Hotărârea nr. 164/2013

Hotărârea.nr.164 - privind stabilirea indemnizaţiei brute a membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor al S.C. CONSILPREST SRL Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.164 din data de 28.03.2013 a Adunării Generale a Asociaților S.C. CONSILPREST SRL Brașov

- privind stabilirea indemnizației brute a membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor al S.C. CONSILPREST SRL Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28 martie 2013, având și calitatea de Adunare Generală a Asociaților S.C. CONSILPREST SRL Brașov

Având în vederea adresa S.C. CONSILPREST SRL Brașov înregistrată cu nr.2928/27.03.2013 prin care se propune stabilirea indemnizației brute a membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor al S.C. CONSILPREST SRL Brașov

în conformitate cu dispozițiile art.37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, dispozițiile art.91 alin.l lit „a" și alin.2 lit „d” din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se stabilește indemnizația brută a membrilor consiliului de administtrație și a cenzorilor al S.C. CONSILPREST SRL Brașov în sumă de 300 lei/ luna, începând cu data de 1.04.2013

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Consiliul de Administrație al S.C. CONSILPREST SRL Brașov.

I

PREȘEDINTE /;■' Aristotel p^ncescir' ' !

Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu