Hotărârea nr. 182/2013

Hotărârea.nr.182 – aprobarea situaţiilor financiare şi a contului de execuţie al bugetului Judeţului Braşov pentru anul 2012


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.182

din data de 23.05.2013

- privind aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție al bugetului Județului Brașov pentru anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013;

Analizând Referatul nr.4521/16.05.2013 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție al bugetului Județului Brașov pentru anul 2012;

Având în vedere dispozițiile art.57, alin.(l) și alin.(4) din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, precum și art.91, alin.(l), lit. „b” și alin.(3) lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă situațiile financiare și contul de execuție al bugetului Județului Brașov pentru anul 2012, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


România


Consiliul jTFutiean BrașovDirecția Economică

Serviciul Contabilitate

Nr. înregistrare: Cod:

RAPORT EXPLICATIV la bilanțul contabil încheiat la 31 DECEMBRIE 2012

Bilanțul contabil centralizat încheiat la 31 decembrie 2012 s-a întocmit în baza Legii contabilității nr. 82/91 republicată cu toate modificările și completările ulterioare , a O.M.F.P 1917/2005 pentru aprobarea Normele Metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice , a O.M.F.P 629/2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice , a O.M.F.P 492/2012 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, a O.M.F.P 71/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 .12.2012 și a balanței sintetice centralizate la 31 decembrie 2012 pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor operațiunilor consemnate în documentele justificative avizate de realitate și legalitate și confirmate de control financiar preventiv.

Informațiile din bilanțul centralizat s-au obținut prin însumarea datelor din bilanțul contabil al subunităților Consiliului Județean Brașov denumite în continuare ordonatori terțiari de credite, care au primit subvenție sau alocație de la bugetul local și care țin evidență contabilă proprie și întocmesc situațiile financiare proprii, precum și bilanțul propriu al Consiliului Județean Brașov.

Datele înscrise în bilanțul centralizat la Consiliul Județean Brașov reflectă situația patrimoniului public și privat al județului, activele curente și necurente, total datorii, capitaluri proprii precum și rezultatul patrimonial al exercițiului la sfârșitul anului 2012.

CAP. I POLITICI ȘI METODE CONTABILE UTILIZATE la întocmirea bilanțului contabil la 31 decembrie 2012

Contabilitatea instituției este organizată conform Legii contabilității nr.82/1991 republicată și a Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și al planului de conturi, în compartiment distinct, respectiv serviciul financiar-contabilitate.

Contabilitatea instituției oferă informații cu privire la execuția bugetului local al județului de venituri și cheltuieli, al bugetului propriu al Consiliului Județean Brașov, rezultatul execuției bugetare, patrimoniul aflat în administrare, rezultatul patrimonial la sfârșitul anului 2012.

Politicile contabile utilizate de instituția publică sunt cele universale ale legii contabilității și respectă principiile contabilității de angajamente, conform Ordinului Ministrului de Finanțe nr. 1917/2005 și O.M.F.P 1792/2002 de aprobare a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

Contabilitatea instituției oferă o imagine reală a situației financiare și patrimoniale în urma înregistrării tuturor operațiunilor în mod cronologic și sistematic ,care au la bază toate documentele justificative corespunzătoare.

Bunurile care alcătuiesc patrimoniul public și privat al UAT județul Brașov au fost inventariate anual si reevaluate în anul 2010 conform legislației în vigoare, iar patrimoniul actual se află la justa sa valoare la data de raportare,respectiv 31 decembrie 2012.

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională.

La baza tuturor înregistrărilor privind contabilitatea veniturilor și cheltuielilor stau documente justificative avizate din punct de vedere al controlului financiar preventiv, sunt vizate de realitate și legalitate de către persoanele nominalizate prin dispoziții ale ordonatorului principal de credite.

Evaluarea disponibilităților,creanțelor și datoriilor în valută se efectuează la cursul de schimb BNR din ultima zi a trimestrului, apoi se stabilește rezultatul favorabil sau nefavorabil din aceste operațiuni.

Politica de împrumuturi a instituției respectă prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 actualizată, și anume se încadrează în gradul de îndatorare stabilit de lege, precum și în strategia de dezvoltare stabilită de legile bugetare anuale.

Județul Brașov reprezentat legal de Consiliul Județean are în derulare două credite interne, respectiv la Banca Comercială Română în valoare de 33.661.200 lei pentru reabilitarea unor obiective cultural-sportive din municipiul Brașov și județ și la Banca de Export-Import a României Eximbank S.A în valoare de 52.693.000 lei pentru reabilitarea drumurilor locale, comunale , orășenești și achiziționarea a 10 ambulanțe necesare sistemului sanitar din județ.

în anul 2009 s-a aprobat un alt credit intern de către Ministerul de Finanțe prin avizul Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale nr.1393/26.10.2009 de la B.C.R.în valoare de 14.000.000 euro pentru finanțarea parțială a obiectivului de investiții „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”.

Metoda utilizată de instituția noastră și instituțiile publice din subordinea Consiliului Județean Brașov pentru amortizarea activelor fixe corporale și necorporale este cea liniară.

Situația financiară anuală s-a întocmit în moneda națională, conform normelor de conducere a contabilității și respectă principiile contabile generale, respectiv:

 • -  principiul continuității activității

 • -  principiul permanenței metodelor

 • -  principiul prudenței

 • -  principiul independenței exercițiului financiar

 • -  principiul comparabilității informațiilor

 • -  principiul necompensării

 • -  principiul intangibilității

 • -  principiul materialității

Situația financiară anuală a rezultat în urma centralizării datelor din bilanțurile contabile ale tuturor unităților din subordinea Consiliului Județean Brașov întocmite la data de 31 decembrie 2012.

CAP. H ANALIZA CONTURILOR PE BAZĂ DE BILANȚ

Elementele din bilanțul contabil centralizat al Consiliului Județean Brașov la finele anului 2012, prezintă următoarele influențe (creșteri /descreșteri) față de începutul anului, astfel:

I. Total active necurente au crescut la sfârșitul trimestrului IV față de începutul anului cu 54 864 953 lei, astfel:

 • - la active fixe necorporale

  - 283 291 lei

  + 5 976 232 lei

  + 47 368 655 lei

  + 1 626 906 lei + 176 451 lei


 • - instalații tehnice,mijloace de transport,mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

 • - terenuri și clădiri

 • - active financiare necurente peste un an

 • - creanțe necurente

ILTotal active curente au crescut la sfârșitul perioadei față de începutul anului cu 16 256 436 lei și sunt formate din :

 • - stocuri

 • - total creanțe curente

 • - total disponibilități

 • - cheltuieli în avans

+ 1 210 389 lei

-1545 079 lei + 16 588 886 lei

+ 2 240 lei

m. Total datorii

IV. Rezultatul patrimonial al exercițiului, deficit:

+ 17 718 364 lei.

23 433 152 lei.

CAP. III ANALIZA CONTULUI DE REZULTAT

PATRIMONIAL la 31 decembrie 2012

O altă situație care poate fi analizată prin comparație este Contul de rezultat patrimonial, anexa 2, pe aceeași perioadă a anului curent 2012 față de anul precedent 2011:

 • -  la venituri operaționale se constată o creșterea față de anul precedent de 187 589 438 lei;

 • -  la cheltuieli operaționale se constată o creștere față de anul precedent de 209 167 803 lei;

rezultatul din activitatea operațională pe perioada anului 2012 este deficit în sumă de 22 185 667 lei.

 • - veniturile financiare au scăzut în anul curent față de anul precedent cu 439 047 lei ca urmare a cursului nefavorabil la valuta în care facem plata la creditul BERD.

 • - cheltuielile financiare au crescut în anul curent față de anul precedent, pe aceeași perioadă cu 2 394 910 lei, iar rezultatul din activitatea financiară este deficit în sumă de 9 410 423 lei.

- veniturile extraordinare au crescut în anul curent față de anul precedent, pe aceeași perioadă cu 7 358 704 lei , iar cheltuielile extraordinare au scăzut cu 668 522 lei, ceea ce a dus la un excedent de 8 070 041 lei pentru perioada raportată.

Rezultatul patrimonial la finele anului 2012 este deficit în sumă totală de 23 526 049 lei.

Comparativ cu anul precedent,deficitul a crescut în proporție de 30%, iar în sumă absolută cu 16 385 096 lei.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

PRIVIND ANALIZA CONTULUI DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL

la 31 decembrie 2012

Veniturile totale încasate la bugetul local la sfârșitul anului 2012 sunt în proporție de 99 % față de prevederile bugetare definitive pe aceeași perioadă, iar în sumă absolută sunt de 223 209 992 lei.

Pe categorii de venituri situația se prezintă astfel:

- mii lei -

Nr. Crt.

Denumire indicator

Prevederi bugetare an 2012

încasări realizate an 2012

Procent de realizare

%

1.

Venituri totale din care:

225 304

223 210

99%

2.

Venituri proprii

111 582

110 678

99%

3.

Sume defalcate din TVA

62 877

62 865

100%

4.

Transferuri voluntare

1070

1370

128%

5.

Subvenții

48 543

48 062

99%

6.

Sume primite de la UE și alti donatori

1232

235

19%

Cheltuielile totale efectuate din bugetul local în perioada raportată nu depășesc prevederile creditelor bugetare definitive aprobate pentru aceeași perioadă, iar situația pe capitole de cheltuieli și pe secțiuni se prezintă astfel:

- mii lei -

Nr. Crt.

Capitol de cheltuială

Credite bugetare aprobate 2012

Plăți efectuate an 2012

Procent de realizare

%

1.

Total cheltuieli din care:

235 212

207 688

88%

2.

Autorități publice și acțiuni externe

17 563

13 962

79%

3.

Alte servicii publice generale:

14 567

14 222

98%

4.

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi:

7 561

7 405

98%

5.

Apărare:

1 089

784

72%

6.

Ordine publică și siguranță națională:

96

-96

0%

7.

învățământ:

24 442

22 506

92%

8.

Sănătate:

16 842

8142

48%

9.

Cultură, recreere și religie:

22 040

21 650

98%

10.

Asigurări și asistență socială:

82 251

81306

99%

11.

Locuințe, servicii si dezvoltare publică:

11 706

10 526

90%

12.

Protecția mediului:

1

370

72

19%

13.

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare:

765

619

81%

14.

Transporturi:

35 559

27 147

59%

15.

Alte acțiuni economice:

260

- 556

0%

în sumă absolută cheltuielile totale realizate din bugetul local sunt de 207 688 227 lei, mai mici decât veniturile încasate cu 15 521 765 lei și reprezintă excedentul bugetului local la sfârșitul anului 2012.

Acest excedent se explică din faptul că la ambele secțiuni ale contului de execuție al bugetului local a rezultat excedent, astfel:

 • -  la secțiunea de funcționare excedentul este de 14 158 mii lei;

 • -  la secțiunea de dezvoltare excedentul este de 1 364 mii lei.

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu reglementările contabile actuale, în moneda națională, conform planului de conturi la instituții publice aprobat cu OMFP 1917/2005 și respectă politicile contabile utilizate, iar persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Notă explicativă la bilanțul de la 31.12.2012

Referitor la anexai - Bilanț la 31.12.2012, analizând soldul la raportarea lunară la 31.12.2012 și raportarea finală, se constată următoarele:

• la cod rând 21 - Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări, cuprinde și soldul contului 481 de la școlile speciale reprezentând rezultatul închiderii conturilor de cheltuieli cu provizioanele; rezultat constituit în baza sentințelor judecătorești.

 • •  La cod rând 52: soldul de 85.502 lei, reprezintă:

o 20.278 lei reprezintă garanții participare licitație de la societăți care și-au încheiat activitatea și nu au mai solicitat restituirea garanției mai vechi de un an de zile;

o 7.787 lei reprezintă asistență socială alocații copii cărora nu le corespunde adresa și s-au întors banii la unitate;

o 57.437 lei reprezintă indemnizații asistență socială pentru persoanele cu handicap virate de către poștă persoanelor care nu au fost găsite la domiciu.

 • •  La cod rând 55: soldul de 15.354.078 lei, reprezintă provizioane necurente (ct.151) rezultat constituit în baza sentințelor judecătorești definitive de la următoarele instituții:

o Școala Specială Codlea în sumă de: 448.885 lei;

o Școala Specială Brașov în sumă de: 1.671.406 lei;

o Școala Specială Făgăraș în sumă de: 65.222 lei;

o Școala Specială Victoria în sumă de: 271.000 lei; o Camera Agricolă Brașov în sumă de: 652.697 lei;

o Școala Specială Brădet în sumă de: 255.170 lei;

o Direcția Copilului Brașov în sumă de: 3.726.575 lei;

o Școala de Arte și Meserii Brașov în sumă de: 115.237 lei;

o Spitalul Județean de Urgență Brașov în sumă de: 5.680.549 lei;

o Spitalul Clinic de Copii Brașov în sumă: 2.467.337 lei.

 • •  La cod rând 75: soldul de 1.669.000 lei, reprezintă provizioane curente (ct.151) rezultat constituit în baza sentințelor judecătorești definitive de la următoarea instituție:

o Direcția Copilului Brașov în sumă de: 1.669.0001ei.

 • •  la cod rând 22: o creștere față de raportarea lunară din luna decembrie de 8.672 lei, reprezintă diferența de plată în luna decembrie 2012 dintre suma datorată ca fond național unic de asig.soc.de sănătate și suma de recuperat rezultată din zilele de concediu medical suportate din CASS;

 • •  la cod rând 63.1: o creștere față de raportarea lunară din luna decembrie de 7.901 lei, reprezintă diferența de plată în luna decembrie 2012 dintre suma datorată ca fond național unic de asig.soc.de sănătate și suma de recuperat rezultată din zilele de concediu medical suportate din CASS. Aceste diferențe provin din înregistrarea eronată la raportarea lunară și înregistrarea corectă la raportarea trimestrială la 31.12.2012 de la unitatea Județul Brașov.

Referitor la corelația dintre Anexa 1 și Anexa 2 respectiv soldul contului 121 - Rezultat patrimonial al exercițiului, se constată o diferență de 92.897 lei, aceasta provenind de la Școala Specială Codlea reprezentând finanțarea de la bugetul de stat.

Referitor la anexa 3 - Situația Fluxurilor de Trezorerie la 31.12.2012, analizând soldul la începutul perioadei și soldul la sfârșitul perioadei de raportare, respectiv la data de 31.12.2012 rezultă o creștere de 8.349.913 lei. Disponibilul la sfârșitul perioadei în sumă de: 32.885.419 lei se compune din:

 • -  sold ct.550 - în sumă de 47.906 lei, reprezintă garanții de bună execuție;

 • -  sold ct.5151 - în sumă de 1 lei, reprezintă disponibilități din fonduri nerambursabile ct.5047, de la Spitalul Clinic de Copii Brașov;

 • -  sold ct.552 - în sumă de 970.719 lei reprezintă garanție participare la licitație;

 • -  sold ct.560 - în sumă de 3.994.685 lei reprezintă disponibilități raportate conform legii;

 • -  sold ct.562 - în sumă de 4.835 lei reprezintă disponibil ct.5004 de la Biblioteca județeană Brașov;

 • -  sold ct.5213 - în sumă de 27.867.273 lei repreintă excedentul bugetului local (ct.8298).

Referitor la anexa 4 - Situația Fluxurilor de Trezorerie la bănci comerciale la 31.12.2012, analizând soldul la începutul perioadei și soldul la sfârșitul perioadei de raportare, respectiv la data de 31.12.2012 rezultă o creștere de 2.947.814 lei. Disponibilul la sfârșitul periaodei în sumă de: 14.870.303 lei se compune din:

 • -  cont 5124 - sold în sumă de 53.444 lei, reprezintă disponibil bănci comerciale pentru dobânzi și comisioane;

 • -  cont 5151- sold în sumă de 161.507 lei, reprezintă fonduri nerambursabile preaderare în valoare de 20.881 lei și postaderare în valoare de 140.626 lei;

 • -  cont 550 - sold în sumă de 269.170 lei reprezintă garanție gestionar;

 • -  cont 555 - sold în sumă de 3.809.833 lei reprezintă cont escrow împrumut BERD ȘI BCR. Suma este constituită în baza următoarelor documente:

 • - Contract Escrow între Județul Brașov și BERD conform căruia cont Escrow înseamnă contul în euro deschis și menținut în numele Județului la

banca proiectului, în conformitate cu termenii și condițiile contaractuale, va depune și menține anumite fonduri de rezervă pentru asigurarea plăților și obligațiilor conform contractului de împrumut.

 • - Convenție de cont Escrow nr.1/12.01.2010 conform căruia cont Escrow este contul deschis la agentul Escrow pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de credit DM nr.53/14.10.2009 conform condițiilor stipulate prin convenție.

 • -  cont 5121- sold în sumă de 10.390.014 lei, reprezintă disponibil în lei la bănci comerciale pentru dobânzi și comisioane 3.499 lei și disponibil în bănci comerciale reprezentând tragere din împrumut intern din Banca Comercială Română în vederea achitării contravalorii terenurilor expropriate persoanelor fizice pentru realizarea obiectivului de investiții a Aeroportului International Ghimbav - Brașov în sumă de 10.386.515 lei;

 • -  cont 5161- sold în sumă de 186.335 lei reprezintă disponibilități în valută la bănci comerciale pentru dobânzi și comisioane aferente împrumut BCR Cultură.

Referitor la Anexa 7 la capitolul 67.07, subcapitol 67.07.03.12 la titlul 71, analizând plățile de la raportarea lunară din luna decembrie față de plățile raportate la darea de seamă la 31.12.2012 se constată următoarele diferențe:

 • •  la aliniatul 71.01.01:   -2.237.355 lei, raportați la situațiile lunare

din decembrie 2012;

 • •  la aliniatul 71.01.01:     +2.237.355 lei, raportați la situațiile

trimestriale la 31.12.2012;

 • •  Această diferență provine din înregistrarea unei facturi ce s-a evidențiată în contabilitate după depunerea situațiilor lunare la decembrie 2012.

Referitor la Anexa 7 la capitolul 66.10.06.01 articolul 20.27 col.8 -Cheltuieli efective în sumă de 1.400 lei se prezintă astfel:

 • •  Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov primește conform contractului de achiziție tichete de masă iar printr-o clauză contractuală bonus un număr de tichete cadou pe care le distribuie angajaților. Prin distribuire la angajați se evidențiază în contul de execuție, cheltuiala aferentă acestor tichete cadou la art.20.27.

Referitor la Anexa 7 la capitolul 67.08.03.02 articolul 20.06.02 col.8 - Cheltuieli efective în sumă de 1.620 lei reprezintă diferențe de curs valutar io

din cadrul proiectului din fonduri externe nerambursabile de Biblioteca Județeană Brașov.

Referitor la anexa 9 - Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare loaclă) - venituri, analizând încasările de la raportarea lunară din luna decembrie față de încasările raportate la darea de seamă la 31.12.2012 se constată următoarele diferente:

 • •  la codul 43.10.14 la raportarea lunară s-a raportat suma de 3.507.005 lei iar la darea de seamă la 31.12.2012 s-a raportat suma de 3.507.003 lei, diferența de +2 lei se datorează din înregistrarea eronată de la un cod la altul;

 • •  la codul 43.10.16, respectiv 43.10.16.01 la raportarea lunară s-a raportat suma de 2.525.520 lei iar la darea de seamă la 31.12.2011 s-a raportat suma de 2.525.518 lei, diferența de -2 lei se datorează din înregistrarea eronată de la un cod la altul;

Referitor la anexa 14b - Disponibil din Mijloace cu Destinație

Specială , analizând soldul la începutul perioadei și soldul la sfârșitul perioadei la data de 31.12.2011 - rezultă o scădere după cum urmează:

 • •  la cod rând 01:

  • - 18.185 lei;

  - 552 lei;

  • - 17.633 lei.


 • •  la cod rând 02:

 • •  la cod rând 03:

Acestea reprezintă plăți din sume primite ca donații și sponsorizări în valoare de 43.951 lei de la Direcția Copilului, iar la rândul 03 sunt încasări reținute gestionarilor conform Legii 22/1969, în sumă de 25.046 lei și plăti în sumă de 42.679 lei care reprezintă restituiri garanții materiale gestionari prin plecarea din instituții.

Referitor la anexa 17 Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri: la suma de 86 lei din anexa de venituri aferentă bugetului de fonduri nerambursabile cod rând 31.08.03, col.06 vă comunicăm, următoarele: această sumă reprezintă dobândă încasată la disponibilitățile aflate în cont aferentă proiectului „CHELTENHAM; - Marea Britanie și rămâne în sold până la finalizarea proiectului.

Referitor la anexa - 30 Plăți restante la 31.12.2012, rezultă următoarele constatări: Soldul la finele perioadei de 8.943.535 lei se compune din:

 • - 8.943.535 lei reprezentând contravaloare furnizori de bunuri și servicii restante peste termenul din contract (medicamente și materiale sanitare) de la spitalele de interes județean, neachitate deoarece nu au fost încasate contravaloarea serviciilor prestate facturate Casei de Sănătate (lipsă de fonduri), astfel:

 • -  sub 30 zile în sumă de: 2.991.296 lei reprezentând:

o materiale sanitare, reactivi, dezinfectanți, medicamente în sumă de: 2.367.615 lei;

o servicii cu caracter funcțional în sumă de: 550.058 lei;

o hrană în sumă de: 73.623 lei.

 • -  peste 30 zile în sumă de: 5.231.668 lei reprezentând:

o materiale sanitare, reactivi, dezinfectanți, medicamente în sumă de: 4.085.521 lei;

o servicii cu caracter funcțional în sumă de: 1.097.051 lei;

o hrană în sumă de: 49.096 lei.

 • -  peste 90 zile în sumă de: 638.970 lei:

o materiale sanitare, reactivi, dezinfectanți, medicamente în sumă de: 409.896 lei;

o servicii cu caracter funcțional în sumă de: 229.074 lei;

 • -  peste 120 zile în sumă de: 81.601 lei reprezentând:

o materiale sanitare, reactivi, dezinfectanți, medicamente în sumă de: 69.168 lei;

o servicii cu caracter funcțional în sumă de: 12.433 lei.

Referitor la anexa 29 - Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei la data de 31.12.2012 vă comunicăm următoarele:

> soldul în sumă de 20.785 lei reprezintă furnizori - debitori din abonamente reviste care se plătesc în decembrie anul curent pentru tot anul viitor și se recepționează lunar în funcție de apariții de la Biblioteca Județeană Brașov.

Referitor la anexa 31- privind situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale precum și în capitalul unor organisme internaționale, facem precizarea că la poziția 2 și 9 sunt două asociații care reprezintă asocierea județului cu unele terțe persoane juridice în vederea desfășurării unor activități de utilitate publică.

> 806 lei reprezintă garanție depusă la furnizorul de utilități (PETROM ) de Biblioteca județeană Bv.

> 100 lei reprezintă garanție depusă la furnizorul de utilități ( SC ELECTICA) de Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov.

Referitor la anexa 34 Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, vă comunicăm următoarele:

 • -  la cod rând 04 față de soldul de la 01.01.2011 în sumă de 446.189.778 lei și soldul la 31.12.2012 în sumă de 517.213.106 lei se constată:

o o creștere de 126.298.900 lei, care reprezintă:

 • ■  46.914.563 lei - bunurile transferate de la Compania Apa cf.H.G. nr.972/2002;

 • ■  22.044.748 lei - lucrări de investiții și modernizări DJ aferente anului 2012 de la Județul Brașov;

 • ■  52.215.952 lei - bunuri preluate din evidența contabilă a unităților subordonate Județului Brașov;

 • ■  864.249 lei - diferențe din reevaluare și modernizări aferente bunurilor din domeniul public;

 • ■  2.344.269 lei - bunuri preluate cf.H.G. nr.972/2002, de la Centrul de Transfuzie Sanguină Brașov;

 • ■  1.915.119 lei - bunuri preluate cf.H.G. nr.972/2002, de la Ambulanța Brașov;

o o reducere de 55.272.572 lei, care reprezintă:

 • ■  3.056.620 lei - trecere din domeniul public în domeniul privat în vederea vânzării a clădirii Policlinicii Str.Diaconu Coresii, trecere din domeniul public în domeniul privat;

 • ■  52.215.952 lei - bunuri predate din evidența contabilă a unităților subordonate în patrimoniul public al Județului Brașov;

 • -  la cod rând 05 față de soldul de la 01.01.2012 în sumă de 52.933.366 lei și soldul la 31.12.2011 în sumă de 49.842.130 lei se constată:

o o creștere de 14.377.094 lei, intare în domeniul privat conf.raportului de evaluare al Spitalului Dermato Brașov;

o o reducere de 14.377.566 lei, care reprezintă ieșirea din domeniul privat prin vânzare al Spitalului Dermato Brașov

o o reducere de 3.090.764 lei, reprezintă bunuri predate din evidența contabilă a DGSAPC Brașov și preluată domneiul public al Județului Brașov;

 • -  la cod rând 12 față de soldul de la 01.01.2012 în sumă de 3.712.560 lei și soldul la 31.12.2012 în sumă de 3.809.834 lei se constată:

o o creștere de 158.153 lei, reprezentând constituire cont ESCROW.

o o reducere de 60.879 lei, reprezentând diferența de curs valutar nefavorabilă aferentă cont ESCROW.

 • -  la cod rând 15 față de soldul de la 01.01.2012 în sumă de 2.662.900 lei și soldul la 31.12.2012 în sumă de 2.662.900 lei nu se constată nici o modificare, acest cont (1391 - Fondul de dezvoltare al spitalului) reprezentând constituire fond de dezvoltare destinate investițiilor spitalelor conf. Normelor metodologice la LG.95/2006, capitolul spitale.

Referitor la anexa 35a - Situația activelor fixe amortizabile,

9                                                                                    7

comunicăm următoarele:

- soldul ct.205 în sumă de 20.408 lei reprezintă licențe programe calculator de la unitățile din subordine.

Referitor la anexa 35b - Situația activelor fixe neamortizabile, vă comunicăm următoarele:

 • -  soldul conturilor: 213, 214 - aferente domeniului public, reprezintă valoarea bunurilor transmise CJBv. prin HCJ nr.515/18.11.2011 și contractelor de delegare, de către Compania Apa în urma încheierii programului ISPA.

 • -  soldul contului 101 în valoare de 143.083 lei reprezintă bunuri care alcătueisc domeniul public al statului de la Camera Agricolă Brașov, care a preluat de la Agenția Națională de Consultanță Agricolă prin adresa nr.885/12.02.2009. Prin adresa respectivă inventarul bunurilor din domeniul public al statului trebuie preluat de către instutuția respectivă adică Camera Agricolă Brașov conform protocolului de predare primire nr.965/258.10.2008:

Referitor la poziția „Terenuri și clădiri” cod rând 05 din bilanț încheiat la data de 31.12.2012 în valoare de 143.083 lei în corespondență cu contul 101 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului” facem următoarele precizări:

în H.G. 1609/16.12.2009 privind înființarea camerelor agricole județene prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricole județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă s-a procedat conform art.3(2), respectiv la predarea - preluarea terenurilor agricole Agenției Domeniilor Statului iar restul patrimoniului (inclusiv clădirea adminstrativă din comuna Șercaia) au fost preluate de către Camera Agricolă Județeană Brașov, astfel că în evidența contabilă a instituției este înregistrată această clădire cu valoarea de 143.083 lei.

Clădirea nu a fost înregistrată până la data de 31.12.2012 în contul 103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administartiv - teritiriale” fiindcă nu exista o hotărâre de guvern în acest sens ci doar Hotărârea nr.369/30.11.2010 a Consiliului Județean Brașov de includere acesteia în domeniul public al Județului Brașov.

Referitor la anexa 40b - Situația activelor și datoriilor publice din administrația locală, vă comunicăm următoarele:

 • • La rd. 18157 soldul în sumă de 155.185 lei se compune din componența următoarelor creanțe comerciale necurente:

 • •  La rd. 18159 soldul în sumă de 128.811 lei reprezintă:

 • ■  debitori din litigii procedurale mai vechi de 1 an neâncasate de către Centrul Cultural Reduta Brașov în sumă de 48.153 lei;

 • ■  debitori din litigii procedurale mai vechi de 1 an neâncasate de la Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap CANAAN Șercaia în sumă de 12.828 lei;

 • ■  debitori înscriși la masa credală în sumă de 67.830 lei de către Județul Brașov.

 • •  La rd.18160 soldul în sumă de 26.374 lei și reprezintă creanțe comerciale necurente de recuparat de la administrația locală după cum urmează:

 • ■  La rd.18162 soldul se compune din: 26.374 lei reprezintă creanțe comerciale necurente de recuperat de la administrația locală de Județul Brașov;

 • •  la rd. 18165 „Creanțe comerciale curente”, soldul la finele perioadei este de 24.959.636 lei și se împarte în:

 • •  la rd. 18166 „Creanțe comerciale curente de la populație”, sold în sumă de 112.403 lei având în componență: clineți neâncasați persoane fizice din lucrări agricole de la Serv.Public de Plante Brașov în sumă 6.808 lei; indemnizații necuvenite persoane cu handicap și debite din depășiri de telefoane de la personalul unității Direcției de Protecție a Copilului Brașov în sumă de 105.595 lei;

 • •  la rd.18167 „Creanțe comerciale curente de la operatori economici”, sold în sumă de 1.552.673 lei având în componență: furnizori - debitori de recuperat din lucrări de reparații neefectuate, debitori din utilități de la Județul Brașov și unitățile din subordine .

 • •  la rd. 18168 „Creanțe comerciale curente de la instituții publice” sold în sumă de: 23.294.560 lei, care se împarte astfel:

■ la rd.l 8170 „Creanțe comerciale curente - adminitrația locală” sold în sumă de 1.867.714 lei având în componență: creanțe de incasat de către Direcția de Paza si Ordine reperezentand servicii de paza si ordine neâncasate de la primării în sumă de 179.928 lei; facturi emise către alte Direcții de Protecția Copilului din țară pentru persoane instituționalizate în județul Brașov dar cu domiciliul în alte județe în sumă de 1.687.786 lei;

 • ■  la rd. 18171 „Creanțe comerciale curente - asigurări sociale” sold în sumă de 21.426.846 lei: având în componență creanțele de încasat de spitale ca urmare a facturării către Casa de Asigurări de Sănătate, a serviciilor medicale prestate și neâncasate.

 • ■  la rd. 18171.1 „Creanțe comerciale curente de la instituții publice -asigurări sociale din care: creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate” având în componență creanțe de la spitale încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate și neâncasate în sumă de 21.260.953 lei, comparativ cu Anexa 9 „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții” rândul 33.10.21, col.8 în sumă de 21.260.445 lei se constată o diferență de 508 lei aparținând Spitalului de Boli Infecțioase Brașov (306 lei) și Spitalului de Neurologie Brașov (202 lei), sumă ce nu este înregistrată pe venituri și reprezintă sume încasate de la Casa de Asigurări de Sănătate în contul 5006 „Sume de mandat” aferente medicamentelor compensate personalului din spital pe anul 2012.

 • ■  Diferența între rd.18071 si 18071.1 provine de la Spitalul de Urgență în sumă de 165.893 lei si reprezintă creanțe de încasat ca urmare a facturării către Poliție și Procuratură a serviciilor de medicină legală prestate.

 • •  la rândul 18176 „Creanțe ale bugetului local” în sumă de 2.345.404 lei având în componență ct.464 al Județului Brașov.

 • •  La rd. 18204 soldul în sumă de 293.852 lei se compune din: 269.170 lei reprezintă disponibilul la bănci - garanții materiale gestionari și 24.682 lei reținerile garanțiilor materiale ale gestionarilor ale lunii curente și depuse la începutul perioadei următoare respectiv luna ianuarie;

Componența soldurilor conturilor de alte valori, avansuri de trezorerie și din bilanțul centralizat este următoarea:

Soldul contului 532 “Alte valori” centralizat la 31.12.2012 prezintă un sold de 295.209 lei și se compune din următoarele elemente: 5321 “Timbre fiscale și poștale”:                      4.372 lei;

 • 5324 “Bonuri valorice pentru carburanți auto”:      207.672 lei;

 • 5325 ”Bilete cu valoare nominală”:                     62.060 lei;

- bilete intrare instituții muzeale

5328 “Alte valori”:

21.105 lei;


din care:

-Produse aflate spre vânzare la punctele muzeale: -Tichete masă:                                          16.496 lei;

- Tichete CFR:                                       4.609 lei.

Soldul contului 542 “Avansuri de trezorerie” este de 800 lei și se compune din următoarele elemente:

• Avans deplasări 800 lei lei reprezintă avans acordat unei persoane fizice în ultimele zile ale lunii decembrie 2012 și nejustificat de la unitatea Centrul de Zi pentru Copii Nevăzători „Raza de Lumină” Brașov;

Referitor la art.4.9 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012, din Ordinul nr.479/05.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012, facem următoarele mențiuni:

> La data de 31.12.2012 nu înregistrăm în afara bilanțului sume în contul 8082 „Datorii contingente”.

Plățile efectuate din fondurile externe nerambursabile raportate îri bilanț pe buget de 08 au fost puse de acord cu datele din evidența autorităților de implementare.

Toate operațiunile care au angajat cheltuieli din bugetul local județean aprobat în baza legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 pe perioada trimestrului IV 2012 au fost vizate din punct de vedere al controlului financiar preventiv și sunt certificate din punct de vedere al legalității și realității, de către compartimentele de specialitate ale Consiliului Județean Brașov.

Ordonatorul principal de credite,


yAristotel CăncescuDirector Executiv, 'Aurelia Pi


iescu