Hotărârea nr. 16/2013

Hotărârea.nr.16 - privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, Muzeului de Artă Braşov, Muzeului „Casa Mureşenilor” Braşov şi Muzeului de Etnografie Braşov

Consiliul juuețtan Brașov


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR.16

din data de 29.01.2013

-privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Muzeului Județean de Istorie Brașov, Muzeului de Artă Brașov, Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov și Muzeului de Etnografie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data 29 ianuarie 2013;

Analizând referatul nr. 517/18.01.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru pentru managementul Muzeului Județean de Istorie Brașov, Muzeului de Artă Brașov, Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov și Muzeului de Etnografie Brașov;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte, a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 16 și art. 38 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, art. 7, alin. (1) din Anexa nr. 2 la H.G.R. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”f’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se constituie Comisia de evaluare anuală pentru managementul Muzeului Județean de Istorie Brașov, Muzeului de Artă Brașov, Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov și Muzeului de Etnografie Brașov, în următoarea componență:

Președinte - reprezentant Consiliul Județean Brașov:

Coman Claudiu - Președintele Comisiei de specialitate nr. 4 -pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte

Membri - specialiști desemnați:

Prof. Univ. Dr. Ionel Cândea - Muzeul Brăilei

Prof. Univ. Dr. Marin Cârciumaru -Universitatea Valahia Târgoviște

Secretariat:

Posedaru Tisbia -Serviciul Resurse Umane , Strategii de Informatizare

Georgescu Monica -Direcția Coordonare, Integrare Europeană

Popescu Aurelia - Direcția Economică

Art.2» - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.Contrasemenază, SECRETAR Maria Dumbrăveanu