Hotărârea nr. 189/2013

Hotărârea.nr.189 – aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia de Părinţi a Colegiului Naţional „Unirea” Braşov în vederea derulării unor proiecte educaţionale şi finanţarea cu 6.000 lei

România
Consiliul Județean Brașov


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.189

din data de 23.05.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu „Asociația de Părinți a Colegiului Național Unirea Brașov" în vederea derulării unor proiecte educaționale și finanțarea cu 6.000 lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013;

Analizând referatul nr.3502/08.05.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune cooperarea Județului Brașov cu „Asociația de Părinți a Colegiului Național Unirea Brașov” și finanțarea cu suma de 6.000 din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2013, cap.67.02 - Cultură, recreere și religie, pentru finanțare unor proiecte educaționale;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit.”e”, alin.(5), lit.”a”, pct.l și alin. (6), lit. “a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu „Asociația de Părinți a Colegiului Național Unirea Brașov” în vederea derulării unor proiecte educaționale și finanțarea cu 6.000 lei din bugetul Județului Brașov aprobat pe anul 2013, cap.67.02 - Cultură, recreere și religie pentru finanțare unor proiecte educaționale.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.

PREȘEDWHTE, Aristotel Câncescu


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu