Hotărârea nr. 191/2013

Hotărârea.nr.191 - privind preluarea dreptului de administrare pe o perioadă de 5 ani a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Consiliului Judeţean Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR» 191 din data 23.05.2013

- privind preluarea dreptului de administrare pe o perioadă de 5 ani a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013

Analizând referatul înregistrat sub nr.3948/24.04.2013, întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Investiții prin care se propune aprobarea preluării dreptului de administrare pe o perioadă de 5 ani a unei părți în suprafață de 135 mp din imobil 3545 Brașov, situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr.231 (Sediul Centrului Militar Zonal) la parterul imobilului, aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Consiliului Județean Brașov cu destinația de birouri pentru funcționarea Direcției de Sănătate și Asistență Medicală,

Având în vedere dispozițiile art.9 alin.l, art. 21 și art.22 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările și prevederile art.867 alin.l din Codul Civil adoptat prin Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă preluarea dreptului de administrare pe o perioadă de 5 ani a unei părți din imobilul 3545 Brașov aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Consiliului Județean Brașov.

Art.2. - Partea din imobil prevăzut la art.l va fi utilizată pentru funcționarea Direcției de Sănătate și Asistență Medicală Brașov.

Art»3. - Consiliul Județean Brașov se obligă ca în termen de 5 ani de la data preluării părții de imobil prevăzută la art.l să realizeze un nou sediu pentru Direcția de Sănătate și Asistență Medicală Brașov.

Art.4. - în cazul în care nu se respectă destinația imobilului prevăzută la art.2 și obligația prevăzută la art.3, partea din imobilul 3545 revine în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.5. - La expirarea termenului de 5 ani de la data punerii în aplicare a hotărârii Guvernului, partea din imobil prevăzută la art.l revine în administrarea Ministerului Apărării Naționale, conform legislației în vigoare.

Art.6. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 145/29.10.2012 privind aprobarea cererii pentru preluarea dreptului de folosință cu titlu gratuit a unor spații cu destinația de birouri, situate la parterul imobilului din Municipiul Brașov, str. Lungă nr.231, pentru Direcția de Sănătate și Asistență Medicală din cadrul Consiliului Județean Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.7, - Prezenta hotărâre se transmite Ministerului Apărării Naționale în vederea întocmirii notei de fundamentare și a proiectului hotărârii de guvern.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu