Hotărârea nr. 172/2013

Hotărârea.nr.172 - privind darea în administrare a imobilului – monument istoric - Bastionul Graft, înscris în domeniul public al judeţului, către SC CONSILPREST SRL BRAŞOV, pentru promovarea acestuia ca obiectiv turistic


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.172

din data de 28.03.2013

- privind darea în administrare a imobilului - monument istoric - Bastionul Graft, înscris în domeniul public al județului, către SC CONSILPREST SRL BRAȘOV, pentru promovarea acestuia ca obiectiv turistic

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2013

Având în vedere propunerea formulată în plenul consiliului Județean Brașov de către domnul vicepreședinte Pascu Mihai - Lucian privind aprobarea dării în administrare a imobilului - monumen istoric de categoria A - Bastionul Graft situat în Brașov str. Piața Sfatului nr.23-24 (fost nr.25) înscris în domeniul public al județului Brașov la poziția nr.93 din Anexa nr.l a HG nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, sub denumirea de „Bastionul Porții - Pod fortificat peste Pârâul Graft” către SC CONSILPREST SRL BRAȘOV, pentru promovarea acestuia ca obiectiv turistic, precum și referatul nr.2929/27.03.2013 întocmit de către Compartimentul Patrimoniu din cadrul Direcției Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l, lit.”c” și alin.4, lit.”a”din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale

nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă darea în administrare a imobilului - monumen istoric de categoria A - Bastionul Graft, înscris în domeniul public al județului la poziția, nr.93 din Anexa nr.l a HG nr.972/2002, către SC CONSILPREST SRL BRAȘOV, pentru promovarea acestuia ca obiectiv turistic .

Art.2, - S.C. CONSILPREST SRL Brașov va prelua toate obligațiile de întreținere și funcționare a imobilului prevăzut la art. 1.

Art.3. - Hotărârea nr.227/23.09.2009 privind darea în administrare și exploatare a unor spații din imobilul Bastionul Graft, către S.C. CONSILPREST SRL Brașov, în vederea amenajării unor spații comerciale își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism, Amenajarea Teritoriului -Compartimentul Patrimoniu și S.C. CONSILPREST SRL BRAȘOV.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu