Hotărârea nr. 186/2013

Hotărârea.nr.186 – aprobarea schimbării destinaţiei sumei de 100.000 lei din sumele repartizate Comunei Ormeniş, din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov,ro Website: www.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.186

din data de 23.05.2013

- privind aprobarea schimbării destinației sumei de 100,00 mii lei din sumele repartizate Comunei Ormeniș, din cota de 20% din impozitul pe venit și din sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013;

Analizând referatul nr.4550/15.05.2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism, Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea schimbării destinației sumei de 100,00 mii lei din sumele repartizate Comunei Ormeniș, din cota de 20% din impozitul pe venit și din sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 , prin diminuarea sumei de 100,00 lei de la Cap.“Reabilitare Cămin Cultural Ormeniș”,și majorarea cu aceeiași sumă la Cap. “Achiziție teren aferent construcției Căminului Cultural Ormeniș

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.38/11.03.2013 referitoare la repartizarea cotei de 20% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 și aprobarea destinației sumelor;

Având în vedere dispozițiile arl.33, alin.(3), lit.b din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, modificat prin O.U.G. nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar bugetare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. Se aprobă schimbarea destinației sumei de 100,00 mii lei din sumele repartizate Comunei Ormeniș, din cota de 20% din impozitul pe venit și din sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, prin diminuarea sumei de 100,00 lei de la Cap.“Reabilitare Cămin Cultural Ormeniș”,și majorarea cu aceeași sumă la Cap. “Achiziție teren aferent construcției Căminului Cultural Ormeniș.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția