Hotărârea nr. 17/2013

Hotărârea.nr.17 - privind constituirea Comisiei de evaluare anuală şi finală pentru managementul Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 17 din data de 29.01.2013

-privind constituirea Comisiei de evaluare anuală și finală pentru managementul Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data 29 ianuarie 2013;

Analizând referatul nr. 516/18.01.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune constituirea Comisiei de evaluare anuală și finală pentru pentru managementul Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte, a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 16 și art. 38 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, art. 7, alin. (1) din Anexa nr. 2 la H.G.R. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”f’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se constituie Comisia de evaluare anuală și finală pentru managementul Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, în următoarea componență:

Președinte - reprezentant Consiliul Județean Brașov:

Coman Claudiu - Președintele Comisiei de specialitate nr. 4 -pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte

Membri - specialiști desemnați:

Mailat Gabriela - Director Biblioteca Universitară „Transilvania” Brașov

Prof. Univ. Dr. Helerea Elena - Biblioteca Universitară „Transilvania” Brașov

Secretariat:

Moldovan Liliana - Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare

Stelea Nicolcta - Direcția Coordonare, Integrare Europeană

Olteanu Viorica - Direcția Economică

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.

PREȘEDiNTE

Aristotel CănMScuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu