Hotărârea nr. 173/2013

Hotărârea.nr.173 - privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea încheierii unui contract de împrumut pentru reabilitarea şi/sau modernizarea unor drumuri judeţene


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.173

din data de 28.03.2013

privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea încheierii unui contract de împrumut pentru reabilitarea și/sau modernizarea unor drumuri județene

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28 martie 2013 ;

Analizând propunerea domnului vicepreședinte Pascu Mihai Lucian privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea încheierii unui contract de împrumut pentru reabilitarea și/sau modernizarea unor drumuri județene;

Ținând cont de referatul înregistrat sub nr. 2877/26.03.2013 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri, prin care se propune aprobarea demarării procedurilor legale în vederea încheierii unui contract de împrumut pentru reabilitarea și/sau modernizarea unor drumuri județene, având în vedere că:

  • - valoarea necesară executării lucrărilor de investiții pe unele drumuri județene este de 139.000.000 lei;

  • - analiza financiară și a gradului de îndatorare al Consiliului Județean Brașov permit demararea procedurii pentru accesarea unui credit în valoare de 21.600.000 lei;

Având în vedere dispozițiile art. 61 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 91 alin. 1 lit. b și alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se stabilește următoarea ordine de prioritate a investițiilor pentru reabilitarea și/sau modernizarea următoarelor drumuri județene:

1. „ Reabilitare DJ 104 Șercaia - Hoghiz km. 0+000-23+691”

  • 2.. , Modernizare DJ 101 Râșnov - UM 01454 km.0+000-9+100”

  • 3.. , Reabilitare DJ 112F Moieciu de Jos - Cheia - Moieciu de Sus, km.0+000-8+445”

  • 4.. , Modernizare DJ 102G Victoria (DJ 104A) - Viștișoara - Stațiunea Sâmbăta, km. 0+000-9+900”

ArL2. - Se aprobă demararea procedurilor legale, în vederea încheierii unui contract de împrumut, în valoare de 21.600.000 lei, ținând cont de analiza financiară și a gradului de îndatorare al Consiliului Județean Brașov, precum și de valoarea necesară executării lucrărilor de investiții pe aceste drumuri județene, care este de 139.000.000 lei.

ArL3. - Președintele Consiliului Județeanjasigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri, Direcția I^^îțM, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.


PREȘEDINȚI Aristotel Cănces :u

/

t


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Red.BC

Se difuzează la:

1 ex.- Direcția Economică - Serviciul Buget

1 ex.- DIUAT

1 ex.- DADP

1 ex.- d-nul vicepreședinte Pascu Mihai Lucian                               .

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Cabinet Președinte Consiliul Județean Brașov

1 ex.- Colecție