Hotărârea nr. 178/2013

Hotărârea.nr.178 - privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.178

din dala de 23.05.2013

- privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.05.2013;

Analizând referatul nr. 3715/24.04.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare statul de funcții pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov, cu următoarele modificări:

-Transformarea unui post contractual de muncitor calificat, treapta III în muncitor calificat, treapta II, ca urmare a examenului de promovare organizat la nivelul instituției;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l). lit. ”a” și alin.(2), lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă statul de funcții modificat pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov și Direcția


Contrasemnează,

SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Anexa nr.....la I1CJBV nr....


Aprobat, /'»

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


STAT DE FUNCȚII

Aparatul propriu al DIRECȚIEI JUDEȚENE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV


5

î

Nr.crt

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Clasă

Grad

Grad profesional

Nr.posturi

Salariu de bază

Studii

Funcții publice de conducere

4

13791

1

Director executiv

S

II

1

3779

2

Șef serviciu

S

II

3

10.012

Funcții publice de execuție

31

53700

1

Consilier juridic

S

1

superior

1

2602

2

Consilier juridic

s

I

principal

3

4309

3

Inspector

s

I

superior

1

2926

4

Consilier

s

I

superior

9

19794

5

Consilier

s

1

principal

9

13570

6

Consilier

s

1

asistent

3

3974

7

Referent

M

111

superior

3

4608

8

Referent

M

III

principal

1

1028

9

Referent

M

III

asistent

1

889

Posturi în regim contractual

5

7054

1

Consilier

S

IA

1

1922

2

îngrijitor

I

1

1083

3

Șofer

1

1496

4

Arhivar

M

II

1

1190

5

Muncitor calificat

-

11

1

1363

Total aparat propriu

40

74545


I)