Hotărârea nr. 19/2013

Hotărârea.nr.19 - privind aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.19 din data de 29.01.2013

privind aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2013;

Analizând referatul cu nr. 135/9.01.2013 întocmit de către Serviciul Administrație Publică Locală din cadrul Direcției de Administrație Publică Locală, precum și adresa cu nr. 135/9.01.2013 a Inspectoratului Școlar Județean al Județului Brașov, prin care se propune înlocuirea doamnei Drăghici Dorina, inspector școlar de specialitate, ca urmare a încetării detașării, cu doamna Mesaroșiu Simona, inspector de specialitate, începând cu data de 8.01.2013;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean nr.372/26.09.2011;

Având în vedere dispozițiile art.8, alin.(3), lit. „i” din H.G.R. nr.1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.104 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, art.4, alin.(l) și alin.(2); art.5, alin.(l), lit.”b” din H.G.R. nr. 1437/2004 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.91, alin.(l), lit. „d” și alin.(5), lit. „a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, în sensul înlocuirii doamnei Drăghici Dorina, inspector școlar de specialitate, cu doamna Mesaroșiu Simona, inspector de specialitate, începând cu data de 8.01.2013, Comisia urmând a avea următoarea componență: Președinte:     Maria Dumbrăveanu- Secretarul Județului Brașov;

Vicepreședinte: Durnă Gheorghe - Director adjunct la Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului Brașov;

Membrii:       Mâzgăreanu Ioan - Medic specialist desemnat de Direcția de Sănătate Publică a

Județului Brașov;

Mesaroșiu Simona - Inspector școlar de specialitate desemnată de Inspectoratul Școlar al Județului Brașov;

Mihaela Hermenean - Reprezentant al Inspectoratului Județean de Poliție Brașov; Borș Georgeta-Diana -Reprezentant al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov;

Tatiana Burcel - Asistent social, Fundația „Agapedia” Brașov.

Art2. - Hotărârea Consiliului Județean nr.372/26.09.2011 și Hotărârea Consiliului Județean nr.276/2010, se modifică în mod corespunzător.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

PREȘEDINTĂ, Aristotel Canbescu


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu