Hotărârea nr. 188/2013

Hotărârea.nr.188 - privind suplimentarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov, pe trimestrul II, cu suma de 156,74 mii lei, sumă virată de SC COMPANIA APA Braşov S.A

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov.ro Website: vwN.judbrasov.ro
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.188

din data de 23.05.2013

- privind suplimentarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe trimestrul II, cu suma de 156,74 mii lei, sumă virată de SC COMPANIA APA Brașov S.A

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.05.2013

Analizând referatul nr.4365/10.05.2013 întocmit de către Direcția Economică - Compartimentul Venituri prin, care se propune aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe trimestrul II, cu suma de 156,74 mii lei, reprezentând impozit pe profit și redevență încasată în plus față de impozitul de profit și redevență prevăzută a se încasa, după cum urmează: la Venituri, Subcapitolul 01.02.01 „Impozit pe profit de fa agenții economici” cu suma de 148,74 mii lei și Subcapitolul 30.02.05 „Venituri din concesiuni și închirieri” cu suma de 8 mii lei, la Cheltuieli, Capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” cu suma de 156,74 mii iei, sumă virată de SC COMPANIA APA Brașov S.A;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.”a” și alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum și art.91 alin.l lit.”d” , alin 5, lit „a" pct.13 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.34, alin. 17 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă suplimentarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe trimestrul II, cu suma de 156,74 mii lei, reprezentând impozit pe profit și redevență încasată în plus față de impozitul pe profit și redevență prevăzută a se încasa, sumă virată de SC COMPANIA APA Brașov S.A., după cum urmează:

la Venituri, Subcapitolul 01.02.01 „Impozit pe profit de la agenții economici” cu suma de 148,74 mii lei și Subcapitolul 30.02.05 „Venituri din concesiuni și închirieri” cu suma de 8 mii lei.

la Cheltuieli, Capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” cu suma de 156,74 mii lei;

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.                          /

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu