Hotărârea nr. 168/2013

Hotărârea.nr.168 - privind aprobarea alocării sumei de 250.000 lei din bugetul judeţului Braşov pe anul 2013 în vederea achiziţionării unei locuinţe de serviciu


C ONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.168

din data 28.03.2013

- privind aprobarea alocării sumei de 250.000 lei din bugetul județului Brașov pe anul 2013 în vederea achiziționării unei locuințe de serviciu

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28 martie 2013 ;

Analizând propunerea domnului consilier județean Niță Emil privind aprobarea alocării sumei de 250.000 lei în vederea achiziționării unei locuințe de serviciu;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 114/1996, republicată, privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.91, alin. (1), lit. ,,f’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă alocarea sumei de 250.000 lei, din bugetul județului Brașov pe anul 2013, Capitolul 70.02 - „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” în vederea achiziționării unei locuințe de serviciu.

ArL2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red.BC/BC

Se difuzează:

1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- DIUAT

1 ex.- Direcția Economică

1 ex.- Serviciul Buget

1 ex.- Consilier județean Niță Emil

1 ex.- Colecție