Hotărârea nr. 163/2013

Hotărârea.nr.163 - privind aprobarea statutului actualizat al S.C. CONSILPREST SRL Braşov

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.163

din data de 28.03.2013 a Adunării Generale a Asociaților S.C. CONSILPREST SRL Brașov

- privind aprobarea statutului actualizat al S.C. CONSILPREST SRL Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28 martie 2013, având și calitatea de Adunare Generală a Asociaților S.C. CONSILPREST SRL Brașov

Având în vederea adresa S.C. CONSILPREST SRL Brașov înregistrată cu nr.2928/27.03.2013 prin care se propune aprobarea statutului actualizat al S. C. CONSILPREST SRL Brașov;

în conformitate cu dispozițiile art.241 din Legea nr.31/1990 privind societățile comericale cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art.91 alin.l lit „a” și alin.2 lit „d” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă statutul actualizat al S.C. Consilprest SRL Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărârii, își încetează aplicabilitatea HCJ Brașov nr.43/30.03.2009 privind aprobarea statutului S.C.Consilprest SRL Brașov.

Art.3. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și S.C. CONSILPREST SRL Brașov.


Contrasemnează,
STATUTUL

SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ


S.C. CONSILPREST S.R.L.

ACTUALIZAT LA DATA DE..............

PREAMBUL

S.C. CONSILPREST S.R.L. a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J/08/1392/1995, având CUI 8008476, fiind constituită ca societate comercială cu capital integral de stat, cu asociat unic JUDEȚUL BRAȘOV reprezentat prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV.

Având în vedere modificările legislative intervenite de la data constituirii societății și până în prezent, asociatul unic decide actualizarea Statutului societății care, de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, stabilește nivelul de organizare și funcționare al societății comerciale “CONSILPREST44 S.R.L.

Modificând în condițiile legii statutul, asociatul unic îl poate denumi în continuare STATUT fără ca prin aceasta să ia naștere o societate comercială nouă.

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂȚII

Art.l. Denumirea societății

Denumirea societății este CONSILPREST S.R.L.

în toate actele, scrisorile sau publicațiile emise de societate, denumirea acesteia va fi urmată de inițialele S.R.L. (societate cu răspundere limitată), cu indicarea sediului social, a numărului de ordine din Registrul Comerțului, Codul Fiscal și contul bancar.

Art.2. Forma juridică

S.C. CONSILPREST S.R.L. este persoană juridică română și își desfășoară activitatea conform prevederilor legale și a prezentului statut,

fiind creată ca societate cu răspundere limitată conform Deciziei nr.34/1995 a Delegației Permanente a Consiliului Județean Brașov.

Ari 3. Sediul societății

Sediul S.C. CONSILPREST S.R.L. este în Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, județul Brașov, România, în incinta imobilului - Cantină, de la aceeași adresă.

Sediul societății poate fi schimbat prin hotărârea asociatului unic.

Societatea va putea să înființeze sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru, birouri, în baza hotărârii asociatului unic.

Art4, Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.5, Scopul societății

Scopul înființării S.C. CONSILPREST S.R.L. este conservarea și întreținerea bunurilor din patrimoniul public județean, efectuarea de prestări servicii, activități de alimentație publică, comerț, întreținere și reparații auto.

Art.6. Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate a S.C. CONSILPREST S.R.L. este:

561 - Restaurante

Activitatea principală a S.C. CONSILPREST S.R.L. este:

5610 - Restaurante

Societatea desfășoară și activități privind:

4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor;

4532 - comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;

 • 4617 - intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;

 • 4618 - intermedieri în comerțul specializat în vânzarea cu caracter specific n.c.a.;

 • 4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;

4639 - comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi, tutun;

4711 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;

4719- comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vanzare predominantă de produse nealimentare;

/           4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;

4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine; 4781 - comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;

4789 - comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse; 4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;

4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor; 4931 - transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;

4939 - alte transporturi terestre de călători n.c.a.

5510 - hoteluri și alte facilități de cazare similare;

5590 - alte servicii de cazare;

5621 - activități de alimentație (catering) pentru evenimente;

 • 5629 - alte servicii de alimentație n.c.a.;

 • 5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor;

Ur        6832 - administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;

7711 - activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;

7820 - activități de contractare pe baze temporare a personalului;

7830 - servicii de furnizare și management a forței de muncă;

7990 - alte servicii de rezervare și asistență turistică;

8121 - activități generale de curățire a clădirilor;

8130 - activități de întreținere peisagistică;

8220 - activități ale centrelor de intermediere telefonică;

8230 - activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

8299 - alte activități de servicii suport pentru întreprinderi;

 • 9001 - activități de interpretare artistică (spectacole);

 • 9002 - activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole);

9004 - activități de gestionare a sălilor de spectacole;

 • 9102 - activități ale muzeelor;

 • 9103 - gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic; 9311 - activități ale bazelor sportive;

 • 9312 - activități ale cluburilor sportive;

 • 9313 - activități ale centrelor de fitness;

9319 - alte activități sportive;

9321 - bâlciuri și parcuri de distracții;

9329 - alte activități recreative și distractive n.c.a.;

Societatea poate desfășură și activități de import - export cu mărfuri specifice activității societății comerciale.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL

Ari 7. Capitalul social, părțile sociale

Capitalul social subscris și vărsat este de 6.332.910 lei, format din 633.291 de părți sociale a câte 10 lei fiecare.

Art,8. Modificarea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat sau redus în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată, și a celorlalte acte normative în vigoare la data respectivă, prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov.

Majorarea capitalului social se poate efectua numai cu vărsarea imediată a sumelor subscrise în numerar sau, după caz, prin aporturi în natură cu transmiterea imediată a bunurilor la valoarea stabilită prin expertiza financiară sau în caz de produs nou, după valoarea facturii de dobândire.

Reducerea capitalului social nu va putea opera sub nivelul minim legal si se va efectua după procedura instituită de Art.207 si 208 din Legea nr. 31/1990, republicată.

Art.9. Formarea capitalului social

Capitalul social al S.C. CONSILPREST S.R.L. este deținut în întregime de Județul Brașov, reprezentat de Consiliul Județean Brașov, în calitate de asociat unic.

Art.10. Drepturile si obligațiile asociatului unic

Asociatul unic are față de societate toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate, prezentul statut și legislația română în vigoare.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, iar Județul Brașov răspunde în limita părților sociale ce le deține.

Consiliul Județean Brașov nu poate greva patrimoniul societății cu datoriile sau obligațiile sale.

Pe durata existenței societății orice creditor al asociatului unic are drept de creanță numai asupra dividendelor acestuia.

Asociatul unic poate transmite părți sociale din proprietatea sa numai cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la privatizarea societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar.

Asociatul unic are obligația de a crea societății toate condițiile necesare funcționării acesteia în condiții de rentabilitate. Prin acțiunile desfășurate în cadrul societății acționarul are obligația de a nu aduce prejudicii.

CAPITOLUL IV PATRIMONIUL SOCIETĂȚII

Art.ll. Constituirea patrimoniului

Patrimoniul S.C. CONSILPREST S.R.L. este format din imobilul CANTINĂ - RESTAURANT, dat în administrarea societății pentru realizarea scopului și obiectului de activitate.

ArL12. Regimul juridic al patrimoniului

Regimul juridic al bunurilor din patrimoniul S.C. CONSILPREST S.R.L. este cel al bunurilor aparținând domeniului public județean, fiind supuse reglementărilor legale în materie.

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA, CONDUCEREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art.13, Adunarea Generală

Consiliul Județean Brașov exercită în numele Județului Brașov drepturile și obligațiile asociatului unic, având atribuțiile Adunării Generale a Asociaților în cadrul S.C. CONSILPREST S.R.L.

In această calitate Adunarea Generală-Consiliul Județean Brașov decide asupra activității societății și asigură politica ei economică și comercială, hotărând cu privire la :

 • •  schimbarea formei juridice a societății;

 • •  mutarea sediului societății;

 • •  schimbarea sau completarea obiectului de activitate al societății;

 • •  durata societății;

 • •  majorarea sau reducerea capitalului social;

 • •  dizolvarea, fuziunea sau asocierea cu alte societății;

 • •  aprobarea bilanțului contabil;

 • •  stabilirea și repartizarea beneficiului net;

 • •  numirea, revocarea și descărcarea de activitate a administratorilor și cenzorilor;

 • •  urmărirea administratorilor și cenzorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;

 • •  renumerația cuvenită administratorilor și cenzorilor;

 • •  numirea și eliberarea din funcție a directorului general al societății care asigură conducerea operativă a societății și remunerația cuvenită acestuia, la propunerea Consiliului de Administrație;

 • •  asocierea și colaborarea cu alți parteneri sociali, precum și concesionarea unor servicii prestate de societate, în vederea atingerii scopului pentru care aceasta fost înființată;

 • •  aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții;

 • •  emiterea oricărei alte hotărâri pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României. în cazul în care aceste hotărâri implică numai modificarea actului constitutiv, se va putea publica numai actul adițional cuprinzând textul integral al clazelor modificate.

