Hotărârea nr. 196/2013

Hotărârea.nr.196 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: BRAŞOV (S.C. Transbus S.A. str. 13 Decembrie, nr.135 – Autobaza - parcare ) - CRISTIAN (S.C. Valachia Apex S.R.L. – punct de lucru Cristian - incintă)


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 196

din data 23.05.2013

privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: BRAȘOV (S.C. Transbus S.A. str. 13 Decembrie, nr.135 - Autobaza - parcare ) - CRISTIAN (S.C. Valachia Apex S.R.L. - punct de lucru Cristian - incintă)

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.05.2013;

Analizând referatul nr.3649/29.04.2013 întocmit de către Direcția Investiții,Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport de Persoane, prin care se propune atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini (grafic de circulație) pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: BRAȘOV (S.C. Transbus S.A. str. 13 Decembrie, nr.135 - Autobaza -parcare ) - CRISTIAN (S.C. Valachia Apex S.R.L. - punct de lucru Cristian - incintă); perioada de valabilitate: de la data emiterii licenței de traseu până la data de 31.12.2013;

Având în vedere dispozițiile art. 17 alin.(l) lit. „p” din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007, modificată și completată prin Legea nr. 163/2011 și art. 31, alin.lAl, art. 32 din Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, modificat prin Ordinul nr. 182/2011, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordinului 182/2011, precum și art. 91, alin.l, lit. d și alin. 5, lit. a, pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulteioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulteioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini (grafic de circulație) pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: BRAȘOV (S.C. Transbus S.A. str. 13 Decembrie, nr.135 - Autobaza -parcare ) - CRISTIAN (S.C. Valachia Apex S.R.L. - punct de lucru Cristian - incintă); perioada de valabilitate: de la data emiterii licenței de traseu până la data de 31.12.2013.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport de
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

-

Red.BC/BC

Se difuzează:


1 ex.- - DIUAT-Autoritatea Județeană de Transport de Persoane

1 ex.- Cabinet Președinte Consiliul Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție