestor servicii;

Având în vedere Hotărârea nr.53/2008 privind aprobarea programului de transport județean de persoane pe perioada 2008-2011;

Având în vedere dispozițiile art. 17 din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, art.16 din Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a acestui act normativ, art.II din Ordonanța nr.27/2010 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, alin.l al articolului unic al O.U.G. nr.30/2013 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport public județean, precum și art.91, alin.(l), lit.”d”, alin.(5), lit.”a” și alin. (13) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă menținerea până la data de 31.12.2013 a valabilității Programului de transport public județean de persoane prin servicii regulate, precum și a duratei contractelor de delegare a gestiunii acestor servicii.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului.


PREȘEDIME/

Aristotel CăncescuContrasemnează,


SECRETAR Maria DumbrăveanuSe difuzează;

Județean Brașov


1 ex: Președintele Consiliului