Art,14, Consiliul de Administrație

Conducerea S.C. CONSILPREST S.R.L. este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, din care unul este Președinte, numiți prin Hotărârea Adunării Generale, cu următoarea componență:

 • > MOCANU VLAD , cetățean român, născut la data de 22.05.1985, în mun. Brașov, jud. Brașov, cu domiciliul în mun. Brașov, str. Neptun nr 8A bloc 113 sc B ap 9 , posesor al C.I. seria BV , nr. 631054 eliberat de Poliția Brașov, având CNP

/                     1850522080154, membru;

 • > MITEA GHEORGHE VIOREL, cetățean român, născut la data de 05.04.1968, în orașul Racari jud Dambovita , cu domiciliul în mun. Brașov, str. Fagurului nr 67, posesor al C.I. seria BV, nr. 625012 eliberat de Poliția Brașov, având CNP 1680405080045, membru;

 • > COSTIN ELENA, cetățean român, născută la data de 16.05.1961, în mun. Brașov, jud. Brașov, cu domiciliul în mun. Brașov, str. Piatra Mare, nr. 38, posesoare a C.I. seria BV, nr. 324418/2004/Poliția Brașov, având CNP 2610516080025, membru și președinte;

 • > BUTA FLORIAN, cetățean român, născut la data de 12.02.1933, în corn. Irimeț, jud. Alba, cu domiciliul în mun. Brașov, str. C. Porumbescu, nr. 2, sc, A, apt. 10, identificat prin C.I. seria B.V. nr. 463090,/2006/Poliția Brașov, având CNP 1330212080029, membru;

 • > FELEAGA SERGIU MARIAN , cetățean român, născut la data de 06.02.1976, în mun. Alexandria jud Teleorman , cu domiciliul în mun. Brașov, jud. Brașov, str. Dr Ioan Ratiu nr 22 identificat prin C.I. seria BV nr. 416238 emisă de Poliția mun. Brașov, având CNP 1760206241667, membru

 • > POVERLOVICI EUGEN , cetățean român, născut la data de 26.04.1972, în mun. Brașov, jud. Brașov, cu domiciliul în mun. Brașov, jud. Brașov, str. Muncitorilor nr 3 bloc Bll ap 3 posesor C.I. seria BV nr. 689689, emis de Poliția mun. Brașov, având CNP 1720426084457, membru;

 • > BOERIU IANCU , cetățean român, născut la data de 15.12.1983, în mun. Fagaras, jud. Brașov, cu domiciliul în mun. Fagaras, jud. Brașov, str.Libertatii , nr. 21, posesor C.I. seria BV nr. 684920, emis de SPCLEP Fagaras la data de 01.04.2010, având CNP 1831215081814, membru;

Președintele Consiliului de Administrație este numit prin Hotărârea Adunării Generale - Consiliul Județean Brașov și reprezintă societatea în raporturile cu terții, putând transmite acest drept, prin procură specială, în care vor fi menționate puterile acordate, către unul din membrii Consiliului de administrație, în cazul în care se află în imposibilitate fizică sau morală de a-și exercita atribuțiile care îi revin.

Salariile fixe și orice alte sume sau avantaje ce pot fi acordate administratorilor se stabilesc numai în baza Hotărârii Adunării Generale, respectiv în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 1715/2008.

Membrii ai Consiliului de administrație nu pot fi persoane care, potrivit legii, sunt incompatibile.

Numirea și înlocuirea administratorilor se face exclusiv de Adunarea Generală.

Consiliul de Administrație este convocat de președinte, cel puțin o dată pe lună, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru ședință.

Convocarea se face în scris, iar decizia de convocare a ședinței va cuprinde locul,data, ora și ordinea de zi a ședinței.

La ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocați și cenzorii.

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului de Administrație.

Deciziile Consiliului de Administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor săi prezenți în condițiile stabilite în alineatul precedent.

în caz de divergență între membrii Consiliului de Administrație, decizia aparține Adunării Generale - Consiliul Județean Brașov.

Consiliul de Administrație poate dezbate și hotărî și fără convocarea prealabilă, dacă totalitatea membrilor săi este prezentă și acceptă ordinea de zi.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilită de Președinte. Ordinea de zi poate fi completată cu propunerile administratorilor.

Consiliul de Administrație are un secretar numit de Președinte, care întocmește procesele verbale ale ședinței și redactează deciziile Consiliului de Administrație care vor fi supuse aprobării Adunării Generale - Consiliul Județean Brașov.

Lucrările Consiliului de Administrație se consemnează în procesul verbal al ședinței și se înscriu într-un registru special, sigilat și parafat. Procesul verbal de ședință se semnează de către membrii Consiliului de Administrație și de secretar.

Membrii Consiliului de Administrație răspund personal și solidar pentru orice daună produsă societății.

Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde si la administratorii care au făcut să se constate, in Registrul Deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și au încunoștiințat despre aceasta în scris pe cenzori.

Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare societății, trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o operațiune, știe că sunt interesate soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat aceste obligații, va răspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.

Administratorii răspund față de societate pentru actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusa de îndatoririle funcției lor.

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

 • -  asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale cu privire la politica economică și comercială a societății;

 • -  aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății;

 • -  aprobă organigrama, statul de funcții și grila de salarizare pentru personalul societății;

 • -  propune numirea și eliberarea din funcție, precum și remunerația cuvenită directorilor executivi care asigură conducerea operativă a societății;

 • -  deleagă sau împuternicește cu unele din atribuțiile sale, pe unii din directorii executivi sau alți angajați ai societății, pe probleme delimitate și poate recurge, în cazuri de necesitate, la serviciile unor experți sau consilieri cu plata pentru analiza și soluționarea unor probleme definite;

 • -  numește și eliberează din funcție directorul general adjunct și directorul economic al societății, stabilind și remunerațiile cuvenite acestora;

 • -  încheie contractul colectiv de munca la nivel de societate și angajează și desface contractul individual de munca al personalului de execuție al societății, prin mandat acordat unuia dintre directorii executivi ai societății;

 • -  autorizează încheierea și executarea contractelor, înțelegerilor, actelor și oricăror angajamente ale societății în cadrul și în limitele desfășurării operațiunilor comerciale curente, iar în urma autorizării date de Adunarea Generală poate îndeplini cele de mai sus și pentru operațiuni aflate în afara cursului obițnuit al afacerilor;

 • -  supune analizei Adunării Generale raportul privind activitatea societății, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi pe anul precedent și programul de activitate pe anul următor. Raportul privind activitatea societății va fi prezentat cenzorilor cu o lună înaintea datei la care acesta va fi supus analizei Adunării Generale;

 • -  îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Adunarea Generală -Consiliul Județean Brașov.

Art.15. Conducerea operativă a societății

Conducerea operativă a societății este asigurată de un director general desemnat de Consiliul de Administrație și numit de Adunarea Generală -Consilui Județean Brașov.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, director al societății este numai acea persoană cărei i-au fost delegate atribuțiile de conducere ale societății, acesta fiind responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege.

Obligațiile de serviciu al directorului general care asigură conducerea operativă a societății constau în realizarea operațiunilor societății ce îi sunt încredințate spre executare de către administratori, necesare pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății, dezvoltarea de noi activități cu eficiență economică în beneficiul societății și administrarea eficientă a patrimoniului și conservarea bunurilor care îl compun.

Investirea acordată directorului general al societății de către administratori are un caracter general, fiind un mandat managerial, ceea ce îi conferă acestuia o largă autonomie decizională în sfera de activitate încredințată. Ea poate avea și un caracter special, adică în considerarea unei anumite operații comerciale ori de altă natură, acordată prin procură specială.

în virtutea mandatului încredințat, administratorii exercită supravegherea activității directorului general și controlul general cu privire la modul în care acesta își aduce la îndeplinire atribuțiile de serviciu.

Mandatul managerial și autonomia pe care o implică presupune, în mod corelativ, răspunderea directorului general al societății pentru respectarea celor hotărâte de administratori și pentru justificarea încrederii de care se bucură.

