Hotărârea nr. 177/2013

Hotărârea.nr.177 - privind numirea doamnei MARTIN VIRGINIA în funcţia publică de conducere de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, începând cu data de 24.04.2013

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576 E-mail: offîce&iudbrasov, ro Website: www.fudbrasov.ro
ISO 9001


CONSILII L JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 177

din data 23.05.2013

-privind numirea doamnei MARTIN VIRGINIA în funcția publică de conducere de director general la

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. începând cu data de 24.04.2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.05.2013;

Analizând referatul nr. 3859/23.04.2013, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană -Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care, având în vedere:

  • - promovarea concursului organizat în data de 11.04.2013, conform raportului final înaintat de către comisia de concurs constituită prin Ordinul Președintelui A.N.F.P. nr. 621/18.02.2013 și a propunerii de numire de către ANFPnr. 13776/2013

  • - Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 432/2012 prin care doamna MARTIN VIRGINIA, consilier în cadrul Direcției Investiții. Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Investiții, a fost detașată pentru exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de de conducere vacante de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov:

Se propune numirea doamnei MARTIN VIRGINIA în funcția publică de conducere de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, începând cu data de 24.04.2013:

Ținând cont de dispozițiile art. 62, alin. (2) și art. 92 alin (4) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 284/2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013. prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, precum și dispozițiile art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- începând cu data de 24.04.2013, doamna MARTIN VIRGINIA se numește în funcția publică de conducere de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, gradul II, clasa de salarizare 86.

Art.2,- începând cu data de 24.04.2013, doamna MARTIN VIRGINIA, va avea un salariu de bază brut de 3.464 lei.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu