Hotărârea nr. 193/2013

Hotărârea.nr.193 - privind trecerea în domeniul public al Judeţului Braşov, a unor bunuri imobile – construcţii şi terenuri – în care îşi desfăşoară activitatea unele instituţii aflate în subordinea Consiliului Judeţean Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.193

din data de 23.05.2013

- privind trecerea în domeniul public al Județului Brașov, a unor bunuri imobile - construcții și terenuri - în care își desfășoară activitatea unele instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013

Analizând referatul nr.4292/9.05.2013 întocmit de Direcția Investiții, Urbanism si Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu prin care se propune trecerea în domeniul public al Județului Brașov, a unor bunuri imobile - construcții și terenuri - în care își desfășoară activitatea unele instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.21 si art.22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și art. 91 alin. (1), lit. „c” și art.120 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art<l, Se trece în domeniul public al Județului Brașov, bunurile imobile - construcții și terenuri - în care își desfășoară activitatea unele instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, după cum urmează:

  • 1. Teren, în suprafață de 143 mp - nr.cad 117673, CF nr.l 17673 al loc. Brașov (provenit din conversie CF nr.28784 (A+3) Brașov, cu nr. top 481 l/5/a/2/l), proprietatea Statului Român;

  • 2. Teren, în suprafață de 14,688 mp - nr. cad 117691, CF nr.l 17691 al loc. Brașov (provenit din conversie CF nr.20877 Brașov top 4811/5/a/l), proprietatea Statului Român;

  • 3. Teren, în suprafață de 4000 mp, situat în Brașov, str. Lânii nr.47 - identificat cu nr. cad 3267 (nr. top 11320/2), CF nr.39190 al loc. Brașov, proprietatea Statului Român;

  • 4. Teren, în suprafață de 82708 mp - nr.top 9446/1/2, CF nr. 100029 al loc. Săcele (provenit din conversie CF nr.3915 Satulung), proprietatea Statului Român;

  • 5. Imobil cu destinația cabinete medicale și cota teren aferent 109/393,8 mp, situat în Brașov, str. Gospodarilor nr.9, identificat cu nr. Top 11281/6/21, CF nr.31459 Brașov, proprietar Statul Român;

  • 6. Imobil - apartament nr.7 cu cota de 20% din curtea de 631 mp, situat în Brașov, Piața Sfatului nr.25, identificat CF nr.25569 Brașov cu nr. Top 5657/2/1, 5658/1/2/1;

  • 7. Imobil - apartament nr.8 cu cota de 7.5% din curtea de 631 mp, situat în Brașov, Piața Sfatului nr.25, identificat CF nr.26121 Brașov cu nr. Top 5657/2/2/a;

  • 8. Imobil - apartament nr.9 cu cota de 50% din curtea de 631 mp, situat în Brașov, Piața Sfatului nr.25, identificat CF nr.26122 Brașov cu nr. Top 5657/2/2/b;

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului Compartimentul Patrimoniu.

PREȘEDlk Aristotel Cs nț
Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu