Hotărârea nr. 179/2013

Hotărârea.nr.179 – aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov pe anul 2013

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.179 din data de 23.05.2013

- privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov pentru anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de 23.05.2013;

Analizând Referatul nr.4584/16.05.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov pentru anul 2013;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit. ”a” și alin.(2), lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov pentru anul 2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâriCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Președmfcf AristmBMCă nces c uSTAT DE FUNCȚIIAparatul de specialitate ai Consiliului Județean Brașov

pentru anul 2013

ItfițțMWf? fȘSțPrIK?! ht

Funcții de demnitate publică

3

17.920

1

Președinte

s

1

6.616

2

Vicepreședinte

s I

2

11.304

Sgtln® HJSjEfi

Administrator public

s I

1

6.616

Total funcții publice

143

409.040

4

Secretar

s

li

1

6.525

5

Manaqer Public

s

principal

2

10.779

Funcții publice de conducere

17

74.935

6

Arhitect sef

s

II

1

4.766

7

Director executiv

s

II

6

27.B14

8

Director exec adjunct

s

II

2

9.281

9

Sef serviciu

s

II

8

33.074

Funcții publice de execuție

123

316.801

10

Consilier

s

i

superior

74

214.178

11

Consilier

s

i

principal

19

35 518

12

Consilier

s

i

asistent

7

10.162

13

Auditor

s

i

superior

4

14.220

14

Auditor

s

i

principal

1

2.155

15

Consilier juridic

s

i

superior

9

26.152

16

Consilier juridic

s

i

principal

3

4.802

17

Referent

M

in

superior

6

9.614

Posturi in regim contractual

45

72.699

18

Sef Cabinet Președinte

s

1

3.313

19

Sef Birou

s

II

1

2.720

20

Consilier

s

IA

7

17.339

21

Consilier

s

I

1

2.286

22

Consilier

s

II

1

1.866

23

Consilier

s

D

1

750

24

Inspector de specialitate

s

IA

1

2.231

25

InsDector de specialitate

s

I

1

1 842

26

inspector de specialitate

s

II

7

14.054

27

Referent

M

IA

2

2.852

28

Casier

M/G

1

1.320

29

Arhivar

M/G

1

1.097

30

Maqaziner

M/G

1

1.193

31

Șofer

I

5

6.074

32

Telefonista (munc.calif)

III

2

2.142

33

Leqator manual/munc.calif.)

III

1

1.151

34

Funcționar

M/G

1

975

35

Inqrijitor

4

3.652

36

Paznic

4

3.540

37

Muncitor calificat

1!

2

2.302

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE

189

488.355

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

192

506.275