Hotărârea nr. 187/2013

Hotărârea.nr.187 - aprobarea schimbării destinaţiei sumei de 100.000 lei din sumele repartizate Comunei Şinca Nouă, din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 187

din data de 23.05.2013

- privind aprobarea schimbării destinației sumei de 100.000 lei din sumele repartizate Comunei Șinca Nouă, din cota de 20% din impozitul pe venit și din sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 23.05.2013;

Analizând Referatul nr.ad.3907/9.05.2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism, Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea schimbării destinației sumei de 100.000 lei din sumele repartizate Comunei Șinca Nouă, din cota de 20% din impozitul pe venit și din sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, prin diminuarea sumei de 100.000 lei repartizată pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau capital și se majorează cu suma de 50.000 lei la Cap. “Sedii Primării” (reparații Primăria Șinca Nouă) și 50.000 lei la Cap. “Alte Programe “(construcție sediu Situații de Urgență) ;

Având în vedere dispozițiile art.33, alin.(3), lit.b din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, modificat prin O.U.G. nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar bugetare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă schimbarea destinației sumei de 100.000 lei din sumele repartizate Comunei Șinca Nouă, din cota de 20% din impozitul pe venit și din sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, prin diminuarea sumei de 100.000 lei repartizată pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau capital și majorarea cu suma de 50.000 lei la Cap. “Sedii Primării” (reparații Primăria Șinca Nouă) și 50.000 lei la Cap. “Alte Programe “(construcție sediu Situații de Urgență).

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri


Contrasemnează, SECRETAR