Hotărârea nr. 184/2013

Hotărârea.nr.184 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Viştea de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.184 din data de 23.05.2013

- privind schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Viștea de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24.05.2013

Analizând referatul nr.ad 2242/19.04.2013 întocmit de Direcția Investiții, Urbanism si Amenajarea Teritoriului prin care se propune schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Viștea de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013;

Văzând HCJ nr.38/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Viștea;

Având în vedere dispozițiile art.33, alin.(3) lit„b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 91 alin. (1), lit. „b” și alin.(3) lit.a, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Viștea de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, după cum urmează:

• diminuarea cu 180 mii lei, din suma alocată pentru ”Achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital” și majorarea cu aceeași sumă la Cap.74.02 „Canalizarea și tratarea apelor reziduale 74.02.06”, reprezentând cofinanțarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Sistem de canalizare și stație de epurare pentru localitățile Viștea de Jos și Viștea de Sus, comuna Viștea”.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.


Contrasemnează, SECRETAR, Mana Dumbrăveanu