Hotărârea nr. 185/2013

Hotărârea.nr.185 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei VOILA de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Consiliul Județean Brașov


Cod F-16


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office@)iudbrasov.ro

Website: www Judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.185

din data de 23.05.2013- privind schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei VOILA de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013


Analizând referatul nr.3446/10.04.2013 întocmit de Direcția Investiții, Urbanism si


Amenajarea Teritoriului prin care se propune schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei VOILA de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013;

Văzând HCJ nr.38/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Voila;

Având în vedere dispozițiile art.33, alin.(3) lit„b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 91 alin. (1), lit. „b” și alin.(3) lit.a, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei VOILA de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, după cum urmează:


• diminuarea cu 100 mii lei, din suma alocată pentru ”Achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital” și majorarea cu aceeași sumă la Capitolul „Canalizare”.


Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu