Hotărârea nr. 190/2013

Hotărârea.nr.190 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Oraşul Râşnov în vederea realizării în comun a lucrărilor de execuţie la obiectivul “Modernizare DJ101 – Râşnov – U.M. 01454, km 0+000 – 9+100”


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.190

din data de 23.05.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Orașul Râșnov în vederea realizării în comun a lucrărilor de execuție la obiectivul “Modernizare DJ101 - Râșnov - U.M. 01454, km 0+000 -9+100”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.05.2013

Analizând referatul nr.2878/26.03.2013 întocmit de Direcția Administrare Drumuri și Poduri prin care se propune asocierea Județului Brașov cu Orașul Râșnov în vederea realizării în comun a lucrărilor de execuție la obiectivul “Modernizare DJ101 - Râșnov - U.M. 01454, km 0+000-9+100”;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”e” și alin 6 lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 35 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Orașul Râșnov în vederea realizării în comun a lucrărilor de execuție la obiectivul “Modernizare DJ101 - Râșnov - U.M. 01454, km 0+000 -9+100”, având sursa de finanțare - credit bancar.

Art.2. - Contractul de asociere între județul Brașov și orașul Râșnov va fi aprobat în următorul plen.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Dprfnuri și Poduri și Direcția Economică.