Art.16. Controlul societății

Gestiunea societății este controlată de o comisie formată din trei cenzori numiți prin Hotărârea Adunării Generale - Consiliul Județean Brașov, care le fixează și indemnizația cuvenită pentru această activitate, la propunerea Consiliului de Administrație. Comisia de cenzori este formata din:

 • 1. ISPAS CARMEN - MIHAELA economist, cetatean roman , născut in data de 28.01.1985, in Municipiul Fagaras, județul Brașov, cu domiciliul in Municipiul Fagaras,str. Negoiu nr 48 A , județul Brașov, posesor al C.I. seria BV nr 617194 avand cod numeric personal 2850128081811

 • 2. GABEL DANA LIVIA economist, cetatean roman , născut in data de 18.07.1974 in Municipiul Brașov, , cu domiciliul in Municipiul

Brașov ,str. Fluierasului nr 4 , județul Brașov, posesor al C.I. seria BV nr 748102 avand cod numeric personal 2740718080088

 • 3. ANDREESCU CORNELIUS - ȘTEFAN , expert contabil, cetatean roman, născut in data de 05.05.1969, orașul Râșnov , cu domiciliul in Municipiul Brașov ,str. Carpatilor nr 21 bloc 4 sc C ap 9 , județul Brașov , posesor al C.I. seria BV nr 675503 avand cod numeric personal 1690505083464

Atribuțiile cenzorilor sunt cele prevăzute de Legea nr.31/1990 republicată.

Durata mandatelor cenzorilor este de 3 ani conform art. 159.2 din legea 31/1990

Cenzorii vor aduce la cunoștința administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința Adunării Generale.

Cenzorii răspund personal și solidar față de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor care le revin conform legii.

CAPITOLUL VI ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

*

Art.17. Contabilitatea societății

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual și semestrial bilanțul și contul de profit și pierderi, conform legislației în vigoare.

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie ale fiecărui an.

Ari 18. Personalul societatății

Personalul de execuție al societății este angajat și concediat de către directorul general al societății, în baza mandatului acordat de către Consiliul de Administrație.

Personalul de conducere operativă este numit și eliberat din funcție prin Hotărârea Adunării Generale, la propunerea Consiliului de Administrație.

Angajarea personalului societății se face în cadrul statului de funcții aprobat de Consiliul de Administrație, pe bază de contract individual de muncă.

Art.19. Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de Administrație stabilește în condițiile legii, amortizarea și casarea mijloacelor fixe aflate în evidența societății, cu aprobarea Adunării Generale - Consiliul Județean Brașov.

Art.20. Beneficiul

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de Adunarea Generală - Consiliul Județean Brașov.

Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul societății rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform reglementarilor în vigoare.

Societatea își constituie fondul de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

A

In cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală - Consiliul Județean Brașov va analiza cauzele și va dispune în consecință.

CAPITOLUL VII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII, DIZOLVAREA, FUZIUNEA, LICHIDAREA SOCIETĂȚII; LITIGII

Art.21. Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin Hotărârea Adunării Generale - Consiliul Județean Brașov.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute de lege.

Art.22. Dizolvarea societății

Societatea se va dizolva în următoarele situații:

 • -  imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau nerealizarea obiectului de activitate;

 • -  reducerea capitalului social sub minimul prevăzut de lege, dacă asociatul unic nu hotărăște completarea lui;

 • -  falimentul;

 • -  hotărârea Adunării Generale;

 • -  alte cauze prevăzute de lege sau actul constitutiv al societății.

Dizolvarea societății cu răspundere limitată cu asociat unic atrage transmiterea universală a patrimoniului societății către asociatul unic, fără lichidare.

Art.23 Fuziunea societății

Societatea poate fuziona cu una sau mai multe societăți, cu aprobarea Adunării Generale - Consiliul Județean Brașov, prin absorbirea societății de către o altă societate sau prin contopirea a două sau mai multe societăți pentru a alcătui o societate nouă, în condițiile legii.

Art,24 Lichidarea societății

Lichidarea societății se face în condițiile legii și ale prezentului statut.

Art.25. Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența organelor judecătorești din România.

Litigiile comerciale ale societății pot fi soluționate și prin arbitraj, dacă părțile încheie o convenție arbitrală în acest sens.

CAPITOLUL VDI DISPOZIȚII FINALE

Art.26. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată și legislația în materie.

Art.27. Prezentul Statut a fost adoptat prin Hotărârea nr....... a

Adunării Generale - Consiliul Județean Brașov din data de................., si

fiind redactat în 4 exemplare originale.

ASOCIAT UNIC

JUDEȚUL BRAȘOV